Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.35

PODATNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA KRYZYS – KONCEPCJA OSTRZEGANIA PRZED ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA KRYZYSU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Marek SOCHOŃ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.35

Streszczenie

Zmienność otoczenia przyczynia się do konieczności definiowania nowego podejścia do oceny zagrożeń działalności podmiotu. Obecnie kluczową jest ocena dokonywana na podstawie wyłącznie jednego rodzaju danych (danych finansowych). Wydaje się to być niewystarczające i obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu, co do definiowania zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Diagnozowane w ten sposób zagrożenia upadłością czy pogorszenia kondycji przedsiębiorstwa opiera się na danych odzwierciedlających w sprawozdaniach finansowych przeszłe zdarzenia gospodarcze, nie uwzględniając obecnej – bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, która w stosunku do sytuacji z przeszłości może być diametralnie inna, gorsza lub lepsza. Konieczne jest dostosowywanie modeli i systemów diagnostycznych do interdyscyplinarnego charakteru przedsiębiorstw oraz do możliwości badania bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. Diagnozowanie złego stanu przedsiębiorstwa w oparciu tylko o dane historyczne jest obecnie sytuacją optymalną mogącą jednak przyczynić się do podejmowania błędnych decyzji zarządczych zarządów tych przedsiębiorstw, jak i ich interesariuszy. Ustalenie stanu przed powstaniem zagrożenia upadłością lub pogorszeniem kondycji, przyczynić się może do zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji biznesowych i działań wyprzedających przez zarządy tych firm, jak i partnerów biznesowych. Zdefiniowanie pojęcia podatności przedsiębiorstwa na kryzys oraz narzędzi pozwalających na ocenę stopnia podatności przedsiębiorstwa na kryzys wydaje się być alternatywą dla modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, analiz finansowych, analiz strategicznych czy analiz sprzedażowych. Stworzenie mechanizmu, który będzie analizował i diagnozował kompleksowo zasoby podmiotu uwzględniając wartości jakościowe i ilościowe w ujęciu historycznym, bieżącą sytuację przedsiębiorstwa oraz jego plany i możliwości w kontekście otoczenia gospodarczego może przyczynić się do poprawienia m.in. jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Barton R.M., Crisis Managament, Oxford Press Publishers, Oxford 1993.
 2. Caponigro J.R., The Crisis Counselor. A step by step Guide to Managing a Business Crisis, NTX 2000.
 3. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wyd. UG, Gdańsk 1996.
 4. Damodaran A., Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 5. Dębicka A.H., Rozprawa doktorska pt. Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach, http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/352778/Anna_He-
  lena_Debicka_Zarzadzanie_sytuacja_kryzysowa_w_malych_i_srednich_przedsiebior-
  stwach.pdf.
 6. Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji [w:] Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. Kozyra, A. Zelek, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
 7. Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.
 8. Hermann Ch.F., Some Consequences of Crisis chich limit The Viability of Organizations, Administrative Science Quarterly 1963, No 8.
 9. Komorowski J., Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
 10. Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., O istocie zjawisk kryzysowych organizacji [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Cornetis Sp. z o.o., Wrocław 2003.
 11. Malinowska U., Niematerialne mierniki zagrożenia upadłością, Materiały i Prace,
  t. XCIII, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, „Zagrożenie upadłością”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 12. Mitroff I.I., Managing Crisises before The hapten, American Management Association, NY 2001.
 13. Morawska S., Czapracka A., Instytucja upadłości a odpowiedzialność menadżerów – badanie polskiej praktyki sądowej na tle rozwiązań w krajach Unii Europejskiej [w:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 2014.
 14. Oldcorn R., Management, MacMillan, London 1989.
 15. Pieńkowska M., Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa, Materiały i Prace, t. XCII, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, „Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 16. Rochoń M., Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Analiza komparatywna instrumentarium wspierającego proces restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw na przykładzie Polski i USA, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2006.
 17. Romanowska M., Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt naukowy 118, SGH, Warszawa 2012.
 18. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 19. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE Poznań, Poznań 1999.
 20. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, PWE, Warszawa 1984.
 21. Wojtysiak-Kotlarski M., Przedsiębiorstwo a ryzyko bankructwa w kontekście doświadczeń gospodarki globalnej. Propozycja konceptualizacji ujęcia teoretycznego na tle przykładów przedsiębiorstw [w:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red.. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 22. Wyciślak S., Efekt zarażania a działalność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 23. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2003.
 24. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PODATNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA KRYZYS – KONCEPCJA OSTRZEGANIA PRZED ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA KRYZYSU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUTORZY:
Marek SOCHOŃ

AFILIACJE AUTORÓW:
Reuter Consulting

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie przedsiębiorstwem, podatność na kryzys, zagrożenie finansowe, kryzys przedsiębiorstwa, definicja podatności na kryzys

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/304

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.35

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.35

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności