Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.54

ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA X I Y – NOWE WYZWANIA

Alicja SMOLBIK-JĘCZMIEŃ1

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.54

Streszczenie

Dynamiczne zmiany, jakie obserwujemy na rynku pracy, i towarzyszące im zmiany
struktury zatrudnienia, zanikanie starych zawodów i powstawanie nowych stanowią nowe
wyzwania dotyczące kształtowania kariery zawodowej zarówno dla pracowników, jak i
pracodawców. Tradycyjny model kariery zawodowej rozumianej często jako etat na całe
Ŝycie naleŜy juŜ do przeszłości, a wymogiem czasu jest ciągle uczenie się i
przekwalifikowanie w celu budowania kapitału kariery i zwiększania swojej indywidualnej
zdolności do bycia zatrudnionym.
Obecnie karierę zawodową wyznacza trend uczenia się i rozwoju przez całe Ŝycie.
Wymaga to nowego podejścia do kariery zawodowej jako projektu Ŝyciowego i determinuje
stworzenie warunków, w których kaŜdy człowiek miałby łatwy dostęp do rzetelnych
informacji o rynku pracy. Ponadto na rynku pracy obserwuje się duŜe zróŜnicowanie grup
wiekowych pracowników, co skutkuje znacznymi róŜnicami pokoleniowymi występującymi
takŜe w przejawianych postawach zarówno wobec pracy, jak i kariery zawodowej.
Celem niniejszego artykułu będzie wskazanie nowych wyzwań w podejściu do własnej
kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y (pokolenie X, czyli osoby
urodzone w latach 1965–1980, natomiast pokolenie Y stanowią młodzi ludzie urodzeni po
roku 1980).
W artykule zawarto prezentację wyników badań i opinii pracowników dolnośląskich
przedsiębiorstw (przedstawicieli pokolenia X i Y) oraz studentów i absolwentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (przedstawicieli pokolenia Y) dotyczących
prezentowanego zagadnienia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bohdziewicz P., Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy
zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
[2] Boni M., Raport Młodzi 2011, Wydawnictwo KPRM, Warszawa 2011.
[3] Chester E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y, Helion, Gliwice 2007.
[4] Czapiński J., Młodzi Polacy na progu dorosłości – czy dadzą sobie radę?, Materiały
konferencyjne „Generacja Y – szansa czy konflikt”, GM Solutions, Warszawa 2012.
[5] Lanthaler W., Zugmann J., Akcja Ja, nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa
2000.
[6] Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, UE, Kraków 2007.
[7] Molitor S.U., Strategia planowania kariery, BC Edukacja, Warszawa 2008.
[8] Lanthaler W., Zugmann J., Akcja Ja, nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa
2000.
[9] Pałys K., Pałys M., Sykuła A., Kuźnia kadr IV Absolwent 2011. Raport z badania losów
zawodowych absolwentów UE we Wrocławiu, Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
[10] Rekordowe bezrobocie młodych, praca.wp.pl (dostęp: 31.05.2013).
[11] Rybak M., Kariery bez granic. Nowe spojrzenie na karierę zawodową, [w:] Zarządzanie
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, red. M. Rybak, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1998.
[12] Smolbik-Jęczmień A., Nowe trendy w podejściu do kariery zawodowej wśród przedstawicieli
pokolenia Y, [w:] Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu, red. A. Barabasz,
E. Głuszek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2012/273.
[13] Weroniczak L., Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian, [w:] Bo Ŝycie to
nieustanny rozwój. Poradnik, red. J. Majerowska, Edustacja.pl, Poznań 2010.
[14] Zagórowska A., Konflikt generacyjny wokół pracy, [w:] Perspektywy młodzieŜy. MłodzieŜ
w perspektywie. Region – Polska – Europa – Świat. Część I. MłodzieŜ a edukacja i rynek
pracy, red. A. Zagórowska, Wydawnictwo Politechnika Opolska, Opole 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA X I Y – NOWE WYZWANIA

AUTORZY:
Alicja SMOLBIK-JĘCZMIEŃ1

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą, Wydział Zarządzania
Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
kariera zawodowa, pokolenie X, pokolenie Y

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/84

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.54

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.54

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności