Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.2

Polityka społeczna w programach Prawa i Sprawiedliwości (2005–2007)

Julia Anna Grochocka
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.2

Streszczenie

Polityka społeczna to specyficzny instrument stosowany przez rządy w celu regulowania i uzupełnienia instytucji rynku pracy oraz struktur społecznych. Ponadto polityka społeczna jest definiowana jako usługi społeczne, takie jak zdrowie, zatrudnienie, edukacja i bezpieczeństwo (zabezpieczenie) społeczne. Musimy pamiętać, że polityka społeczna dotyczy również redystrybucji, sprawiedliwości społecznej oraz ochrony przed niedostosowaniem społecznym. Rząd w Polsce powinien wykorzystywać politykę społeczną do zapewnienia obywatelom wsparcia politycznego i socjalnego.

W czasie rządów centrolewicowych rzeczywistość polityczna w Polsce była tworzona przez partie postkomunistyczne. Liczne skandale powodowały spadek zaufania wśród społeczeństwa. Jedną z nielicznych partii na polskiej arenie politycznej, która zauważyła indolencję ówczesnych rządów oraz fatalną stan polityki społecznej było Prawo i Sprawiedliwość, które zaproponowało zasadnicze zmiany w tym sektorze. Artykuł powstał na bazie analizy myśli politycznej ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość.

Autorka oceniła politykę społeczną PiS w kategoriach całkowitego odrzucenia zastanej rzeczywistości, co w praktyce oznaczało sprzeciw wobec dotychczasowych metod zapewniania bezpieczeństwa socjalnego w Polsce. Odpowiedzią na nieefektywną politykę społeczną rządów centrolewicowych był postulat daleko idących zmian we wszystkich sektorach życia społecznego. Zatem analizie poddano hierarchiczny system idei PiS, zróżnicowany pod względem konkretyzacji, w którym szczególną uwagę zwrócono na dokumenty programowe, strategie, sprawozdania oraz raporty. Autorka omówiła podstawowe dylematy polityki społecznej z perspektywy uwarunkowań aksjologicznych Prawa i Sprawiedliwości, koncentrując się na polityce rodzinnej, ochronie zdrowia, edukacji, kwestiach zatrudnienia i polityce emerytalnej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1.  Ciżewska E., Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 2. Godlewski J. F., Katolicka myśl kościelna o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1985.
 3. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, LexisNexis, Warszawa 2010.
 4. Jachymek J., Paruch W., Wstęp, [w:] Więcej niż niepodległość, polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 5. Kaczyński J., Kaczyński L., O dwóch takich… Alfabet braci Kaczyńskich, rozm. M. Karnowski, P. Zaremba, Wyd. M, Kraków 2006.
 6. Marcinkiewicz K., Marcinkiewicz. Kulisy władzy, rozm. M. Karnowski, P. Zaremba, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 7. Mazurek F. J., Katolicka nauka społeczna – status metodologiczny i główne obszary problemowe, [w:] Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, red. Ks. S. Fel, Bp J. Kupny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
 8. Mieczkowski A., Wizja państwa w myśli politycznej Porozumienia Centrum (1990–1997), [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 9. Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 10. Paruch W., Piłsudczykowska wizja Rzeczypospolitej a warunki i możliwości jej realizacji (1926–1939), [w:] Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 11. Paruch W., Trembicka K., Wprowadzenie, [w:] Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 12. Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 13. Środa M., Instytut Dobra, Piękna i Prawdy, „Polityka”, 29 IV 2006, 2552/17.
 14. Dz. U. 2003, nr 228, poz. 2255, z późn. zm., Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 XI 2003.
 15. Dz. U. 2005, nr 169, poz. 1421, Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 28 VII 2005.
 16. Dz. U. 2005, nr 267, poz. 2258, 2259, Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 29 XII 2005.
 17. Dz. U. 2006, nr 117, poz. 790, Ustawa o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 23 VI 2006.
 18. Dz. U. 2006, nr 191, poz. 1410, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 IX 2006.
 19. Dz. U. 2006, nr 221, poz. 1615, Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 16 XI 2006.
 20. Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl
 21. Strona internetowa Prawa i Sprawiedliwości, http://www.pis.org.pl
 22. Strona internetowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.prezydent.pl
 23. Strona internetowa Biura Studiów i Ekspertyz, http://www.biurose.sejm.gov.pl
 24. Strona internetowa Fundacji im. Stefana Batorego, http://www.batory.org.pl
 25. Strona internetowa serwisu archiwalnego Prawa i Sprawiedliwości, http://www.wybory2005.pis.org.pl
 26. Strona internetowa gazety Nasz Dziennik, http://www.naszdziennik.pl
 27. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/gus
 28. Strona internetowa Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, http://www.kiu.pl
 29. Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, http://www.bip.men.gov.pl
 30. Strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl
 31. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, http://www.pkw.gov.pl
 32. Strona internetowa portalu Arcana, http://www.portal.arcana.pl
 33. Strona internetowa portalu Katolicka Nauka Społeczna, http://www.kns.gower.pl
 34. Strona internetowa Programu Polskie Sztuczne Serce, http://www.pwpss.pl
 35. Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.orka.sejm.gov.pl
 36. Strona internetowa Służba Zdrowia, http://www.sluzbazdrowia.com.pl
 37. Strona internetowa Puls Medycyny, http://www.pulsmedycyny.com.pl

Podsumowanie

TYTUŁ:
Polityka społeczna w programach Prawa i Sprawiedliwości (2005–2007)

AUTORZY:
Julia Anna Grochocka

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii, Wydział Politologii UMCS w Lublinie

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
polityka społeczna, myśl polityczna, polityka rodzinna, ochrona zdrowia, edukacja, polityka zatrudnienia, polityka emerytalna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/33

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.2

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności