Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.2

RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Robert Dankiewicz, Paweł Merło

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.2

Streszczenie

W opracowaniu omówiono istotę i znaczenie poszczególnych rodzajów ryzyka w dzia-łalności współczesnych przedsiębiorstw. Podjęto próbę diagnozy wpływu realizacji wybra-nych ich obszarów na efektywność prowadzonej działalności. Jednocześnie zaprezentowano przykładowe, zmienne w czasie źródła ich występowania mające wpływ na ewolucję anali-zowanego pojęcia oraz znaczenia, jakie mu historycznie przypisywano. Pozwoliło to na stwierdzenie, że ryzyko nie jest czymś jednorodnym i wobec czego nie jest możliwe sformu-łowanie uniwersalnej i jednoznacznej jego definicji uwzględniającej wszystkie kryteria pod-legające ocenie. Każda z nich może być poprawna w pewnym obszarze, jednak dopiero ich suma może stanowić pełny obraz będącego przedmiotem analizy pojęcia. Z punktu widzenia praktyki gospodarczej istotna jest zatem próba identyfikacji kluczowych obszarów ryzyka, z którymi spotykają się osoby zarządzające we współczesnych przedsiębiorstwach oraz za-grożeń, z jakimi mają one do czynienia. Zwrócono uwagę na rosnące znaczenie tego obsza-ru w procesach zarządczych. W analizowanym obszarze zaprezentowano występujące w Polsce różnice w postrzeganiu tego zjawiska przy jednoczesnym odniesieniu ich do in-nych gospodarek o dłuższej historii rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce i analizie ryzyka odpowiedzialności cywilnej. Znaczenie tego obszaru występowania ryzyka charakteryzuje ponadprzeciętny wzrost. Główna przyczyna tego zjawiska to nieustannie po-stępujący wzrost świadomości społeczeństw w zakresie konsekwencji realizacji ryzyka oraz możliwości dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych. Szeroki katalog rodzajów ryzyka związanych z odpowiedzialnością cywilną pozwolił na identyfikację, diagnozę oraz zapre-zentowanie poszczególnych jej rodzajów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bernstein P.L., Risk as a History of Ideas, „Financial Analysis Jurnal” 1955/1.
[2] Duś E., Risk management jako skuteczna metoda zarządzania małym i średnim przedsiębior-stwem w warunkach ryzyka, [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, red. E. Tomkiewicz, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej” 2006/65,.
[3] Gasińska M., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, [w:] Podstawy ubezpieczeń. t, II: Produkty, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2001.
[4] Hadyniak B., O niepewności, potrzebach i ryzykach, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
[5] Handschke J., Lisowski J., Charakterystyka wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
[6] Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.
[7] Kęszycka B., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
[8] Kowalewski E., Co psychologia behawioralna dać może teorii ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
[9] Nowakowski L., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Poltext, Warszawa 2004.
[10] Podstawy ubezpieczeń, t. I, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
[11] Popławski W., Kędziela P., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie ryzykiem – wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2007.
[12] Ronka-Chmielowiec W., Ubezpieczenia – rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.
[13] Schumpeter J., History of Economics Abalisis, G. Allen, London 1955.
[14] Słobosz J., Ziomko R., Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Raport Aon Polska, Aon Risk Services, Warszawa 2009.
[15] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, s. 155–156.
[16] Tepman L.N., Riski v Ekonomike, Unity-Dana, Moskwa 2002.
[17] Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 1998.
[18] ] Willet A.H., The Economic Theory of Risk Insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951.

Podsumowanie

TYTUŁ:
RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

AUTORZY:
Robert Dankiewicz (1)
Paweł Merło (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
ryzyko, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/97

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.2

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności