Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.44

PRZEMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Marek FURA

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.44

Streszczenie

Rozwój technologiczny, realizacja idei gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja,
koniunktura gospodarcza czy tendencje demograficzne wpływają na przemiany
zapotrzebowania na siłę roboczą. Oczekuje się, Ŝe w latach 2010–2020 rynek pracy Unii
Europejskiej wygeneruje ponad 80 mln miejsc pracy, przy czym realny popyt
(nieobejmujący cyklu Ŝycia zawodowego) będzie kształtował się na poziomie 7,6 mln
etatów. Struktura zapotrzebowania utrzymuje tendencję rozwoju sektora usługowego, który
obejmie 3/4 prowadzonych działalności. Redukcję posad przewiduje się zwłaszcza w
sektorze podstawowym. Oferty pracy będą adresowane do osób z przygotowaniem
adekwatnym do zmieniających się potrzeb rynku. Będzie się zmniejszało znaczenie niskich
kwalifikacji, natomiast wszystkie rodzaje działalności zgłaszają zwiększający się popyt na
kwalifikacje średnie i wysokie. Gospodarka europejska wygeneruje znaczny popyt na
zawody wymagające przygotowania w zakresie wysokiego poziomu wykształcenia
formalnego oraz kompetencji kluczowych. Prognozy wskazują na dostępność miejsc pracy
dla specjalistów i kadrę wspierającą, kadrę menadŜerską związaną z działalnością korporacji
i przedsiębiorstw oraz kadrę zarządzającą róŜnych instytucji. Niemniej jednak zwiększone
zapotrzebowanie na siłę roboczą będzie obserwowane równieŜ w obszarze zawodów
związanych z usługami osobistymi, handlem oraz w zawodach prostych. Bardziej wnikliwa
analiza przemian zapotrzebowania na siłę roboczą uwidacznia zróŜnicowanie pomiędzy
poszczególnymi krajami, a przykładem państwa, dla którego analizowane wskaźniki odstają
od wartości przeciętnych, moŜe być Polska.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Cedefop, Skill needs Europe, Focus on 2020, Office for Publications of the European
Communities, Luxembourg 2008, http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5191_en.pdf
(dostęp: 2.03.2013).
[2] Cedefop, Future skills supply and demand in Europe. Forecast 2020, Research Paper No 26,
Publications Office of the European Union, Luxemburg 2012,
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx (dostęp: 13.03.2013).
[3] Cedefop, Quantifying skill needs Europe. Occupational skills profiles: methodology and
application, Research Paper No 30, Publications Office of the European Union, Luxemburg
2013, http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx (dostęp: 13.03.2013).
[4] European Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth,
European Commission, Brussels, 3.3.2010,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
(dostęp: 28.02.2013).
[5] European Commission, EUROPE 2020. Integrated guidelines for the economic and
employment politicies of the Member States, European Commission, Brussels, 27.4.2010,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure%20Integrated%20Guidelines.pdf
(dostęp: 28.04.2013).
[6] Eurostat, LFS, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp: 1.03.2013).
[7] Eurostat, Europe 2020 targets, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf (dostęp:
1.03.2013).
[8] Eurostat, Old-age dependency ratio,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde51
0&plugin=1 (dostęp: 14.03.2013).
[9] Eurostat, Projected old-age dependency ratio,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde51
1&plugin=1 (dostęp: 14.03.2013).
[10] OECD.StatExtracts, ALFS Summary tables, http://stats.oecd.org/index?queryid-251 (dostęp:
15.04.2013).
[11] OECD.StatExtracts, Economic Outlook No 91, Long-term baseline projections, June 2012,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STLABOUR# (dostęp: 15.04.2013).
[12] OECD.StatExtracts, LFS, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid-251 (dostęp: 12.03.2013).

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRZEMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

AUTORZY:
Marek FURA

AFILIACJE AUTORÓW:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek pracy, siła robocza, Unia Europejska

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/74

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.44

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności