Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.42

ŚWIATOWE DYSPROPORCJE W SEKTOROWEJ STRUKTURZE ZATRUDNIENIA KOBIET I MĘśCZYZN

Magdalena CYREK

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.42

Streszczenie

Procesy globalizacyjne dynamizują zmiany strukturalne przebiegające w kierunku gospodarek
postindustrialnych opartych na wiedzy, w których dominują relacje o charakterze
usługowym. Wpływają takŜe na przekształcenia stosunków społecznych, określających pozycję
osób odmiennej płci na rynku pracy, oraz modyfikują obszary współcześnie występujących
nierówności społecznych.
Wobec tych zmian w opracowaniu badaniom poddano się róŜnice w trójsektorowej
strukturze zatrudnienia kobiet i męŜczyzn występujące pomiędzy gospodarkami państw
świata. Dokonano analizy tych zróŜnicowań w grupach państw cechujących się odmiennym
poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, określanym przez poziom dochodu narodowego
brutto na mieszkańca. Weryfikacji poddaje się tezę o zmniejszaniu się dysparytetów
między osobami róŜnej płci w zakresie zaangaŜowania w sektorach rolnictwa, przemysłu
i usług wraz z rosnącym poziomem dobrobytu. Taki kierunek zmian wynikałby z rosnącego
znaczenia walorów intelektualnych potencjalnych pracowników i posiadanej przez nich
wiedzy dla moŜliwości zatrudnieniowych. Sugerowałby równieŜ zanikanie stereotypów płci
i róŜnic kulturowych w postrzeganiu ról społecznych kobiet i męŜczyzn.
Przedstawione wyniki analiz wskazują jednak na narastanie dysproporcji w zakresie obszarów
zatrudnienia kobiet i męŜczyzn wraz z rosnącym poziomem dochodu na mieszkańca.
Prezentowane dane dowodzą wysokiej feminizacji sektora usług oraz tworzenia miejsc pracy
faworyzujących męŜczyzn w procesie industrializacji. Sugerują więc wciąŜ niski stopień
rozwoju gospodarek opartych na wiedzy, dominację utrwalonych kulturowo stereotypów
płci, sygnalizują równieŜ wykształcanie się nowych linii podziału społecznego oraz zniekształcający
charakter oddziaływania polityki społecznej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bank Światowy, WDI2013, http://wdi.worldbank.org/tables, tab. 1.1, 2.3, 2.9 (dostęp:
12.05.2013).
[2] Frąckowiak-Sochańska M., (Post)feminizm – dyskurs egalitarny czy narzędzie generowania
nierówności? Spór o obszary (nie)równości płci, [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych
nierówności, red. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
[3] Pokrzywa M., Płeć kulturowa a technologie informacyjne i komunikacyjne, [w:] Nierówności
społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju,
red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011/22.
[4] Rękas M., Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia, [w:] Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red.
M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010/16.
[5] World Development Report 2012. Gender Equality and Development, The World Bank,
Washington DC 2011.
[6] Zachorowska-Mazurkiewicz A., Istota nierówności w procesie rozwoju – podejście instytucjonalne,
[w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-
Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ŚWIATOWE DYSPROPORCJE W SEKTOROWEJ STRUKTURZE ZATRUDNIENIA KOBIET I MĘśCZYZN

AUTORZY:
Magdalena CYREK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
struktura zatrudnienia, płeć, sektory ekonomiczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/72

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.42

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.42

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności