Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.43

KONKURENCYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI WSCHODNIEJ

Witold CZUDEC

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.43

Streszczenie

W artykule podjęto problem konkurencyjności regionów, w tym zwłaszcza konkurencji
międzyregionalnej, oraz dokonano analizy konkurencyjności województwa podkarpackiego
na tle innych województw Polski Wschodniej (rozumianych zgodnie z nomenklaturą
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej województwami: warmińskomazurskim,
lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim). Ocenę
konkurencyjności badano przy uŜyciu metody rangowania. Pojęcie konkurencyjności
definiowane jest przez wielu autorów jednak najczęściej w odniesieniu do przedsiębiorstw.
Konkurencyjności regionów jako pojęcie ekonomiczne funkcjonuje relatywnie od
niedawna, w związku z czym nie sprzyja to jednoznacznemu jej definiowaniu, a tym
bardziej określeniu jej mierników. Na potrzeby niniejszej pracy badano konkurencyjność
regionów na podstawie kilkunastu mierników charakteryzujących róŜne aspekty poziomu
rozwoju gospodarczego. Wśród tych mierników były między innymi PKB per capita,
nakłady na badania i rozwój, liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność
innowacyjną oraz atrakcyjność inwestycyjna województw. W przeprowadzonej analizie
konkurencyjności regionów wykazano, Ŝe PKB per capita nie jest czynnikiem decydującym
o pozycji konkurencyjnej województwa podkarpackiego. Oznacza to, Ŝe region moŜe mieć
wysoki poziom wskaźnika konkurencyjności mimo niskiego wskaźnika PKB na osobę. Za
słusznością takiej tezy przemawia przykład województwa podkarpackiego, które jest
liderem pod względem nakładów własnych w sektorze przedsiębiorstw na działalność
badawczo-rozwojową, a takŜe w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych, które
współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej. Jest to przy tym region
charakteryzujący się jednym z najniŜszych wskaźników PKB na 1 mieszkańca.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Kudłacz T., Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski wschodniej i problemów
stykowych pomiędzy województwami Polski wschodniej z innymi regionami, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006,
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_
wschodniej_do_2020/zespol_ds_strategii/Documents/Analiza_5_strategii_regionalnych_kudla
cz.pdf (dostęp: 11.03.2010).
[2] Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
[3] Walenia A., Zastosowanie metody statystycznej unitaryzacji zerowej do oceny moŜliwości
absorpcji środków Unii Europejskiej przez sektor samorządowy Podkarpacia, „Studia i Prace
Kolegium Zarządzania i Finansów” 2009/91.
[4] Obrębski M., Mierniki rozwoju regionalnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red.
Strahl D., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
[5] Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej,
PWN, Warszawa 1995.
[6] Surówka A., Badanie zróŜnicowania województw pod względem konkurencyjności, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów 2007.
[7] Olesiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2009.
[8] Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich,
PWN, Warszawa 2000.
[9] Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
[10] Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012, red. M. Nowicki, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KONKURENCYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI WSCHODNIEJ

AUTORZY:
Witold CZUDEC

AFILIACJE AUTORÓW:
doktorant Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
konkurencyjność regionów, regiony Polski Wschodniej,
województwo podkarpackie, metoda rangowania, regiony peryferyjne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/73

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.43

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.43

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności