Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.10

BUDOWANIE KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ROZWÓJ RELACJI FIRM SEKTORA MŚP Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Iwona Pisz, Iwona Łapuńka

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.10

Streszczenie

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility) jest szczególnie istotne w wypadku firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP). W sektorze MŚP w ostatnim cza-sie nastąpiła istotna zmiana sposobu prowadzenia biznesu. W systemie produkcyjnym wyróż-nia się coraz więcej zadań o charakterze unikatowym, tak zwanych zleceń typu projekt. Sek-tor MŚP realizujący tego typu zlecenia jest szczególnie narażony na utratę konkurencyjności, gdyż zarządzanie projektami polega na zastosowaniu dużej wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w działaniach planistycznych w celu osiągnięcia lub przewyższenia po-trzeb i oczekiwań zleceniodawców (kompetencje specjalistyczno-techniczne). Zakłada się, że w kontekście stosowania polityki CSR w przedsiębiorstwie, w tym w sektorze MŚP, istotną rolę odgrywać będą kompetencje menedżerskie, społeczne i osobowe. Z dotychczasowych badań i analiz wynika, że szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują kompetent-nych menedżerów projektów, którzy będą w stanie profesjonalnie zarządzać i kierować ich realizacją, stosując się jednocześnie do zasad polityki CSR. Dotychczasowe badania wskazu-ją, że przedsiębiorstwa w sektorze MŚP zazwyczaj nie podejmują się przedsięwzięć polegają-cych na analizie kompetencji: wiedzy, umiejętności oraz postaw i zachowań pracowników osiągających ponadprzeciętne rezultaty. Niewielu menedżerów projektów posługuje się od-powiednimi narzędziami i metodykami zarządzania projektami. Celem publikacji jest przed-stawienie koncepcji badań dotyczących zbadania i analizy kompetencji menedżerskich, spo-łecznych i osobowych kierowników projektów oraz zleceń typu projekt w kontekście obowią-zujących zasad polityki CSR w sektorze MŚP. W pracy przedstawiono podstawowe przesłan-ki badań, sformułowano problem badawczy. Dokonano przeglądu stanu badań nad danym za-gadnieniem oraz sformułowano cele, hipotezy oraz zadania, które wymagają realizacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Acedo F., Florin J., An entrepreneurial cognition perspective on the internationalization of SMEs, „Journal of International Entrepreneurship” 4/1 (2006), s. 49–67.
[2] Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
[3] Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, PWN, Warszawa 2012.
[4] Bogdanienko J., Możliwości zwiększania innowacyjności małych i średnich firm w warunkach globalnej konkurencji, „Problemy Zarządzania” 2007/4, s. 74–94.
[5] Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
[6] Clements J., Gido J., Successful project management, Cengage Learning, Mason 2009.
[7] Commission European, Putting small businesses first Europe is good for SMEs, SMEs are good for Europe, European Commission Publications Office, Luxembourg 2008.
[8] Dziekoński K., Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Ekonomia i Zarządzanie” 2010/4, s. 97–104.
[9] Floyd D., McManus J., The role of SMEs in improving the competitive position of the Europe-an Union, „European Business Review” 7/2 (2005), s. 144–150.
[10] Freeman R.E., Strategic Management: A stakeholders approach, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
[11] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
[12] Hamilton A., Managing project for success, Thomas Telford Ltd., London 2001.
[13] Kaźmierczak M., Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowie-dzialności biznesu, „Zarządzanie i Ekonomia” 2009/5.
[14] Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, Ludzie – procedury – wyniki, Wolters Kluwer Busi-ness, Warszawa 2011.
[15] Kurczewska A., Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa, Obecność problematyki sektora MSP w nauce ekonomii, „Ekonomista” 2009/2, s. 259–272.
[16] Low D., Chapman R., Inter-relationships between innovation and market orientation of SMEs, „Management Research News” 30/12 (2007), s. 878–891.
[17] Murphy A., Ledwith A., Project management tools and techniques in high-technology SMEs, „Management Research News” 30/2 (2007), s. 153–166.
[18] Musiał-Urbańczyk A., Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
[19] Newton R., The project manager: mastering the art of delivery, Pearson Education Limited, Harlow 2005.
[20] Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
[21] Noteboom B., Innovation and diffusion in small firm: theory and evidence, „Small Business Economics” 1994/6, s. 327–347.
[22] Owens J.D., Why do some UK SMEs still find the implementation of a new product develop-ment process problematic? An explanatory investigation, „Management Decision” 45/2 (2006), s. 235–251.
[23] Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach – wyniki badań, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012/7, s. 16–22.
[24] Pisz I., Łapuńka I., The idea of operationalization of the conceptual model of project driven orders for small and medium-sized enterprises in condition of uncertainty, [w:] Innovations in management and production engineering, red. R. Knosala, PTZP, Opole 2012, s. 297–308.
[25] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
[26] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tar-nawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
[27] Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
[28] Salvato C., Lassini U., Wiklund J., Dynamics of external growth in SMEs: Process of model acquisition capabilities emergence, „Schmalebach Business Review” 59/3 (2007), s. 282–305.
[29] Spałek S., Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
[30] Sroka H., Rozwój przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce i znaczenie kredytu handlowego w ich funkcjonowaniu, [w:] red. C.F. Hales, Nauka dla gospodarki. Ekonomia i Zarządzanie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 201–209.
[31] Szpitter A.A., Innowacyjne podejście do zarządzania projektami, „Przegląd organizacji” 2012/1, s. 10–13.
[32] Ślęzak-Gładzik I., Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca rela-cje między biznesem a społeczeństwem, „Modern Management Review” XVIII/20 (2013), s. 113–125.
[33] Turner J.R., Ledwith A., Kelly J., Project management in small to medium-sized enterprises. A comparison between firms by size and industry, „International Journal of Managing Projects in Business” 2/2 (2009), s. 282–296.
[34] Turner J.R., Ledwith A., Kelly J., Project management in small to medium-sized enterprises: Matching processes to nature of the firm, „International Journal of Project Management” 2010/28, s. 744–755.
[35] Von Dran G., Kappelman L., Prybutok V., Empowerment and the management of an organi-zational transformation project, „Project Management Journal” 27/1 (1996), s. 12–17.
[36] Walczak W., Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, „Master of Business Administra-tion” 2009/4, s. 46–55.
[37] Woloński R., Rola wiedzy i innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – prze-gląd dotychczasowych badań, „Problemy zarządzania” 2007/4, s. 128–155.
[38] Wong Z., Human factors in project management, Jossey-Bass, San Francisco 2007.
[39] Wyrozębski P., Modele kompetencji w zarządzaniu projektami, „e-mentor” 2009/2.
[40] „Zeszyty naukowe” 752, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przed-siębiorstw. Mikrofirma 2013, „Ekonomiczne problemy usług” 2013/102.
[41] Zięba K., Poszerzenie obszaru stosowania koncepcji CSR – prezentacja praktyki postępowa-nia w tym zakresie, „Organizacja i Zarządzanie” 2/22 (2013), s. 153–165.
[42] Żmigrodzki M., Zarządzanie portfelem projektów małymi kroczkami, www.octigo.pl (dostęp: 23.04.2012).
[43] http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/spojnosc-i-mierzenie-efektywnosci-kluczami-do-sukc,5607953,1,5585484,510,news-detal.html (dostęp: 10.03.2014).

Podsumowanie

TYTUŁ:
BUDOWANIE KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ROZWÓJ RELACJI FIRM SEKTORA MŚP Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

AUTORZY:
Iwona Pisz (1)
Iwona Łapuńka (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ..Katedra Logistyki i Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski
(2) .Katedra Zarządzania Projektami, Instytut Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, Corporate Social Responsi-bility, kompetencje, zlecenia typu projekt, przedsięwzięcie, projekt, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, MŚP

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/105

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności