Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.22

NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO AKTYWNY UCZESTNIK RYNKU PRACY

Agnieszka SIEDLECKA, Jarosław ŻBIKOWSKI, Agnieszka SMARZEWSKA, Marian STELMACH

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.22

Streszczenie

Problematyka niepełnosprawności stanowi ważny element dyskusji społecznej na temat rynku pracy, szczególnie w zakresie aktywności zawodowej zasobów kapitałowych. Ak-tywność osób niepełnosprawnych zależy od wielu czynników o charakterze społecznym i ekonomicznym. Wpływ na nią mają uwarunkowania związane zarówno z samą niepełno-sprawnością, jak i jej rodzajem i stopniem. Nie bez znaczenia są również czynniki o charak-terze makroekonomicznym, odnoszące się do całego systemu gospodarczego w kraju, wyni-kające między innymi z prawa ułatwiającego zatrudnianie niepełnosprawnych w zakresie korzyści osiąganych przez pracodawców.
Istotną funkcję w aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich pełnią ich gospodarstwa rolne. W zdecydowanej większości to one są źródłem dodatkowych dochodów, niewątpliwie wpływając na większą stabilność finansową gospodarstw domo-wych osób niepełnosprawnych, tym bardziej w warunkach, w których znaczny odsetek za-wieranych z nimi umów o pracę to umowy na czas określony.
Celem opracowania jest ocena sytuacji pracujących niepełnosprawnych na podstawie analizy następujących cech: główne i dodatkowe miejsce pracy osoby niepełnosprawnej, formy zatrudnienia, a także sposoby poszukiwania pracy. Artykuł powstał w oparciu na ana-lizie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Determinanty ak-tywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” współfinansowanego przez PFRON (Umowa nr 3/4/WRP/B/08). Projekt opierał się na reali-zacji badań jakościowych i ilościowych. Badania jakościowe przeprowadzono na grupie 150 podmiotów gospodarczych, w okresie od lipca do października 2011 r. Badania ilościowe przeprowadzono we wszystkich szesnastu województwach na terenie kraju, z uwzględnie-niem specyfiki społeczno-ekonomicznej regionów, od czerwca 2010 r. do czerwca 2011. W realizacji badań ilościowych wykorzystano technikę ankietową. Kwestionariusz ankiety przeprowadzony został wśród 5000 osób niepełnosprawnych z prawnie orzeczonym stop-niem niepełnosprawności.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] ICF. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, World Health Organization, Geneva 2001, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2009.
[2] The Union of the Physically Impairedagainst Segregationandthe Disability Alliance, Funda-mental Principles of Disability, London 1976, http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/ UPIAS-fundamental-principles.pdf.
[3] Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (DzU z 2011 nr 127, poz. 721 ze zm.).
[4] Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M, Determinanty aktywności zawodowej osób niepeł-nosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, Raport z badań, t. I, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

Podsumowanie

TYTUŁ:
NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO AKTYWNY UCZESTNIK RYNKU PRACY

AUTORZY:
Agnieszka SIEDLECKA (1)
Jarosław ŻBIKOWSKI (2)
Agnieszka SMARZEWSKA (3)
Marian STELMACH (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Instytut Ekonomii i Zarządzania, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(2) Instytut Turystyki i Rekreacji, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(3) Instytut Turystyki i Rekreacji, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(4) Instytut Turystyki i Rekreacji, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
niepełnosprawność, rynek pracy, aktywność zawodowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/117

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności