Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.18

FORMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB BEZROBOTNYCH W POLSCE W LATACH 90. XX WIEKU

Katarzyna FLISAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.18

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się form zabezpieczenia społecznego osób bezrobotnych w Polsce w latach 90., a także sposób ich realizacji, efekty i skutki. Jednym ze skutków przemian społeczno-ustrojowych i gospodarczych w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. było pojawienie się zjawiska bezrobocia, a zwłaszcza jego silnego natężenia już na samym początku okresu transformacji. W zwi

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004.
 2. Auleytner J., Transformacja w obszarze pracy i zabezpieczenia socjalnego [w:] 10 lat transformacji w Polsce fakty i opinie, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 1999.
 3. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Dach Z., Bezrobocie – wczoraj, dziś i jutro [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 5. Deklaracja Filadelfijska, http://www.mop.pl/html/index1.html#miedzynarodowe_standardy/deklaracja_filadelfijska.html.
 6. Frąckiewicz L., Polityka społeczna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1998.
 7. Gilga K., Ubezpieczenia społeczne [w:] Zabezpieczenie społeczne, red. Z. Pisza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 8. Kłos B., Szymańczak J., Świadczenia na rzecz rodziny w latach 1990–1996. Raport nr 111, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-111.htm.
 9. Krasucka J., Niektóre cechy bezrobocia w Polsce [w:] Polityka społeczna. Stan i perspektywy, red. J. Auleytner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1995.
 10. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 11. Lustig J., Pomoc społeczna [w:] Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
 12.  Mitręga M., Bezrobocie i formy jego łagodzenia [w:] Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
 13. Muszalski W., Ubezpieczenia społeczne [w:] Społeczeństwo polskie w latach 1989–1995/96, red. A. Rajkiewicz, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1997.
 14. Nagel W., Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1990–1994 [w:] Polityka społeczna. Stan i perspektywy, red. J. Auleytner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1995.
 15. Niewiadomska A., Pomoc społeczna w polskim systemie zabezpieczenia społecznego [w:] Zabezpieczenie społeczne, red. Z. Pisza, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 1998.
 16. Pilc M., Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993–2012, CeDeWu, Warszawa 2014.
 17. Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1966.
 18. Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia. Raport z badań, red. M. Szylko-Skoczny, Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, Urząd Pracy, Warszawa 1993.
 19. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html.
 20. Rajkiewicz A., Pomoc społeczna [w:] Społeczeństwo polskie w latach 1989–1995/96, red. A. Rajkiewicz, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1997.
 21. Rajkiewicz A., Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia i uzupełniające świadczenia socjalne [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
 22. Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, t. I, Difin, Warszawa 2003.
 23. Rybka I., Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1990–2006. Możliwości i bariery zastosowania instrumentów w ekonomii społecznej w pomocy społecznej, „Ekonomia Społeczna”. Teksty 2006, 23/2006, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2006_23_es_teksty.pdf.
 24.  Rysz-Kowalczyk B., Europejska Karta Społeczna [w:] Leksykon polityki społecznej, red. nauk. B. Rysz-Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”, Warszawa 2002.
 25. Sipurzyńska-Rudnicka K., Zasiłki dla bezrobotnych jako forma zabezpieczenia społecznego [w:] Zabezpieczenie społeczne, red. Z. Pisza, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 1998.
 26. Sprawozdanie Stenograficzne z 17 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniach 27, 28, 29 grudnia 1989 r., Warszawa 1989, http://orka2.sejm.gov.pl/StenogramyX.nsf/0/B9B4E117AA85BDC4C1257D20002CC708/$file/017_000006979.pdf.
 27. Strzelecka J., Fundusz Pracy – źródła finansowania i przeznaczenie środków, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_01/i-780.pdf.
 28. Szumlicz T., O systemie zabezpieczenia społecznego – podobnie i inaczej [w:] O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza, red. nauk. J. Auleytner, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
 29. Szylko-Skoczny M., Bezrobocie wyzwaniem dla polityki społecznej [w:] O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
 30. Tkaczuk M., Polityka ograniczania bezrobocia w roli moderatora konsekwencji przemian polskiej gospodarki [w:] Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej. Stabilizacja, restrukturyzacja, rynki pracy i regionalna polityka gospodarcza w świetle teorii i wybranych aspektów praktyki europejskiej, red. nauk. H. Ćwikliński, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 31. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz.U. z1990 r., nr 87, poz. 506).
 32. Ustawa o rewaloryzacji emerytur i rent o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 17 października 1991 r. (Dz.U. 1991, nr 104, poz. 450).
 33. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 4, poz. 19).
 34. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin z dnia 14 grudnia 1982 r. (Dz.U. z 1982 r., nr 40, poz. 267).
 35. Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia 16 października 1991 r. (DzU z 1991 r., nr 106, poz. 457).
 36. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., nr 1, poz. 1).
 37. Ustawa o zatrudnieniu z dnia 29 grudnia 1989 r. (Dz.U. 1989 r., nr 75, poz. 446).
 38. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1996 r., nr 147, poz. 687).
 39. Wierzbicki A., Fundusz pracy [w:] Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”, Warszawa 2002.
 40. Zarychta H., Redystrybucyjne oddziaływanie świadczeń społecznych a minimum socjalne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 1997, nr 144, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/6344.

Podsumowanie

TYTUŁ:
FORMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB BEZROBOTNYCH W POLSCE W LATACH 90. XX WIEKU

AUTORZY:
Katarzyna FLISAK

AFILIACJE AUTORÓW:
1. Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
transformacja, bezrobocie, zabezpieczenie społeczne, pomoc społeczna, system emerytalno-rentowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/307

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.18

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności