Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.55

ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ A ZMIANY NA RYNKU PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI TURYSTYCZNE W LATACH 2004–2012 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Artur STEC

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.55

Streszczenie

przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych.
Województwo podkarpackie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów
Polski, aczkolwiek w poszczególnych powiatach atrakcje turystyczne są rozmieszczone
w sposób „wyspowy”. Szansę na rozwój turystyki w regionie stwarza rozwój międzyregionalnej
współpracy gospodarczej i międzynarodowego ruchu turystycznego, rozwój globalnych
powiązań dzięki transportowi lotniczemu, wzrost zainteresowań inwestorów regionem,
wzrost zainteresowania produktem turystycznym i dziedzictwem kulturowym regionu oraz
rosnące moŜliwości w zakresie pozyskiwania środków finansowych z róŜnych źródeł. Celem
artykułu jest identyfikacja powiatów spełniających w latach 2004-2012 w najwyŜszym stopniu
funkcję turystyczną w województwie podkarpackim w aspekcie wskazania tych obszarów,
które w przyszłości mogłyby generować nowe miejsca pracy w turystyce. W badanym okresie
w powiatach województwa podkarpackiego wzrastała ilość podmiotów świadczących usługi
turystyczne, oprócz powiatu stalowowolskiego i jarosławskiego. Poziom spełniania funkcji
turystycznej w powiatach określono poprzez analizę kształtowania się pięciu wskaźników
słuŜących do oceny rozwoju funkcji turystycznej obszaru, a mianowicie wskaźnika Baretje'a
i Deferta, wskaźnika Deferta, wskaźnika Charvata, wskaźnika liczby udzielonych noclegów
i wskaźnika Schneidera. Funkcja turystyczna w największym stopniu jest realizowana w powiecie
leskim, krośnieńskim, bieszczadzkim i rzeszowskim. W przypadku powiatu leskiego
i bieszczadzkiego wynika to z połoŜenia w Bieszczadach (naturalny produkt turystyczny), natomiast
w przypadku powiatu rzeszowskiego i krośnieńskiego z bliskości ośrodków przemysłowo-
usługowych, z których bazy noclegowej i gastronomicznej korzystają odwiedzający
w celach biznesowych. Rozwój infrastruktury turystycznej w przyszłości będzie przede
wszystkim determinowany tworzeniem nowych produktów turystycznych i rozbudową juŜ
istniejących.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
[2] Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
2006.
[3] śegleń P., Perspektywy wykorzystania partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w rozwoju
gospodarki turystycznej w województwie podkarpackim, [w:] Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty rozwoju turystyki, red. K. Szpara, M. Gwóźdź, Konsorcjum Akademickie
Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu 2009, s. 94–95.
[4] Chudy-Hyski D., Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru,
„Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 2/1 (2006), Polska Akademia Nauk, Oddział
w Krakowie, s. 130–131.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ A ZMIANY NA RYNKU PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI TURYSTYCZNE W LATACH 2004–2012 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

AUTORZY:
Artur STEC

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
turystyka, region, rozwój gospodarczy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/85

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.55

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.55

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności