Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.59

ATRYBUTY I CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA PRZEDSIĘBIORSTW

Magdalena SZYDEŁKO

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.59

Streszczenie

Budowanie przez przedsiębiorstwa partnerskich relacji staje się coraz bardziej popularnym
sposobem na utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Umiejętność budowania, rozwoju
i ciągłego doskonalenia partnerskich relacji na rynku przedsiębiorstw jest obecnie jednym
z kluczowych warunków ich skutecznego wzrostu zewnętrznego. Obecnie relacje te są budowane
i rozwijane w wielu gałęziach przemysłu. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce
gospodarczej pojęcie partnerstwa jest różnorodnie interpretowane, co skutkuje jego płynnością
terminologiczną.
Celem artykułu jest wskazanie kluczowych atrybutów i czynników sukcesu partnerskich
relacji między przedsiębiorstwami. Postawiony cel determinuje wybór takich metod badawczych,
jak: analiza piśmiennictwa krajowego i zagranicznego oraz wnioskowanie dedukcyjne.
W świetle przedstawionych ujęć definicyjnych i atrybutów partnerstwa przyjęto, że
partnerstwo przedsiębiorstw to dobrowolne i dynamiczne relacje tworzone dla osiągnięcia
wspólnych celów, prowadzące do uzyskania dodatkowych efektów synergicznych i przewagi
konkurencyjnej. Specyficznymi cechami tego typu relacji, nazwanymi również atrybutami
czy osobliwościami, są przede wszystkim: wzajemne zaufanie partnerów, ich zaangażowanie
we wspólne działania, wymiana informacji (otwarta i intensywna komunikacja) oraz
podział ryzyka i korzyści. Można wyróżnić następujące kluczowe czynniki stymulujące
rozwój relacji o charakterze partnerskim: przebieg dotychczasowej współpracy z danym
partnerem, pozytywne doświadczenia wynikające ze współpracy z innymi podmiotami,
wzajemny szacunek i zaufanie, dążenie partnerów do realizacji jasno określonych celów o
charakterze strategicznym, wzajemne dzielenie się informacjami, wspólne rozwiązywanie
problemów, zaangażowanie partnerów w budowanie i ciągłe doskonalenie relacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Adamik A., A partnering approach to extending the business base through cooperation with
competitors (coopetition) – is it an option for SMEs?, [w:] Recent Advances in Management,
Marketing and Finances, red. A. Zaharim, R.G. Rodrigues, „Business and Economics Series”
No. 4, WSEAS Press, Cambridge 2013.
[2] Adamik A., Rola kadry kierowniczej w budowie partnerstwa przedsiębiorstw, [w:] Organizacja
i kierowanie, nr 3 (156), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Kolegium Zarządzania
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013.
[3] Brinkerhoff J.M., Government – Nonprofit Partnership: a Defining Framework, „Public Administration
and Development” 22/1 (2002).
[4] Crowley L.G., Karim M.A., Conceptual Model of Partnering, „Journal of Management in
Engineering” 11/5 (1995).
[5] Czakon W., Fernandez A.S., Minà A., Editorial – From Paradox to Practice: the Rise of
Coopetition Strategies, „International Journal of Business Environment” 6/1 (2014).
[6] Czakon W., Koordynacja sieci – wieloraka forma organizacji, „Przegląd Organizacji” 2008/9.
[7] Czakon W., Rogalski M., Coopetition Typology Revisited – a Behavioural Approach, „International
Journal of Business Environment” 6/1 (2014).
[8] De Lurdes Veludo M., Business Relationships in the Automotive and Component Industries in
Portugal, Ph.D. Thesis, School of Business and Management University of Glasgow, Glasgow
2005, http://theses.gla.ac.uk/1544/1/2005veludophd.pdf (dostęp: 15.08.2014).
[9] Foss N.J., Nielsen B.B., Researching Multilevel Phenomena: The Case of Collaborative Advantage
in Strategic Management, „Journal of Centrum Cathedra” 5/1 (2012).
[10] Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K., Collaborate with Your Competitors and Win, „Harvard
Business Review” 67/1 (1989).
[11] Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych,
PWN, Warszawa 1997.
[12] Jagoda H., Haus B., Holding – organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
[13] Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
[14] Kock S., Bengtsson M., Slotte-Kock S., To Compete or Cooperate – A Strategic Dilemma,
„Journal of Business & Industrial Marketing” 18/1 (2003).
[15] Latusek-Jurczak D., Formy współpracy międzyorganizacyjnej, [w:] Relacje
międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, red. A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak,
Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
[16] Maheshwari B., Kumar V., Kumar U., Optimizing Success in Supply Chain Partnerships,
„Journal of Enterprise Information Management” 19/3 (2006), cyt. za: E. Małyszek, Czynniki
wpływające na sukces partnerstwa w łańcuchu dostaw – czy firmy rodzinne są lepszymi
partnerami?, „Logistyka” 2011/5.
[17] Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R., Collaboration: What Makes It Work. A
Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration, Amherst H.
Wilder Foundation, Saint Paul, Minnesota 2001.
[18] Mezzadri A., Le partnership tra imprese e organizzazioni non profit, Universitŕ del Sacro
Cuore, Milano 2008.
[19] Mohr J., Spekman R., Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication
Behavior, and Conflict Resolution Techniques, „Strategic Management Journal”
15/2 (1994).
[20] Moore J., Curry S.R., The Death of Competition, „Fortune” 133/7 (1996).

[21] Niemczyk J., Jasiński B., Wstęp, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla
teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck,
Warszawa 2012.
[22] Nowak D., Stępień B., Powiązania kooperacyjne – wstępna charakterystyka relacji, [w:]
Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, red. B. Stępień, PWE, Warszawa
2011.
[23] Peace S., Partnerstwo w budownictwie, Poltext, Warszawa 2010.
[24] Rigsbee E., PartnerSHIFT. How to Profit from the Partnering Trend, John Wiley and Sons,
New York 2000.
[25] Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
[26] Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2002.
[27] Sudolska A., Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju ich kompetencji strategicznych,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010/116.
[28] Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w
Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
[29] Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
[30] Szydełko M., Szydełko Ł., Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie -
wybrane zagadnienia, „Modern Management Review” XVIII/2 (2013).
[31] Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE,
Warszawa 2003.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ATRYBUTY I CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA PRZEDSIĘBIORSTW

AUTORZY:
Magdalena SZYDEŁKO

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
partnerstwo, relacje, atrybuty, czynniki sukcesu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/151

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.59

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.59

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności