Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.60

STRESOGENNOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORCY W OCENIE STUDENTÓW – WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Anna WALCZYNA, Anna ARENT

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.60

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań pilotażowych, które dotyczyły postaw
przedsiębiorczych studentów. W opracowaniu punkt ciężkości położono na postrzeganie pracy
przedsiębiorcy jako czynnika mogącego kształtować zamiar podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Przyjęty przez Autorki model badawczy zakładał, że na powstanie intencji przedsiębiorczej
wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest postrzeganie przyszłej pracy. Jako czynniki,
które potencjalnie mogą kształtować postawę przedsiębiorczą, przyjęto stresogenność działań podejmowanych
przez przedsiębiorcę oraz zakres kontroli nad pracą. Za jeden z głównych celów
badania przyjęto także ocenę stopnia stresowości działań podejmowanych przez przedsiębiorcę
oraz identyfikację związku pomiędzy dokonaną oceną a kształtowaniem się postaw przedsiębiorczych,
mierzonych zamiarem podjęcia w przyszłości działalności gospodarczej. Dodatkowym celem
badania było również przeprowadzenie oceny wpływu postrzeganego zakresu kontroli nad
pracą na prezentowane przez studentów intencje przedsiębiorcze. Uzyskane w efekcie przeprowadzonych
badań pilotażowych wyniki wskazują, że dla badanej grupy studentów wszystkie ze
wskazanych cech pracy przedsiębiorcy mogą mieć potencjalnie charakter stresogenny, co jednak
nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia prezentowanych przez nich postaw przedsiębiorczych.
W przeprowadzonym badaniu pilotażowym wykazano również, że dla respondentów wysoki
zakres kontroli jaką przedsiębiorca może sprawować nad własną pracą stanowi czynnik zachęcający
do podejmowania w przyszłości działalności gospodarczej. Jednak także w tym wypadku
jedynie dla dwóch z pięciu badanych czynników zmienną różnicującą okazały się postawy
przedsiębiorcze.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Basińska B., Postprint, Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw, [w:]
Humanizacja wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych, red. D. Walczak-Duraj,
Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2005.

[2] Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo
Naukowe, Gdańsk 2003.
[3] Cieślak R., Widerszal-Bazyl M., Psychospołeczne warunki pracy. Podręcznik do kwestionariusza,
CIOP, Warszawa 2000.
[4] Czarnik S., Turek K., Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków. Na podstawie badań
zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
[5] Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Badania nad stresem w pracy, Luksemburg
2006.
[6] Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.
[7] Kurczewska A., Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji
przedsiębiorczych, PWN, Warszawa 2013.
[8] Laszczak M., Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
[9] Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna
zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa 1976.
[10] Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, red.
E. Balcerowicz, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
[11] Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
[12] Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty,
liczby, przykłady, Warszawa 2012.
[13] Rathus S.A., Psychologia współczesna, tłum. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2004.
[14] Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
[15] Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2002.
[16] Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J., The effects of attitudes and
perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent. An Austrian perspective,
„Education + Training” 51/4 (2009).
[17] Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, tłum.
P. Kwiatkowski, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STRESOGENNOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORCY W OCENIE STUDENTÓW – WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH

AUTORZY:
Anna WALCZYNA (1)
Anna ARENT (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ergonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
(2) Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
stres w pracy, zakres kontroli, postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/152

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.60

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.60

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności