Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.27

AKTUALNE PROBLEMY I DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I DOSKONALENIA PRZEMYSŁU OBRONNEGO W POLSCE

Bogdan WÓJTOWICZ,Piotr Paweł NOGAL,Tomasz NALEPA

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.27

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące wykorzystania nowego poglądu jako instrumentu kreatywnie wpływającego na zmienioną formułę działania na linii siły zbrojne – nauka – przemysł. Zagadnienia te poruszono w aspekcie powstania nowej Rady Naukowo-Przemysłowej MON i jej intensywnej współpracy z resortami, cywilnymi i wojskowymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz firmami przemysłu obronnego. Wskazano na wątpliwość podjętych decyzji w związku z przeniesieniem działań offseto-wych z MG do MON w sytuacji potencjalnej możliwości zagrożenia bezpieczeństwa pań-stwa. Zaproponowano rozwój systemu agencyjnego, w tym utworzenie agencji ds. inwesty-cji obronnych, która miałaby za zadanie przejęcie obsługi przemysłowego potencjału obronnego od MG i MON. Wykazano konieczność rozwoju sektora zbrojeniowego zgodne-go z zapisami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wy-mogami rynku euro-atlantyckiego. Zaakcentowano rolę służb specjalnych w procesie ochrony przemysłowego potencjału obronnego w ramach zadania z obszaru bezpieczeństwa ekonomicznego. Omówiono korzyści wynikające z organizacji corocznego Międzynarodo-wego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w propagowaniu osiągnięć przemysłu obronnego i polskiej myśli naukowej. Oceniono, że brak odpowiednich strukturalnych rozwiązań w sektorze obronnym ma niedobry wpływ na rozwój MW RP. Znaczącym przykładem bieżącej sytuacji polskich sił morskich jest fakt, iż dziś stały się one jedynie przybrzeżnymi siłami. Niemniej jednak oczekuje się, że nowy okręt patrolowy ORP „Ślązak” rozpocznie nową drogę rozwojową naszej Marynarki Wojennej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa We-wnętrznego w 2013 r., Warszawa 2014.
[2] Boni M., Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
[3] Bożek M., Pozycja prawna ABW – tabela klasyfikacji polskich służb, Emów 2003.
[4] Ciupiński A., Malak K., Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Akademia Obrony Narodo-wej, Warszawa 2004.
[5] Decyzja nr 220/MON z 9 czerwca 2014 r. w sprawie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (DzU MON 2014 nr 43, poz. 183).
[6] Głuszczak Sz., Rada Naukowo-przemysłowa MON, http://www.polska-zbrojna.pl (dostęp: 16.06.2014).
[7] Herman P., Na celowniku służb specjalnych: przestępczość zorganizowana. Rola współcze-snych służb specjalnych państw demokratycznych w zwalczaniu międzynarodowych struktur zorganizowanej przestępczości. Przyczynek do dyskusji, „Przegląd Bezpieczeństwa We-wnętrznego” 1/2 (2009).
[8] http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,5659,aktualnosci-z-polski,poznalismy-programy-badawcze-rekomendowane-do-finansowania-przez-ncbir (dostęp: 21.07.2014).
[9] Kitler W., Obrona Narodowa III RP. Pojęcie, Organizacja. System. Rozprawa habilitacyjna. Dodatek, AON, Zeszyty Naukowe, Warszawa 2002.
[10] Kupiecki R., Doktryny bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Między pla-nowaniem obronnym a dyplomacją publiczną, [w:] J. Kranz, Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.
[11] Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
[12] Młotek M., Siedlarz M., Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 3/4 (2011), s. 158–165.
[13] Mordaszewski K., Rylski A., Uproszczenie wymiany informacji wywiadowczych w ramach Unii Europejskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 4/6 (2012), s. 247–250.
[14] Nalepa T., Wójtowicz B., Bagniewski A., Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań konstruk-cyjnych i systemowych przez przemysłowy potencjał obronny w Polsce, „Biuletyn Informacyj-ny” (Kwartalnik TWO ZO Bydgoszcz) 16/3 (2011), s. 32–56.
[15] Ojrzanowski M., Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
[16] Raport z działalności ABW za 2009 r., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2/2 (2010), s. 189–215.
[17] Sochala C., Mientkiewicz D., Wójtowicz B., Nalepa T., Możliwości finansowego wsparcia rozwoju przemysłowego potencjału obronnego. Cz. I: Działania długookresowe, „Kwartalnik Bellona” 667/4 (2011), s. 229–243.
[18] Sochala C., Mientkiewicz D., Wójtowicz B., Nalepa T., Możliwości finansowego wsparcia rozwoju PPO. Cz. II: Działania doraźne: NSIP, HNS, offset, projekty badawcze, „Kwartalnik Bellona” 668/1 (2012), s. 206–220.
[19] Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
[20] Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 9 kwietnia 2013 r.
[21] Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów 23 maja 2000r.
[22] Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
[23] Sułek M., Programowanie gospodarczo-obronne, BELLONA, Warszawa 2008.
[24] Świderki M., Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania, [w:] Bezpieczeństwo pań-stwa. Wybrane problemy, red. A.K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009, s. 75–80.
[25] Uchwała Komitetu Obrony Kraju z 21 lutego 1990 r. w sprawie doktryny obronnej Rzeczypo-spolitej Polskiej (MP 1990, nr 9, poz. 66).
[26] Wójtowicz B., Nalepa T., Współpraca przemysłowego potencjału obronnego państw Grupy Wyszehradzkiej, „Wiedza Obronna” (Kwartalnik TWO) 246/3 (2013), s. 3–17.
[27] Wójtowicz B., Nalepa T., Nowoczesne zarządzanie obronnymi inwestycjami sojuszniczymi i Unii Europejskiej, „Wiedza Obronna” (Kwartalnik TWO) 244/1 (2013), s. 45–70.
Aktualne problemy i działania administracyjne… 177
[28] Wójtowicz B., Nalepa T., Wizja udoskonalenia implementacji inwestycji obronnych na teryto-rium RP, „Kwartalnik Bellona” 677/2 (2014), s. 188–200.
[29] Założenia Polskiej Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityka Bezpieczeństwa i Strategia Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1992.
[30] Zięba R., Zając J., Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski – ekspertyza, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-nalnego, Pomoc Techniczna – Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
AKTUALNE PROBLEMY I DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA I DOSKONALENIA PRZEMYSŁU OBRONNEGO W POLSCE

AUTORZY:
Bogdan WÓJTOWICZ (1)
Piotr Paweł NOGAL (2)
Tomasz NALEPA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) Ministerstwo Gospodarki, Departament Programów Offsetowych    
(1) Ministerstwo Gospodarki, Departament Programów Offsetowych
(2) Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
(3) niezależny ekspert,

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
nowy pogląd, siły zbrojne, nauka, przemysł, kooperacja, przemysł obronny, Rada Naukowo-Przemysłowa MON

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/122

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.27

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności