Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.40

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UTRATY NALEŻNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Robert DANKIEWICZ, Dominik MARKUSIEWICZ, Katarzyna TOMPALSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.40

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiony został problem zarządzania ryzykiem utraty należności
w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano istotę należności, przesłanki, w następstwie których one powstają oraz pojawiające się ryzyko wynikające z odroczonego terminu płatności. Przejawem tego ryzyka jest występowanie należności nieściągalnych lub trudno ściągal-
nych, które w każdym przypadku negatywnie odbijają się na prowadzonej działalności gospodarczej. Postawy osób decyzyjnych wobec tego typu ryzyka wynikają najczęściej
z cech osobowości, nabytego doświadczenia oraz pełnionych funkcji. Osoby te coraz większą uwagę przywiązują do problematyki zarządzania ryzykiem, które jest traktowane jako zintegrowany system działań zmierzających do kompleksowego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa. W trakcie prezentowanych rozważań omówiono związek pomiędzy prowadzoną polityką kredytową a posiadaną przez przedsiębiorstwo płynnością finansową, przy czym wskazano, że zbyt wysoka płynność może stanowić zagrożenie. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność tworzenia i implementacji odpowiednio dopasowanej polityki obrotu należnościami w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu określonych produktów oferowanych m.in. przez banki i ubezpieczycieli. Wśród nich wyróżniono factoring, forfaiting, akredytywę, gwarancje oraz ubezpieczenia należności. Wskazano mechanizmy, w oparciu o które one funkcjonują oraz przesłanki przemawiające za ich wykorzystaniem. W praktycznej części opracowania zaprezentowano strategię zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Jako cel artykułu wskazano analizę i ocenę znaczenia polityki zarządzania należnościami w oparciu o przykład badawczy, który stanowi KGHM Polska Miedź SA.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Becella A., Kierunki rozwoju ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, Vol. 3, No. 2.
 2. Brigham E.F., Ehrhardt M.C., Financial Management: Theory and Practice, South-Western Cengage Learning, 2014.
 3. Brzeziński A., Kredyt handlowy w małej firmie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5(43).
 4. Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 66.
 5. Dankiewicz R., Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem utraty należności [w:] Zarządzanie wartością instytucji finansowych, red. nauk. R. Płoska, M. Chmielewski, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4/5.
 6. Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Jańska A., Ocena ryzyka w procesie udzielania ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, Vol. 2, Issue 1.
 8. KGHM, Skonsolidowane raporty roczne: RS 2011 (2012), 2012 (2013), 2013 (2014), 2014 (2015), 2015 (2016).
 9. Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.
 10. Kowalska S., Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki
  Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 58.
 11. Muraleedharan D., Modern Banking: Theory and Practice, PHI Learning Private Limited, Delhi 2014.
 12. Olkiewicz A.M., Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse
  i Marketing” 2010, nr 4(53).
 13. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Seifert D., Seifert R.W., Protopappa-Sieke M., A review of trade credit literature: Opportunities for research in operations, “European Journal of Operational Research”, 2013, Vol. 231, Issue 2.
 15. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.).
 16. Wąsowski A., Rola gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 3/2014.
 17. Wszelaki A., Instrumenty usprawniające zarządzanie należnościami z tytułu dostaw
  i usług przedsiębiorstwa
  , „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 55.
 18. Zając J., Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance, Stu-
  dies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2010, t. 29.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UTRATY NALEŻNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

AUTORZY:
Robert DANKIEWICZ (1)
Dominik MARKUSIEWICZ (2)
Katarzyna TOMPALSKA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Bio Swiss Gen Sp. z o.o.
(3) Podkarpacki Dom Ubezpieczeń Sp. z o.o.

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
kredyt kupiecki, ryzyko handlowe, ryzyko polityczne, struktura należności, analiza branżowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/309

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.40

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.40

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności