Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.38

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA W KLASTRACH WYSOKICH TECHNOLOGII JAKO PRZEJAW INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

Bogusław BEMBENEK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.38

Streszczenie

Przedmiotem artykułu o charakterze poznawczo-syntetyzującym są współczesne zagadnie-
nia związane z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej w klastrach wysokich techno-
logii, których działalność spójna jest z głównymi założeniami koncepcji inteligentnej specjalizacji. Podjęte w nim rozważania naukowe i formułowane wnioski oparto na analizie literatury przedmiotu i danych zastanych (metoda desk research). Praktyczne podejście
do charakteryzowanych zagadnień poparto licznymi przykładami z zakresu klasteringu
w Polsce.Artykuł składa się z czterech części. Przedstawiono w nich w sposób syntetyczny specyfikę inteligentnej specjalizacji, strategiczny wymiar klastrów wysokich technologii i przedsię-
biorczości akademickiej, główne założenia koncepcji inteligentnego miasta i regionu uczącego się. Ponieważ koncepcja inteligentnej specjalizacji odnosi się do tożsamości regionu i sprawnego wykorzystania jego potencjału naukowego, technologicznego, spo-
łecznego i ekonomicznego, tym samym podjęto próbę wykazania, że związana jest ona pojęciowo z aktywnością klastrów wysokich technologii, przedsiębiorczością akademicką oraz kształtowaniem inteligentnych miast i regionów uczących się. Klastry wysokich technologii ujmowane jako organizacje inteligentne, tworzą ekosystem przyjazny dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz inteligentnych miast i regionów uczących się. Sprzyja on przeciwdziałaniu barierom przedsiębiorczości, przyśpieszeniu komercjalizacji efektów badań naukowych, optymalnemu wykorzystaniu potencjału strategicznego współ-
pracujących ze sobą firm wysokich technologii i uczelni wyższych o profilu technicznym oraz transferowi szeroko rozumianej wiedzy. Zakres i jakość oferowanego w ekosystemie klastra wsparcia dla technostarterów, w osiąganiu przez nich dojrzałości biznesowej, kształtuje wizerunek klastra.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A., Rozwój przedsiębiorstw high-tech [w:] Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014.

[2] Baran A., Prawne aspekty innowacyjności w kontekście kluczowych technologii wspomagających, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2014,
nr 71.

[3] Baranowska A., Gąska J., Lis M., Pelle D., Skrok Ł., Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów – analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.

[4] Bresnahan T., Gambardella A., Building high-tech clusters: Silicon Valley and beyond, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

[5] Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce – 2015, PARP, Warszawa 2016.

[6] Chrabąszcz K., Przedsiębiorczość akademicka – drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, t. 18, nr 1.

[7] Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Kola-Bezka M., Czynniki i bariery wdrażania koncepcji smart city w Polsce, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 276.

[8] Czyżewska D., Konkurencyjność regionu uczącego się – ujęcie konceptualne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 285.

[9] Daszkiewicz N., Internacjonalizacja przedsiębiorstw z branż high-tech, „Problemy Zarządzania” 2015, Vol. 13, nr 4 (56).

[10]        Dziedzic S., Woźniak L., Czerepiuk P., Proces przedsiębiorczego odkrywania jako metoda strategicznego planowania i implementacji inteligentnych specjalizacji regionu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 444.

[11]        Dzierżanowski M., Definiowanie i rozwijanie inteligentnych specjalizacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013.

[12]        Florida R., Toward the learning region, „Futures” 1995, Vol. 27, nr 5.

[13]        Godlewska S., Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3): instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskiwania funduszy unijnych, „Przegląd Europejski” 2013, nr 4 (30).

[14]        Godowska M., Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012, nr 8.

[15]        Grądziel A., Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 37,
t. 2.

[16]        Gurba K., Rola uczelni wyższych w klastrach wysokich technologii, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1.

[17]        http://interizon.pl/ (dostęp: 11.11.2017 r.).

[18]        http://nanoslask.pl/index.php/pl/inicjatorzy-klastra/uniwersytet-slaski
(dostęp: 1.10.2017 r.)

[19]        http://przemysl-40.pl/ (dostęp: 1.11.2017 r.).

[20]                                                                                                          http://smartpl.org/ (dostęp: 1.10.2017 r.).

[21]        http://www.dolinalotnicza.pl (dostęp: 1.09.2017 r.).

[22] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-odpowiada-na-rekomendacje-oecd-i-ke.html (dostęp: 1.11.2017 r.).

[23]        http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197 (dostęp: 1.10.2017 r.).

[24]        http://www.tkp.com.pl/oferta-inwestycyjna/inkubator-przedsiebiorczosci (dostęp: 7.11.
2017 r.).

[25]        http://www.transfer.us.edu.pl/firmy-na-uniwersytecie-slaskim (dostęp: 1.11.2017 r.).

[26]                                                                                                          https://ctwt.pg.edu.pl/klastry (dostęp: 11.11.2017 r.).

[27]        https://drg.pomorskie.eu/pomorskie-klastry-w-obszarach-isp (dostęp: 7.11.2017 r.).

[28]        Jankowska M., Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 42, t. 2.

[29]        Łasak P., Rola rodzimych korporacji wielonarodowych w rozwoju przemysłu wysokich technologii na rynkach wschodzących, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 271.

[30]        Matusiak K., Matusiak M., Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 453, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 8.

[31]        Mempel-Śnieżyk A., Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji, „Biblioteka Regionalisty” 2013, nr 13.

[32]        Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009.

[33]        Nowakowska A., Budowanie inteligentnego miasta. Studium przypadku Montpellier, „Studia Miejskie” 2015, t. 19.

[34]        Olearnik J., Pluta-Olearnik M., Uniwersytet przedsiębiorczy – herezja czy nowa orientacja na uczelni?, „Horyzonty Wychowania” 2016, Vol. 15, nr 35.

[35]        Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2016.

[36]        PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2017.

[37]        Piasecka A., Przedsiębiorcza uczelnia jako współczesny model szkoły wyższej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 725, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 98.

[38]        Poznańska K., Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej [w:] Innowacyjność współczesnych organizacji, red. T. Kraśnicka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

[39]        Ratajczak-Mrozek M., Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 1–2.

[40]        Ratajczak-Mrozek M., Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.

[41]        Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2016.

[42]        Runiewicz-Wardyn M., Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, „Master of Business Administration” 2011, nr 4 (114).

[43]        Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.

[44]        Skórska A., Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku, „Zarządzanie i Finanse” 2016, Vol. 14, nr 3.

[45]        Słodowa-Hełpa M., Inteligentna specjalizacja polskich regionów: warunki, wyzwania
i dylematy
, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5 (41), nr 1.

[46]        Sułkowski Ł., Seliga R., Przedsiębiorczy uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 444.

[47]        Szkopiński D., Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich, „Horyzonty Wychowania” 2016, Vol. 15, nr 35.

[48]        Szmigiel J., Klastry jako instrument wsparcia sektora kluczowych technologii wspomagających, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 6 (365).

[49]        Szostak E., Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu, „Studia Ekonomiczne” 2015,
nr 209.

[50]        Wissema J.G., Technostarterzy: dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005.

[51]        Zakrzewska-Bielawska A., Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa –
w kierunku open innovation
, „Management Forum” 2016, Vol. 4, nr 1.

[52]        Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.

[53]        Zakrzewska-Bielawska A., Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – benchmarki działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 363.

[54]        Zakrzewska-Bielawska A., Strategie wzrostu przedsiębiorstw sektora wysokich technologii w ujęciu empirycznym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 219.

[55]        Zakrzewska-Półtorak A., Inteligentne miasto katalizatorem rozwoju regionu?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 443.

[56]        Ziółkowski B., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Piecuch T., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących systemy RFID z API – wyniki badań metodą delficką, „Przegląd Nauk Ekonomicznych” 2017, nr 27.

[57]        Ziółkowski B., Piecuch T., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Rozwój systemów RFID w przedsiębiorstwach. Wyniki badań metodą delficką, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA W KLASTRACH WYSOKICH TECHNOLOGII JAKO PRZEJAW INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

AUTORZY:
Bogusław BEMBENEK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział
      Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
klaster, technologia, przedsiębiorczość akademicka, inteligentna specjalizacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/307

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.38

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.38

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności