Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.52

INFORMACJA W FUNKCJONOWANIU WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Teresa PIECUCH1

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.52

Streszczenie

Informacje zawsze były waŜne, jednak nie zawsze człowiek zdawał sobie z tego sprawę.
Współcześnie, w turbulentnych warunkach otoczenia, ich rola nie tylko w gospodarce (takŜe
w odniesieniu do pojedynczych osób) jest ogromna i ciągle rośnie. Informacje pomagają
w prowadzeniu bieŜącej działalności, w podejmowaniu decyzji, w skutecznym zarządzaniu
organizacjami, takŜe w walce z konkurencją, w osiąganiu i utrzymywaniu odpowiedniej,
trwałej przewagi konkurencyjnej w danej branŜy. UmoŜliwiają poznanie rzeczywistości, są
źródłem wiedzy o otaczającym świecie, o warunkach prowadzenia działalności, wspierają
proces zmian, umoŜliwiają komunikację interpersonalną (umoŜliwiają takŜe transfer wiedzy
między róŜnorodnymi podmiotami.
Informacje to równie waŜny zasób jak klasyczne czynniki wytwórcze, do których zalicza
się: pracę, ziemię i kapitał (nazywana jest czwartym czynnikiem produkcji). Niejednokrotnie
decydują o sukcesach lub poraŜkach realizowanych przedsięwzięć. Poprawiają elastyczność
i adaptacyjność przedsiębiorstw, przyczyniają się do kreowania nowoczesnej kultury
organizacyjnej nastawionej na innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość. Informacje
są ponadto źródłem władzy, wpływów, wyznacznikiem statusu społecznego. W pełni
wartościowa informacja moŜe być uznana jako zasób strategiczny umoŜliwiający osiąganie
i utrzymywanie odpowiedniej pozycji, nawet w warunkach bardzo ostrej walki konkurencyjnej
między firmami.
W coraz bardziej komplikujących się warunkach otoczenia, rola informacji jako zasobu
wytwórczego rośnie – co więcej coraz częściej skutecznie zastępuje (a nawet wypiera) tradycyjne
zasoby. To nieunikniona konsekwencja zmian zachodzących we współczesnym
świecie, a polegających na przejściu od gospodarki opartej na tradycyjnych zasobach, do
gospodarki opartej na zasobach niematerialnych – głównie informacji i wiedzy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
[2] http://www.wywiadgospodarczy.pl/index.php?id=9.
[3] http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref35_full.html.
[4] Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008.
[5] Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, Wyd. EAS,
Kraków 2005.
[6] Kurnal J., Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
[7] Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa–Kraków 1999.
[8] Malara Z., Rząchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka,
C.H. Beck, Warszawa 2011.
[9] Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa
1999.
[10] Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
[11] Rojek T., Rola informacji w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorczość.Szanse i wyzwania, red. H. Kościelniak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
[12] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw, red.
R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
[13] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk i J. Posłuszny, WSAiZ w
Przemyślu, Przemyśl 2002.
[14] Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, red. J. Bogdaniecki, W. Piotrowski, PWE, Warszawa 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
INFORMACJA W FUNKCJONOWANIU WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

AUTORZY:
Teresa PIECUCH1

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
informacja, znaczenie informacji, cechy informacji, funkcje informacji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/82

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.52

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.52

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności