Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.23

Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia

Magdalena Szydełko, Łukasz Szydełko

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.23

Streszczenie

W literaturze z zakresu pomiaru wyników i dokonań organizacji wskazuje się na efektywne
wykorzystanie systemu pomiaru wyników jako krytycznego czynnika na drodze związanej ze
wzrostem konkurencyjności. W tym kontekście, organizacje dokonały redefinicji zakresu i roli
tych systemów, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na wybranych rynkach.
Benchmarking jest procesem ciągłego mierzenia i porównywania procesów biznesowych
realizowanych w organizacji z procesami biznesowymi liderów na całym świecie, celem
uzyskania informacji, które pomogą organizacji podjąć działania mające na celu poprawę jej
wyników. Aby benchmarking był efektywnym narzędziem, musi koncentrować się na procesach
biznesowych, które wpływają bezpośrednio na satysfakcję klientów, a tym samym na wyniki
finansowe. Przedsiębiorstwa próbują zintegrować wysiłki związane z benchmarkingiem z
praktykami w zakresie pomiaru wyników w jeden całościowy system zarządzania
benchmarkingiem wyników.
W artykule zaprezentowano istotę benchmarkingu i podejścia procesowego w
przedsiębiorstwie, relacje jakie mogą między nimi zachodzić oraz wskazano na moŜliwości
zastosowania benchmarkingu w podejściu procesowym. Przedstawione rozwaŜania autorów
prowadzą do wniosku, Ŝe w zaleŜności od podejścia, moŜna wyróŜnić cztery typy relacji między
benchmarkingiem i koncepcją podejścia procesowego w przedsiębiorstwie: benchmarking jest
częścią podejścia procesowego, benchmarking jest narzędziem wspomagającym podejście
procesowe, koncepcje benchmarkingu i podejścia procesowego występują w przedsiębiorstwie
niezaleŜnie, benchmarking jest metodą zarządzania wspomagającą podejście procesowe.
Teoretyczne rozwaŜania motywowane są ostatnimi istotnymi zmianami, które wywierają wpływ
na współczesne organizacje. Głównym motorem zmian organizacyjnych jest rosnące
zainteresowanie podejściem procesowym w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którego stosowanie
jest ułatwione dzięki postępowi informacyjnemu i komunikacyjnemu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków

2000.

[2] Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT,

Warszawa 2009.

[3] BoganCh.E., English M.J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice

2006.

[4] CampR.C., Business Process Benchmarking. Finding and Implementing Best Practices,

ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 1995.

[5] Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.

[6] http://www.apqc.org (dostęp: 30.03.2013).

[7] http://www.merriam-webster.com (dostęp: 30.03.2013).

[8] Jasiński B., Benchmarking, [w:]Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje,

modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.

[9] Karlöf B., Östblom S., Benchmarking – równaj do najlepszych, Biblioteka MenedŜera i

Bankowca, Warszawa 1995.

[10] Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling

przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.

[11] Kowalak R., Rachunek kosztów cyklu Ŝycia produktu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.

[12] Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem,

WoltersKluwerBusiness, Warszawa 2008.

[13] PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, Polski

Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.

[14] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, „Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego” 2009/52.

[15] Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa

2003.

[16] Szydełko M., Podejście procesowe w zarządzaniu jakością – studium przypadku, „Zeszyty

Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2010/4

Podsumowanie

TYTUŁ:
Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia

AUTORZY:
Magdalena Szydełko (1)
Łukasz Szydełko (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
benchmarking, proces, podejście procesowe, zarządzanie procesami
biznesowymi

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/51

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.23

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności