Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.21

Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości życia społeczeństwa

Jolanta Stec-Rusiecka

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.21

Streszczenie

W artykule podkreślono wpływ społecznej odpowiedzialności, ze szczególnym
podkreśleniem znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR ang., Corporate
Social Responsibility) i promocji etyki w biznesie na poprawę jakości Ŝycia społeczeństwa.
Postawa społecznie odpowiedzialna ma duŜy wpływ na poprawę jakości Ŝycia w róŜnych
jego wymiarach. Szczególnie pomaga w kształtowaniu społeczeństwa odpowiedzialnego, w
którym kaŜda jednostka bierze czynny udział w toczących się na róŜnych poziomach
procesach decyzyjnych i działaniach. Organizacje, które w swoich działaniach uwzględniają
koncepcje społecznej odpowiedzialności i starają się ją w pełni realizować przyczyniają się
nie tylko do wzrostu efektywności swoich działań i większego zadowolenia pracowników,
ale takŜe wywierają wpływ na rozwój społeczności lokalnej i poprawę jakości Ŝycia całego
społeczeństwa, w którym równieŜ one funkcjonują. W artykule zwrócono uwagę na
korzyści, jakie mogą osiągnąć organizacje, dzięki stosowaniu zasad odpowiedzialności
społecznej. Zostały takŜe przedstawione problemy, które utrudniają przedsiębiorstwom
realizację przyjętej koncepcji odpowiedzialności społecznej oraz wprowadzanie w Ŝycie
deklarowanych wartości. Kluczowe dla zmiany podejścia organizacji do funkcjonowania na
rynku lokalnym wydaje się pokazanie relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku
(interesariuszami - podmiotami, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają
pod wpływem jego działalności) i ich wzajemnego wpływu na siebie. Im te relacje stają się
bardziej odpowiedzialne, tym kaŜdy uczestnik osiąga większe korzyści, w pełni znajduje to
odzwierciedlenie w koncepcji społecznej odpowiedzialności.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym,
Difin, Warszawa 2011.
[2] Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2009.
[3] Biznes społecznie odpowiedzialny w Polsce. Raport z badań, Gdańsk 2003,
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacy243.pdf.
[4] Guidance on social responsibility, Norma ISO: 26000:2010, BSI 2010.
[5] http://www.pg.com/pl_PL/spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu.shtml.
[6] Raport. Ocena stanu wdraŜania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, PARP,
Warszawa 2011.
[7] Raport 2011 – Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre przykłady, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, Warszawa 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości życia społeczeństwa

AUTORZY:
Jolanta Stec-Rusiecka

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
społeczna odpowiedzialność, zrównowaŜony rozwój, interesariusze

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/53

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.21

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności