Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.15

KONKURENCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA REGIONU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (WYBRANE ZAGADNIENIA)

Paweł Dziekański

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.15

Streszczenie

Gospodarka turystyczna to dynamicznie rozwijający się sektor. Szanse jego rozwoju za-leżą nie tylko od zasobów naturalnych, społecznych, historycznych i kulturowych, lecz tak-że od niezbędnej infrastruktury i polityki rozwoju. Celem niniejszego artykułu jest próba określenia czynników rozwoju turystyki w regionie, które będą uwzględniały współczesne uwarunkowania wynikające między innymi z sytuacji makroekonomicznej, a także warun-ków wewnętrznych regionu oraz wielowymiarowości turystyki. Formą działalności, która podnosi konkurencyjność miast i obszarów, jest turystyka, dzięki której wiele produktów regionalnych i lokalnych znalazło uznanie w oczach szerokiego grona konsumentów. Tury-styka ma wyraźny wymiar przestrzenny i jest instrumentem polityki regionalnej, aktywizacji społeczeństw lokalnych oraz budowy trwałych podstaw rozwoju gospodarczego. Rozwój tu-rystyki jest procesem realizowanym w wyniku interakcji między wieloma czynnikami. Ważną rolę w tym procesie odgrywa polityka realizowana przez stosowne władze, jej zało-żenia, cele, narzędzia. Produkt regionu turystycznego obejmuje koszyk dóbr i usług wytwa-rzanych przez podmioty skoncentrowane w regionie turystycznym, zaspokajający komplek-sowo potrzeby turystów w miejscu pobytu, a więc pomniejszony o koszty transportu i po-średnictwa. Turyści z różnym natężeniem odwiedzają różne miejsca, co powoduje zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki rozwoju. Podniesienie konkurencyjności regionów po-przez rozwój turystyki zależy głównie od dobrej infrastruktury technicznej, bogatych zaso-bów kulturowych i przyrodniczych oraz od umiejętności ich wykorzystania. Oceniając roz-wój sektora turystycznego w województwie świętokrzyskiego w ostatnich latach, można stwierdzić, że stało się ono bardzo atrakcyjne dla różnorodnych inwestycji związanych z tworzeniem bazy turystycznej. Wpływ na to miały przede wszystkim dynamiczny rozwój Targów Kielce, liczne atrakcje i produkty turystyczne oraz intensywna promocja wojewódz-twa w kraju i za granicą.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Crouch G., Ritchie I., Brent J.R., Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity, „Journal of Buisness Research” 1999/44.
[2] Crouch G., Ritchie I., The competitve destination: A sustainability perspective, „Tourism Management” 21/1 (2000).
[3] Dziekański P., Olak A., Pytka S., Marketing terytorialny. Gmina i jej promocja Marketing terytorialny. Gmina i jej promocja, MULTIPRINT, s.r.o Košice, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św. – Košice – Zagnańsk 2014.
[4] Grabowski J., Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXX/3 (2008).
[5] Kaczmarek J., Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2005.
[6] Kornak A.S., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnic-two AE, Wrocław 2001.
[7] Kozak M.W., Konkurencyjność turystyczna polskich regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 3/25 (2006), http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/3_2006/Kozak_3_2006.pdf (dostęp: 05.03.2014).
25 Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006–2014, http://www.rot. swietokrzy-skie.travel/data/Pliki/1_strategia.rozwoju.turystyki.pdf (dostęp: 15.02.2014).
Konkurencyjność turystyczna regionu… 25
[8] Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, http://www.publio.pl/files/samples/73/9b/ef/48783/Turystyka_i_polityka_turystyczna_demo.pdf (dostęp: 10.03.2014).
[9] Kraina Tetrapoda, http://kraina-tetrapoda.pl/ (dostęp: 18.05.2013).
[10] Labuzík M., Olak A., Európska únia Vybrané témy, WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2013.
[11] Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010.
[12] Motyw dębu w herbach, http://www.petrio.pl/tag/herby-krolewskie (dostęp: 8.05.2013).
[13] Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
[14] Pawlik A., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie świętokrzyskim, „Wiadomości Statystyczne” 11, PTS, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 60–70.
[15] Puchnarewicz E., Wpływ turystyki na społeczności lokalne. Doświadczenia krajów rozwijają-cych się, [w:] Turystyka i rekreacja, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warsza-wie, 2008/1.
[16] Sikorska-Wolak I., Potencjał turystyczny w regionach, http://keekid.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/01/Potencjał-turystyczny-w-regionach.pdf (dostęp: 10.03.2014).
[17] Starz M., Zagnańsk, Samsonów, Tumlin, Ćmińsk. Z dziejów osad nad Górną Bobrzą, Agencja „JP”, Kielce 1995.
[18] Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006–2014, http://www.rot.swietokrzyskie.travel/data/Pliki/1_strategia.rozwoju.turystyki.pdf (dostęp: 15.02.2014).
[19] Sowa B., Budżet jednostki samorządu terytorialnego jako podstawa planowania przedsięwzięć inwestycyjnych, [w:] Przedsiębiorczość. Uwarunkowania i przejawy w procesie funkcjonowa-nia samorządu terytorialnego, red. K. Jaremczuk, L. Kliszczak i in., „Podręczniki Uczelniane” 113, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl–Rzeszów 2012, s. 131–157.
[20] Sowa B., Analiza dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych) na przykładzie na przykładzie Gminy Biłgoraj, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Warszawa 2010/81, s. 147–156.
[21] Sowa B., Polityka regionalna wobec integracji Polski z Unią Europejską [w:] Prawo – Admi-nistracja – Gospodarka po 15 latach transformacji ustrojowej, red. J. Szreniawski, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2006.
[22] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej,
http://monitoruj.podkarpackie.pl/assets/files/bazawiedzy/analizy,%20ekspertyzy/KOZAK_TURYSTYKA_PL_WSCH_18_10_2011.pdf (dostęp: 10.03.2014).
[23] Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2012 r.,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/kielce/ASSETS_TURYSTYKA_2013.pdf (dostęp: 15.03.2014).
[24] Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
[25] Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu,
http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Wplyw_uslug_turystycznych_na_rozwoj_gosp_regionu_030620123.pdf (dostęp: 5.03.2014).
[26] Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo AE, Poznań 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KONKURENCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA REGIONU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (WYBRANE ZAGADNIENIA)

AUTORZY:
Paweł Dziekański

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji, Instytut Ekonomii i Admiracji, Wydział Zarzą-dzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
konkurencyjność, turystyka, produkt turystyczny, region turystyczny

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/110

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności