Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.51

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY FIRM Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM Z CENTRAMI TRANSFERU TECHNOLOGII

Małgorzata Lechwar, Katarzyna Puchalska
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.51

Streszczenie

Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przez inwestycje zagraniczne sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów i technologii. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (BIZ) stanowiące integralną część otwartego międzynarodowego systemu gospodarczego są istotnym katalizatorem tych zmian. Istotą bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest wywieranie trwałego wpływu inwestora bezpośredniego na podmiot gospodarczy w innym kraju, co zarazem powoduje długotrwały związek między inwestorem a podmiotem inwestycji z korzyścią dla regionów i gospodarek. Transfer myśli naukowo-technicznej, wiedzy z wykorzystaniem BIZ wynika z faktu podejmowania przez te podmioty działalności gospodarczej w istotnej mierze bazującej na wykorzystaniu nowoczesnych technik i metod wytwarzania, organizacji, czy sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na możliwości współpracy firm z kapitałem zagranicznym z centrami transferu technologii. Na bazie dokonanej analizy pozyskanego materiału teoretyczno-empirycznego stwierdzono, iż w procesie transferu technologii i wiedzy oraz rozwoju innowacji kluczową rolę odgrywają centra transferu technologii, a przedsiębiorstwami, które w sposób dynamiczny wprowadzają nowe rozwiązania techniczne i technologiczne są podmioty z kapitałem zagranicznym. Współpraca firm z kapitałem zagranicznym z centrami transferu technologii może wpłynąć pozytywnie na wsparcie i aktywizację biznesową i naukową środowiska naukowego oraz rozwój i podniesienie innowacyjności regionu i gospodarki.

Niniejsze opracowanie należy traktować wyłącznie jako punkt wyjścia, czy też niewielki element składowy badań nad możliwościami współpracy firm z kapitałem zagranicznych a centrami transferu technologii. Złożoność procesów transferu technologii i wynikająca stąd trudność ich pomiaru oraz interpretacji powodują, że w opracowaniu zidentyfikowane zostały możliwości komercjalizacji dotyczące z jednej strony wymiernych efektów instytucjonalnych procesu budowy podstaw współpracy nauka – biznes, biznes – nauka oraz niewykorzystanych w opinii autorów (brak wyników badań krajowych w tym zakresie) zasobów biznesowych firm z kapitałem zagranicznym w procesie transferu technologii i wiedzy uczelni krajowych.

Niniejsze rozważania mają charakter opisowo-analityczny i stanowią wstęp do dalszych badań empirycznych nad możliwościami współpracy przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym z centrami transferu technologii w Polsce.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Centra Transferu Technologii http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_86470.asp.
 2. Ciołek D., Umiński S., Jak mierzyć wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność przemysłu w Polsce. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 5/2007.
 3. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-2015-r-,4,11.html?contrast=black-yellow.
 4. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-2015-r-,4,11.html?contrast=black-yellow.
 5. European Innovation Scoreboard 2017, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24829
 6. Foreign direct investment for development. Maximising benefits, minimising costs, Overview, https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959815.pdf
 7. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf.
 8. Kwiek M., Polskie szkolnictwo wyższe a transformacje uniwersytetów w Europie https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/10335/1/Kwiek_Appendix_2010.pdf.
 9. Matusiak K.B., Guliński J., System transferu technologii i komercjalizacja wiedzy – siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Poznań – Łódź – Wrocław – Warszawa 2010, ://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/072_System_transferu_technologii_i_komercjalizacji_wiedzy_w_Polsce_PARP_2010.pdf.
 10. Nowoczesne uczelnie radą na kryzys, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, https://www.google.pl/search?q=Nowoczesne+uczelnie+rad%C4%85+na+kryzys&oq=Nowoczesne+uczelnie+rad%C4%85+na+kryzys&aqs=chrome..69i57.995j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8.
 11. Olifirowicz M. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 2002.
 12. Orłowski W.M., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, Warszawa 2013, http://www.biznes.edu.pl/upload/files/komercjalizacja-badan-naukowych-w-polsce---prof.-w.-orlowski.pdf.
 13. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002.
 14. Polska 2015. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz, Warszawa 2015, https://www.mr.gov.pl/media/15346/Raport_o_stanie_gospodarki_2015_pl.pdf.  
 15. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, NBP, Warszawa 2016, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160530_Raport_innowacyjnosc.pdf.
 16. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Rozwoju  Departament Strategii Rozwoju, Warszawa 2016, https://www.mr.gov.pl/media/27643/Przedsiebiorczosc_w_Polsce.pdf. 
 17. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
 18. The Global Innovation Index 2017, Innovation Feeding the World, https://www.globalinnovationindex.org/.
 19. Szewc-Rogalska A., Leszczyńska M., Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki, http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/15.pdf.
 20. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365).
 21. Wancio A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność gospodarek wschodzących. Przypadek Indii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2015, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/postepowania/doktoraty/Documents/Wancio%20-%20streszczenie%20polskie.pdf.
 22. Wiśniewska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip21-2011/SiP-21-5.pdf.
 23. Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, red. K. Bromski, PARP, Warszawa 2013, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/18863.pdf.
 24. Wyżnikiewicz B., Korzyści z obcego kapitału, „Prawo i Gospodarka”, nr 54/2001.
 25. Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP 2015, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22522.pdf.
 26. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007,
 27. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/55-i/539-instytucjonalizacja.
 28. http://www.coig.com.pl/inwestorzy-zagraniczni-w-polsce.php.
 29. http://www.coig.com.pl/inwestorzy-zagraniczni-w-Polsce-w_2016-r.php.
 30. http://www.pactt.pl/.
 31. http://www.paiz.gov.pl/regiony/wojewodztwa/mazowieckie#.
 32. http://www.paiz.gov.pl/sektory/badawczo_rozwojowy#.
 33. http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_86470.asp.
 34. http://www.coig.com.pl/inwestorzy-zagraniczni-w-polsce.php.
 35. http://www.sooipp.org.pl/centra-transferu-technologii.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY FIRM Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM Z CENTRAMI TRANSFERU TECHNOLOGII

AUTORZY:
Małgorzata Lechwar (1)
Katarzyna Puchalska (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
(2) Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, transfer technologii, centra transferu technologii.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/340

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.51

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.51

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności