Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.9

AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY MŁODZIEŻY A KWALIFIKACJE ZAWODOWE I WYKSZTAŁCENIE ABSOLWENTÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKAR-PACKIM

Monika Pasternak-Malicka

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.9

Streszczenie

Niska aktywność zawodowa młodych osób i równocześnie towarzyszący jej wysoki po-ziom bezrobocia jest jednym z ważniejszych problemów społeczno-gospodarczych współ-czesnych krajów. Narastająca skala trudności młodych osób z wejściem na rynek pracy spo-wodowała, że Międzynarodowa Organizacja Pracy określiła ich mianem straconego pokole-nia. Bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem, dotyczące zwłaszcza absolwentów, potęguje problem na rynkach pracy, które wyraża ubytek kapitału ludzkiego i utratę możli-wości wykorzystywania tego czynnika jako kluczowego dla rozwoju przedsiębiorstw, regio-nu czy kraju. Zmiany wprowadzone zgodnie ze strategią Bolońską silnie wyeksponowały związki edukacji z funkcjonowaniem rynku pracy, jednak niemal równocześnie wzrósł odse-tek osób z wyższym wykształceniem, które nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Cele publikacji to przedstawienie sytuacji młodzieży na rynku pracy w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wyższym wykształceniem, a także prezentacja opinii respondentów na temat przygotowania zawodowego przez system eduka-cji na podstawie własnych badań ankietowych przeprowadzonych w styczniu 2014 r. W pu-blikacji zaprezentowano pojęcie absolwenta w szerokim i wąskim znaczeniu oraz młodzieży. Następnie przedstawiono współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz liczbę pracujących w zależności od poziomu wykształcenia na Podkarpaciu. W ostatniej czę-ści artykułu, w oparciu na badaniach empirycznych własnych oraz przeprowadzonych przez polskie ośrodki badawcze, wskazano opinię respondentów na temat przygotowania zawodo-wego oraz przyczyny braku zatrudnienia wśród młodych osób.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2014.
[2] Bariery zatrudnialności osób młodych na Warmii i Mazurach, Raport z badania pilotażowego, Wojewódzki Urząd Pracy, Olsztyn 2013.
[3] Bezrobocie rejestrowane 2010, GUS, Warszawa 2011.
[4] Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, “Contemporary Eco-nomics, Quartely of University of Finance and Management in Warsaw” 2013/7.
[5] Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań 1997.
[6] Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w mar-cu 2014 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2014/3, Rzeszów, 29 kwietnia 2014.
[7] Kozakiewicz M., Młodzież – teorie młodzieży, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
[8] Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, War-szaw 1978.
[9] Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pra-cy, Warszawa 1999.
[10] Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, red. J. Górniak, Polska Agen-cja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
[11] Młodzi 2011, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
[12] Opinie o sytuacji na rynku pracy i zagrożeniu bezrobociem ludzi młodych, Komuni-kat z badań, CBOS, BS/171/2009.
[13] Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy, Raport końcowy, Lublin 2011.
[14] Schelski H., Die skeptische Generation. Eine Soziologie der Jugend, Eugen Die-derichs Verlag, Düsseldorf/Köln 1957; whttp://www.ifz-muenchen.de/ heftar-chiv/2002_3_5_ kersting.pdf.
[15] Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, red. E. Giermanowska M. Racław-Markowska, ISP, Warszawa 2003.
[16] Tenbruck F.H., Jugend und Gesellschaft, Sociologische Perspectiven, Freiburg i.B., Rombach 1962, [w:] H.M. Kriese, Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, Impuls, Kraków 1996.
[17] Wójcik J., Badanie zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej, [w:] Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, red. U. Peruszka, IPiSS, Warszawa 2001.
[18] Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY MŁODZIEŻY A KWALIFIKACJE ZAWODOWE I WYKSZTAŁCENIE ABSOLWENTÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKAR-PACKIM

AUTORZY:
Monika Pasternak-Malicka

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek pracy, młodzież, bezrobocie, wskaźnik zatrudnienia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/104

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.9

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności