Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.24

Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem

Iwona Ślęzak-Gładzik

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.24

Streszczenie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności zmienia się, ewoluuje i wciąŜ jest
przedmiotem publicznej debaty. Obecnie CSR to nie tylko idea, ale takŜe podejście do
zarządzania. Stopniowo zaczyna być postrzegany, jako element zarządzania organizacją.
Tworząc strategie rozwoju w oparciu o załoŜenia CSR, organizacje poszukują synergii
pomiędzy ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania.
Mimo coraz większej liczby zwolenników koncepcji nadal moŜna spotkać takŜe jej
przeciwników. Najczęściej wymienianym przez nich argumentem jest zysk, jako jedyny cel
organizacji biznesowej. Warto podkreślić, Ŝe załoŜenie to nie jest sprzeczne z filozofią
społecznej odpowiedzialności. CSR nie kwestionuje bowiem prawa do zyskowności, waŜny
jest natomiast sposób, w jaki organizacja ten cel osiąga. W integrowaniu społecznej
odpowiedzialności z działalnością organizacji niezwykle waŜne jest zrozumienie filozofii
społecznej odpowiedzialności, jej zasad i korzyści z nią związanych. Tymczasem w
ogólnopolskim badaniu wiedzy o CSR jedynie 3% dorosłych Polaków potwierdziło, Ŝe
spotkało się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu lub z angielskim
odpowiednikiem tego pojęcia. Czym jest i na czym polega odpowiedzialny biznes? Jaki jest
stosunek organizacji do kwestii odpowiedzialności społecznej? Jakie argumenty
przedstawiają zwolennicy, a jakie przeciwnicy wdraŜania CSR w organizacjach? Jak
koncepcja społecznej odpowiedzialności rozwija się w Polsce? Jakie działania moŜna podjąć
w celu upowszechnienia wiedzy na temat CSR wśród róŜnych zaangaŜowanych stron?
Celem artykułu jest przybliŜenie czytelnikowi zagadnienia społecznej odpowiedzialności
oraz próba odpowiedzi na te pytania.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i
międzynarodowy,Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2009.
[2] Biznes, etyka, odpowiedzialność, red.W. Gasparski, PWN, Warszawa 2012.
[3] Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
[4] Drucker P.F., Maciariello J.A, Drucker na kaŜdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach
zarządzania, Wydawnictwo Eksplanator, Poznań 2011.
[5] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
[6] PN-ISO 26000, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet
Normalizacyjny, Warszawa 2012.
[7] Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004,
http://www.ae.krakow.pl/~gap/doki/23sympozjum/odpbiz.pdf.
[8] Rudnicka A., CSR doskonalenie relacji społecznych w firmie, WoltersKluwer Polska,
Warszawa 2012.
[9] Rekomendacje w zakresie wdraŜania załoŜeńkoncepcji Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw w
Polsce,http://www.mg.gov.pl/files/upload/13678/Rekomendacje_w_zakresie_wdrazania_zaloz
en_koncepcji_CSR_w_Polsce.pdf.
[10] Rekomendacje dotyczące upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce, Grupa
Robocza ds. Promocji CSR Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw,
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10901/Rekomendacje%20ws%20promocji%20CSR_26%2
010%202010_ost.pdf.
[11] Warto mieć standardy czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego
wdraŜania,http://www.koalicjacr.pl/kodeks.html.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem

AUTORZY:
Iwona Ślęzak-Gładzik

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
CSR, Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność
biznesu, zrównoważony i odpowiedzialny biznes, społeczna odpowiedzialność.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/50

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.24

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności