Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.44

BADANIE SATYSFAKCJI STUDENTÓW Z SYSTEMU ANKIETYZACJI

Grzegorz OSTASZ, Joanna WOŹNIAK, Andrzej PACANA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.44

Streszczenie

Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia jest cechą charakterystyczną każdej szanującej się uczelni wyższej. Cel taki, jako najstarszej i największej uczelni technicznej w połud-
niowo-wschodniej Polsce, przyświeca również Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Właściwe dobrani nauczyciele akademiccy, właściwe programy kształcenia
i inne zasoby zwiększają prawdopodobieństwo osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia. Te z kolei zwiększają szansę absolwentów na satysfakcjonującą pracę
i karierę zawodową. Żeby działania uczelni w zakresie kształcenia spełniały tę rolę należy je doskonalić, aby odpowiadały wciąż zmieniającemu się otoczeniu. Aby ustalić kierunki doskonalenia należy wykorzystywać znane narzędzia oceny. Jednym z takich narzędzi jest ankieta. Stosowany w Politechnice Rzeszowskiej system zapewniania jakości kształcenia wymusza prowadzenie ankiet. Są to ankiety: nauczyciela akademickiego, modułu kształ-
cenia, oceny modułu kształcenia, organizacji studiów, pracodawcy i pracownika niebędą-
cego nauczycielem akademickim. Wszystkie ankiety są prowadzone w systemie USOS
z wyjątkiem prowadzonej przy pomocy pilotów ankiety nauczyciela akademickiego. Ankiety są anonimowe, a wyniki po prezentacji władzom wydziałów i uczelni służyć mają doskonaleniu kształcenia. Prowadzona w ten sposób ankieta powinna jednak też podlegać doskonaleniu. Sam przegląd kończy się najczęściej alternatywą oceną podsumowującą. Dlatego celowe wydało się przeprowadzenie badania satysfakcji studentów ze stosowanego systemu ankietyzacji obowiązującego w Politechnice Rzeszowskiej. Badania takie przy pomocy Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej przeprowadzono w 2016 roku. W opracowaniu zaprezentowano wyniki tego badania.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Kraśniewski A., Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”, www.procesbolonski.uw.edu.pl/.../publikacja_MNISW_AK_ 111103.pdf.
 2. Maciąg J., Wzorzec jakości usługi edukacyjnej, „Problemy Jakości” 2005, nr 2.
 3. Ozgol M., Sarikaya I., Ozturk M., Students’ and Teaching Staff’s Assessments Regarding Distance Education Applications in Formal Education, „Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science” 2017, 7(2).
 4. Pacana A., Ostasz G., Narzędzia zarządzania jakością w analizie i ocenie jakości kształcenia [w:] Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania, red. R. Stawicki, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionów 2015.
 5. Pacana A., Sęp J., Zielecki W., Ocena jakości usług dydaktycznych na przykładzie studiów podyplomowych. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011.
 6. Pacana A., Koncepcja ankietowego badania jakości procesów dydaktycznych. Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264, „PERFECT (PERFormance & EffiCiencyIndicaTors)“ „Uplatnenie inova-
  tívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II.”„Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020“ Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Košicie 2012.
 7. Putica K., Trivić D., Improving high-school students’ conceptual understanding and functionalization of knowledge about digestion through the application of the interdisciplinary teaching approach, „Journal of Baltic Science Education” 2017, 16(1).
 8. Wolniak R., The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations, „Quality & Quantity” 2013, 41(1).
 9. Zatwarnicka-Madura B., Wybrane aspekty promocji szkół wyższych na przykładzie Politechniki Rzeszowskiej [w:] Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w Publicznych Szkołach Wyższych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe,
  nr 167, red. Sz. Cyfert i C. Kochalski, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 10. Zimon D., Impact of the implementation of quality management system on operating cost for small and medium-sized business organizations affiliated to a purchasing group,
  “International Journal for Quality Research” 2015, 9(4).

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIE SATYSFAKCJI STUDENTÓW Z SYSTEMU ANKIETYZACJI

AUTORZY:
Grzegorz OSTASZ (1)
Joanna WOŹNIAK (2)
Andrzej PACANA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania
(2) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(3) Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
jakość kształcenia, ankietyzacja, satysfakcja studentów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/313

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.44

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności