Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.6

WYBRANE ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI SKIEROWANEJ PRZECIWKO INFORMACJOM NIEJAWNYM – ART. 265 I 266 K.K.

Dorota KAMUDA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.6

Streszczenie

Artykuł przedstawia zagadnienia warunkujące prawidłowe zabezpieczenie informacji niejawnych oraz konsekwencje wynikające z ujawnienia informacji niejawnych, przede wszystkim zawierających dane o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa. Informacja znajduje się aktualnie w katalogu najważniejszych dóbr narodowych, szczególnie gdy zawiera treści, które mają bardzo duże znaczenie dla obronności państwa, jego bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania. W artykule omówiono w szczególności przestępstwa z art. 265 i 266 k.k.

Przestępstwo ujawnienia lub wykorzystanie informacji niejawnych, regulowane w art. 265 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną osób, które ujawniają lub wbrew przepisom ustawowym, wykorzystują informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”. Przepis ten reguluje nieumyślne ujawnienie takich informacji, z którymi zapoznano się w związku
z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem oraz typ kwalifikowany obejmujący sytuację, gdy informacje te zostały ujawnione osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego.

Natomiast na podstawie art. 266 k.k. odpowiedzialność karnej podlegają osoby, które wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawniają lub wykorzystują informacje, z którymi zapoznały się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową oraz funkcjonariusze publiczni, którzy ujawniają osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informacje, które uzyskali w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a których ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2005.
 2. Bogusz A., Nowe spojrzenie na ochronę informacji niejawnych, „Zabezpieczenia”
  nr 3/2012.
 3. Brocławik K., Czajka M., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego, cz. I: Zagadnienia materialnoprawne, „Radca Prawny” nr 3/2001.
 4. Brocławik K., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy osób świadczących pomoc prawną, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” nr 1/2000.
 5. Czarny-Drożdżejko E., Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie informacji niejawnych (po nowelizacji), „Państwo i Prawo” nr 1/2013.
 6. Gadecki B., Kodeks karny. Część szczególna. Art. 252–316. Komentarz, Warszawa 2017.
 7. Hałas R.G., Komentarz do art. 265 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak,  Warszawa 2017.
 8. Hoc S., Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej, funkcyjnej i służbowej, „Gdańskie Studia Prawnicze” nr 1/2008.
 9. Hoc S., Kilka uwag dotyczących przestępstwa z art. 265 k.k., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 4/2003.
 10. Hoc S., Komentarz do art. 266 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2017.
 11. Jaśkowska M., Nadawanie klauzuli tajności a kontrola Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Sądowy” nr 10/2001.
 12. Jaworski S., Sporządzanie apelacji przez obrońcę w sprawie karnej, w której akta i uzasadnienie wyroku są objęte klauzulą ściśle tajne, „Monitor Prawniczy” 17/2011.
 13. Kalitowski M., Komentarz do art. 265 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
 14. Kozłowska-Kalisz P., Komentarz do art. 265 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red.
  M. Mozgawa, Warszawa 2017.
 15. Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII. Komentarz, Warszawa 2000.
 16. Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [w:] Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zborowym. System Prawa Karnego, t. 8, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.
 17. Leciak M., Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, Studia Iuridica Toruniensia, t. IX, Toruń 2011.
 18. Leciak M., Tajemnica państwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruń 2009.
 19. Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.
 20. Liedel K., Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie przyszłości. Działania społeczności międzynarodowej [w:] K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo
  w XXI wieku. Asymetryczny świat,
  Warszawa 2011.
 21. Nawrocki M., Kodeks karny. Komentarz [w:] Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, red. K. Flaga-Gieru-
  szyńska, Warszawa 2017, Legalis.
 22. Piórkowska-Flieger J., Komentarz do art. 265 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red.
  T. Bojarski, Warszawa 2016.
 23. Sakowicz A., Komentarz do art. 265 k.k. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. II:
  Komentarz do artykułów 222–316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
 24. Szałowski R., Ochrona informacji niejawnych a prawo dostępu do informacji publicznej, „Ius Novum” nr 1/2013.
 25. Szewczyk M., Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” nr 1/2000.
 26. Wróbel W., Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej, „Czasopismo Prawa Karnego
  i Nauk Penalnych” nr 1/2000.
 27. Wróbel W., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [w:] A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Warszawa 2006.
 28. Wróbel W., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [w:] A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008.
 29. Zontek W., Sposoby wyznaczania zakresu treści normy sankcjonowanej. Uwagi na marginesie uchwały SN z 26 marca 2009 r., sygn. akt I KZP 35/8, cz. 2, „Palestra” nr
  1–2/2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI SKIEROWANEJ PRZECIWKO INFORMACJOM NIEJAWNYM – ART. 265 I 266 K.K.

AUTORZY:
Dorota KAMUDA

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
informacje niejawne, ochrona informacji, bezpieczeństwo, kodeks karny

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/325

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.6

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności