Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.38

OBSŁUGA CELNA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Piotr WITKOWSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.38

Streszczenie

Współczesna zglobalizowana i zinternacjonalizowana gospodarka światowa w znacznej mierze opiera się na prawidłowym funkcjonowaniu międzynarodowych łańcuchów dostaw. W praktyce ich poziom uzależniony jest od sprawności realizacyjnej przemieszczania towarów pomiędzy jego ogniwami – uczestnikami łańcucha dostaw. W pracy podjęta została próba wskazania istoty i znaczenia obsługi celnej w zarządzaniu transgranicznym przepływem towarów. Proces ten bezpośrednio wpływa, na jakość i faktyczny czas dostarczenia towaru do odbiorcy znajdującego się na innym obszarze celnym niż jego nadawca.

W pracy posłużono się metodami badawczymi pozwalającymi na wskazanie przyjętych koncepcji teoretycznych w aspekcie zarządzania obsługą celną w transgranicznym przepływie towarów. Należy do nich m.in. politologiczna metoda instytucjonalnoprawna pomocna do analizy aktów prawnych, głównie Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie instrumentów obsługi celnej. Zastosowano metody ekonomiczne systemową i poznania dla wskazania całościowego ujęcia problematyki obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw oraz konkretyzacji przyjętych rozwiązań wraz z ich praktyczną weryfikacją. 

Przeprowadzone badania i ich analiza pozwoliły na wskazanie implikacji w zakresie znaczenia obsługi celnej w zarządzaniu międzynarodowym łańcuchem dostaw oraz stosowania systemu ułatwień i uproszczeń harmonizujących transgraniczny przepływ towarów.

Analizując przedmiotowe zagadnienia można sformułować wnioski dotyczące potrzeby internacjonalizacji instrumentów obsługi celnej związanych z usprawnieniem granicznej obsługi celnej. Ważnym wydaje się również pogląd o nieodzowności ich wprowadzania w różnych gałęziach transportu z uwzględnieniem ich specyfiki.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Abt S., Specyfika logistyki ponad granicami [w:] Logistyka poda granicami, red. S. Abt, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2000.
 2. Dąbrowski D., Reguły rotterdamskie a unimodalne konwencje przewozowe, Studia Iuridica Toruniensia 2013, t. XII.
 3. Dyczkowska J., Logistyka zaopatrzenia i produkcji – wpływ na logistykę dystrybucji, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 2012, nr 84.
 4. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 5. Gołembska E., Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 6. Gwardzińska E., Uproszczenia [w:] E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, Prawo celne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 7. Gwardzińska E, Laszuk M., Masłowska M., Michalski R., Prawo celne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 8. Chuderski J. Chuderski K., Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 9. Christopher M., Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, Financial Times – Prentice Hall, London 1998.
 10. Czajka M., Fast way, „Wiadomości Celne” 2014, nr ¾.
 11. Czyżowicz W., Bezpieczeństwo łańcucha logistycznego w międzynarodowym obrocie towarowym – trendy i tendencje rozwoju w xxi wieku [w:] Logistyka. Komunikacja. Bezpieczeństwo. Wybrane problemy, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2009.
 12. Czyżowicz W., Bezpieczeństwo w polityce celnej i prawie celnym Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, red. K. Kosińska, P. Witkowski, Wydawnictwo WSZiA w Zamościu, Zamość 2016.
 13. Czyżowicz W., Gwardzińska E., Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 2011, nr 31.
 14. Jańczyk Z., Zarządzanie ryzykiem w międzynarodowym obrocie towarowym [w:] Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw, red. I. Tymińska, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 15. Johnson J.C., Wood D.F., Contemporary Logistics, Prentice Hall International, London 1996.
 16. Klimek M., Awizacja odprawy celnej autokarów i busów – system eBooking BUS, „Autobusy” 2017, nr 3.
 17. Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 18. Kuś A., Prawo celne [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 19. Kwaśniewski S., Nowakowski T., Zając M., Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 20. Laszuk M., Działania Służby Celnej w zakresie wspierania przedsiębiorczości wynikające ze Strategii działania Służby Celnej na lata 2014–2020, „Economics and Management” 2014, nr 4.
 21. Michalski R., Przywozowe procedury celne [w:] E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, Prawo celne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 22. Pioch S., Dyczkowska J., Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka zaopatrzenia, „Logistyka” 2015, nr 5.
 23. Rutkowski K., Zarzadzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyka, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2004, nr 4.
 24. Salomon A., Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego, „Współczesna Gospodarka” 2014, nr 5.
 25. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 26. Smogorzewski G, Rola i zadania Służby Celnej RP po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen [w:] Polska w strefie Schengen, red. W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.
 27. Suduł R., Procesy integracji europejskiej i ich wzmocnienie poprzez utworzenie obszaru Schengen [w:] Współpraca transgraniczna w realiach Układu Schengen, red. P. Witkowski, Wydawnictwo WSSMiKS, Chełm 2014.
 28. Szymczak M., Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 29. Świerczyńska J., Budzowski K., Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej [w:] Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 30. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 31. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 32. Witkowski P., Logistyka celna – geneza, pojęcie podział, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2016, nr 8.
 33. Witkowski P., Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2016.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OBSŁUGA CELNA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW

AUTORZY:
Piotr WITKOWSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Laboratorium Praktyki Biznesu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
logistyka międzynarodowa, obsługa celna, międzynarodowy łańcuch dostaw, zarządzanie instrumentami obsługi celnej, usługi celne, Upoważniony Przedsiębiorca (AEO).

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/356

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.38

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.38

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności