Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.26

OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI OBRONY NARODOWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Oktawia JURGILEWICZ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.26

Streszczenie

Środowisko naturalne stanowi wartość o charakterze powszechnym. Każda jednostka
w państwie ma prawo korzystać swobodnie ze środowiska naturalnego, jednak, aby zachować jego pożądany stan istnieją pewne ograniczenia związane z jego korzystaniem oraz obowiązki, które społeczeństwo musi realizować w celu utrzymania środowiska
w należytym stanie. Ochrona środowiska w istocie sprowadza się do podejmowania działań lub zaniechań, które umożliwiają zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. Chodzi w tym przypadku o to, aby kształtować środowisko w sposób racjonalny, jak też by gospodarować jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałając zanieczyszczeniom, czy też przywracając elementy przyrodnicze do stanu właścicielskiego. Ochrona środowiska jest zatem jednym z głównych zadań państwa, toteż w związku
z postępem cywilizacyjnym, coraz więcej aktywności w tym zakresie przypisuje się różnym podmiotom administracji publicznej, w tym także pewna sfera zadań w tym zakresie została powierzona działowi administracji rządowej – obrona narodowa. Administracja publiczna bowiem wyposażona została w liczne instrumenty i narzędzia prawne, które umożliwiają jej zabezpieczanie środowiska naturalnego przed czynnikami mogącymi w sposób niekorzystny wpływać na jego degradację. Natomiast obowiązujące w tej sferze powszechne regulacje normatywne stanowią przykład pożądanych rozwiązań ukierunkowanych na zapobieganie zagrożeniom dla środowiska naturalnego. Prezentowany artykuł ma zatem na celu ukazanie problematyki ochrony środowiska w aspekcie obowiązków, jakie ma do zrealizowania
w tym zakresie administracja obrony narodowej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2149 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U.
    z 2017 r., poz. 888 ze zm.).
  4. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz.U.
    z 2016 r., poz. 473).

Podsumowanie

TYTUŁ:
OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI OBRONY NARODOWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

AUTORZY:
Oktawia JURGILEWICZ

AFILIACJE AUTORÓW:
adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
bezpieczeństwo, środowisko, administracja, obrona narodowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/295

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.26

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.26

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności