Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.15

IDENTYFIKACJA PROCESU ZAOPATRZENIA W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU DETALICZ-NEGO WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO

Zdzisław JEDYNAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.15

Streszczenie

Analiza literatury przedmiotu wskazuje na brak szczegółowych opracowań odnoszących się do pojęcia i struktury systemu logistycznego przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielkopowierzchniowego oraz charakterystyki realizowanych tam procesów. Prezentowana treść ma charakter ogólny, nie uwzględnia specyfiki podmiotowej czy przedmiotowej handlu detalicznego. Celem artykułu jest uzupełnienie powstałej luki. Podejmowane działania prowadzą do identyfikacji i charakterystyki procesu zaopatrzenia w systemach logistycznych przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielkopowierzchniowego poprzez wskazanie jego celu, etapów i zadań, stosowanych dokumentów oraz osób odpowiedzialnych i wykonawców. Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz obserwację bezpośrednią. Realizacja badania odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy to identyfikacja i charakterystyka systemu logistycznego badanego przedsiębiorstwa w ujęciu podmiotowym, rzeczowym oraz czynnościowym. Efektem podejmowanych działań jest wyznaczenie i omówienie struktury organizacyjnej badanego przedsiębiorstwa oraz opracowanie planu zagospodarowania jego podstawowej powierzchni - hali sprzedaży i magazynu. Dodatkowo w ramach tego etapu zawarta jest charakterystyka środków pracy przez identyfikację przedmiotu obsługi oraz stosowanych urządzeń technicznych. W końcowej części wskazano główne procesy logistyczne. Etap drugi to identyfikacja i charakterystyka procesu zaopatrzenia w badanym systemie. Uwzględniając powszechnie stasowany podział procesu zaopatrzenia na dwie fazy: przygotowania i realizacji, oraz strukturę podmiotową, rzeczową i czynnościową systemu logistycznego, w ramach każdej z faz wyznaczono etapy i zadania. Natomiast w ramach poszczególnych zadań wskazano osoby odpowiedzialne za ich realizację i wykonawców oraz dodatkowo stosowane dokumenty wejścia i wyjścia. Wynikiem końcowym rozważań jest budowa i opracowanie schematu realizacji procesu zaopatrzenia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]     Armstrong J.G., Kotler Ph., Marketing – Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszaw 2012.

[2]     Baran J. i in., Logistyka – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

[3]     Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.

[4]     Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.

[5]     Czubała A., Dystrybucja produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

[6]     Dwiliński L., Zarysy logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

[7]     Ficoń K., Logistyka ekonomiczna – procesy logistyczne, Bel Studio, Warszawa 2008.

[8]     Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.

[9]     Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

[10]   Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2000.

[11]   Twaróg J., Mierniki i wskaźniki w logistyce, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.

Podsumowanie

TYTUŁ:
IDENTYFIKACJA PROCESU ZAOPATRZENIA W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU DETALICZ-NEGO WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO

AUTORZY:
Zdzisław JEDYNAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
23 (2/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
logistyka, dystrybucja, zaopatrzenie, zamówienie, dostawca, zapas

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/228

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności