Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.22

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KIELCACH

Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK, Kornelia BEM-KOZIEŁ

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.22

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest praktycznym aspektom zarządzania. Dotyczy problematyki
zaangażowania społecznego pracowników jednostek administracji publicznej.
W części teoretycznej, w której wykorzystano analizę literatury przedmiotu, przedstawiono
zaangażowanie społeczne jako obszar koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR). Koncepcja ta staje się coraz bardziej popularna jako obszar rozważań naukowych i
badań empirycznych oraz praktycznego zastosowania w działalności różnego typu organizacji.
W części empirycznej, stanowiącej studium przypadku, zaprezentowano przykłady włączania
się pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach w akcje z zakresu zaangażowania
społecznego. W obecnej koncepcji zarządzania tą organizacją istotną rolę odgrywa podejmowanie
działań, których celem jest wzmacnianie poczucia misji społecznej, kreowanie
postaw otwartych, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu i statystyki publicznej.
Z punktu widzenia zarządczego, podejmowane akcje z zakresu zaangażowania społecznego
traktowane są jako instrument realizacji tych celów. Przedstawiono również wyniki badania
przeprowadzonego metodą CAWI, którego celem było określenie typowej aktywności pracowników
Urzędu w zakresie zaangażowania społecznego, ich postaw względem tego typu
działań oraz oceny podjętych przez Urząd akcji. Uzyskane wyniki wskazują, że pracownicy
akcje takie odczytują w sposób pozytywny, przy czym uważają, że przynoszą one większe
korzyści zewnętrzne (wizerunkowe) niż wewnętrzne. Respondenci zgadzają się, że charakter
pracy jaką wykonują (administracja publiczna) obliguje ich do pozytywnego stosunku do
akcji społecznych. Dodatkowo, w świetle zaprezentowanych wyników, warto zwrócić uwagę
na pozytywny wpływ, jaki wywiera aktywność z zakresu zaangażowania społecznego na
poprawę relacji interpersonalnych w organizacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Adamiak P., Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek
organizacji pozarządowych. Raport z Badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
2014.
[2] Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym,
Difin, Warszawa 2011.
[3] Firma = zaangażowanie. Pracownicy, wolontariusze, beneficjenci. Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, Warszawa 2009.
[4] Glinka B., Kostera M., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa
2012.
[5] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
[6] Jabłoński A., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw
z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
[7] Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata
2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela,
25.10.2011KOM (2011) 681.
[8] Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska
pracy, Placet, Warszawa 2006.
[9] Werther W.B., Chandler D. Jr., Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a
Global Environment, ed. 2, SAGE Publication Inc., London 2011.
[10] Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna: nowoczesne
koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KIELCACH

AUTORZY:
Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK (1)
Kornelia BEM-KOZIEŁ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Urząd Statystyczny w Kielcach
(2) Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
społeczna odpowiedzialność biznesu, wizerunek, zarządzanie zasobami
ludzkimi, studium przypadku, badanie CAWI

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/174

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności