Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.47

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – OCENA REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH

Małgorzata STEC, Mariola GRZEBYK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.47

Streszczenie

Działalność każdej jednostki samorządu terytorialnego jest powiązana z tworzeniem i użytkowaniem informacji przestrzennej. W znacznym zakresie dotyczy to zwłaszcza jednostek samorządowych różnych szczebli w obszarze geodezji i kartografii. Rejestry prowadzone przez administrację publiczną tworzą część infrastruktury informacyjnej państwa i są podstawą do wypełnienia wielu obowiązków ustawowych. Prowadzenie poszczególnych rejestrów informacji przestrzennej regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia, które określają także terminy przystosowania się zobowiązanych podmiotów do realizacji zadań.

Celem artykułu jest przedstawienie stanu wdrażania zadań związanych z udostępnianiem informacji przestrzennej przez jednostki samorządowe różnych szczebli w obszarze geodezji
i kartografii. Analiz dokonano poprzez agregację danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Głównego Geodetę Kraju.Z przeprowadzonych badań wynika, że stan wywiązywania się z obowiązku zgłoszenia zbiorów do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) w jednostkach szczebla centralnego jest wypełniony. Jednak ich funkcjonalność nie jest zadawalająca. Z kolei analizując poszczególne województwa stwierdza się znaczne różnice w liczbie zgłaszanych baz. Ich funkcjonalność także nie jest zadowalająca, bowiem większość z nich można tylko przeglądać, bez możliwości ich przekształceń. Natomiast ocena stanu zaawansowania systemów KIIP na poziomie powiatów i gmin wykazała, że jest on lepszy w powiatach niż
w administracji gminnej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Austen A., Wykorzystanie narzędzi public relations w realizacji partycypacji publicznej [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’10, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2010.

[2]  Dawes, S.S., The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance, „Public
Administration Review” 2008, No 68, pp. 86–102.

[3]  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.04.2007).

[3]  Filip P., Tax competition within the European Union as an opportunity of regional development [in:] Countries of Central and Eastern Europe versus global economic crisis,
Geopolitical Studies nr 15/2009 Polish Academy of Science, PAN IGIPZ, Warsaw 2009, pp. 87–97. 

[4]  Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H., E-administracja w praktyce funkcjonowania małej gminy: raport z badań (rzeczywistość skrzeczy) [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’10, red. J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2010.

[5]  Gaździcki J., Informacja geoprzestrzenna w Polsce: rozwój i nowe wyzwania, „Roczniki Geomatyki”, t. 15, z. 2(77), PTIP, Warszawa 2017.

[6]  Gaździcki J., System informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa 1990.

[7]  Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa 2007.

[8]  http://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp: 01.03.2017 r.).

[9]  http://www.gugik.gov.pl/ (dostęp: 20.02.2017 r.).

[10] http://www.ptip.org.pl (dostęp: 01.03.2017 r.).

[11] Internetowy Leksykon Geomatyczny, http://www.ptip.org.pl/ (dostęp: 10.09.2017 r.).

[12] Izdebski W., Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Geo-System Sp. z o.o., Warszawa 2015.

[13] Kotwas W., GIS-istota i znaczenie gospodarcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010.

[14] Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, PWN, Warszawa 2012.

[15] Liu S.M., Yuan Q., The Evolution of Information and Communication Technology
in Public Administration
, „Public Administration and Development” 2015, No. 35, pp. 140151.

[16] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 383).

[17] Stec M., Public E-administration Condition and Perspectives in Podkarpackie Voivodship, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 52 (4/2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 185–195.

[18] Stępniak C., Wybrane kierunki zastosowań systemów informacji przestrzennej w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010.

[19] Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1382).

[20] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 2101).

[21] www.geoportal.gov.pl/metadane/ewidencja/Ewidencja_ziudp.xls (dostęp: 02.01.2017).

[22] Zespół Ekspercki ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej. Materiały Sympozjum nt. Zasoby Informacyjne i Struktura Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 17–18 marca 2016 r.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – OCENA REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH

AUTORZY:
Małgorzata STEC (1)
Mariola GRZEBYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
(2) Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
administracja publiczna, system informacji przestrzennej, infrastruktura informacyjna, kartografia i geodezja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/315

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.47

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.47

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności