Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (1/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.4

SKUTKI I NASTĘPSTWA AKCESJI REPUBLIKI CHORWACJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Anna KOSIŃSKA

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.4

Streszczenie

Artykuł ma na celu analizę następstw i konsekwencji, jakie pociągnęło za sobą przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Skuteczne działanie w strukturze tak rozległej i kompletnej, jaką jest Unia, jest niezwykle skomplikowane, gdyż organizacja ta ma charakter integracyjny. Przystępujące państwa muszą spełnić wiele kryteriów oraz uznać prymat prawa wspólnotowego nad krajowym. Duża liczba instytucji, których działanie reguluje pracę Unii, z jednej strony rodzi konieczność dostosowywania się przez państwo akcesyjne na każdym poziomie do współpracy i koordynacji z innymi członkami organizacji, z drugiej zaś umożliwia realizowanie własnych interesów na wielu płaszczyznach. Oprócz instytucjonalnych dostosowań, w okresie przedakcesyjnym wypracowano kompromis dotyczący kwestii finansowo-budżetowych. Sama akcesja oddziałuje dwuwektorowo –wpływa na rolę zarówno państwa przystępującego, jak i organizacji na arenie międzynarodowej.

Autorka zbadała zmiany na każdym z poziomów integracji: instytucjonalnym, finansowym oraz politycznym. Badania oparła na źródłach prawnych: traktatach konstytuujących Unię Europejską oraz traktacie akcesyjnym Republiki Chorwacji, raportacho realizacji projektów unijnych, oraz na oficjalnych danych podawanych przez Unię oraz rząd chorwacki. Wykorzystywane były również doniesienia prasowe, które opisywały stan faktyczny relacji międzynarodowych i działań podejmowanych przez decydentów unijnych oraz chorwackich. W artykule autorka wskazała również na zmianę statusu Republiki Chorwacji, która dokonała się wraz z wejściem do Unii.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Agriculture and Rural Development budget. Direct payment – ceilings by Member State, http://www.ec.europa.eu.
 2. Barcz J., Główne reformy Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 3. Bichta T., Wichmanowski M., Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej, [w:] Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. 1: Bałkany: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. M. Podolak, Lublin 2013.
 4. Breakdown of union support for rural development (2014–2020) , http://www.ec.europa.eu.
 5. Bulgarian, Croatian presidents back EU prospects of Western Balkan, http://www.balkaneu.com.
 6. Centroprawica wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, http://www.psz.pl.
 7. Commisioner Neven Mimica. International Cooperation and Development, http://www.ec.europa.eu.
 8. Council decision appointing a member of the Court of Auditors, http://www.eca.europa.eu.
 9. Croatia: EIB supprots upgrade of Croatia’s turistic infrastructure; Going solar in the Adriatic, http://www.eib.europa.eu.
 10. Croatian Parliament’s Speaker visit Bulgaria, http://www.sabor.hr.
 11. Dokument roboczy Komisji Polityki Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów, COTER-V-047, http://www.cor.europa.eu.
 12. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 326 z 26 X 2012 r., Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 13. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 112/28 z 24 IV 2012 roku, Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wraz z Wykazem konwencji i protokołów, załącznik I.
 14. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 317, 2000/483/WE z 15 XII 2000 r.
 15. Europeanelections: the green party ranks third in Croatia, http://www.balcanicaucaso.org.
 16. Foo J., Can Eastern Europe accede to the European Union?, [w:] Globalization, European Integration and…?, red. J.W. Steagall, A.Z. Nowak, Warszawa–Jacksonville 2002.
 17. Fundusze spójności Unii Europejskiej, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 18. Hearing of commisioner-designate Neven Mimica, http://www.ec.europa.eu.
 19. Hearing of Neven Mimica. Commisioner-designate for International Cooperation and Development, http://www.ec.europa.eu.
 20. Kienzler I., Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 21. Kużelewska E., Partycypacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego: od bezpośredniej do głosowania elektronicznego, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2013/12.
 22. Lepsza ochrona unijnych konsumentów, którzy pobierają z Internetu gry, e-booki, filmy i muzykę, http://www.ec.europa.eu.
 23. Member list, http://www.eesc.europa.eu.
 24. Members and Alternates – Croatia, http://www,cor.europa.eu.
 25. Members of the European Parliament, http://www.europarl.europa.eu.
 26. Muś J., Szpala M., Chorwacja w Unii Europejskiej, Łódź 2011.
 27. Nowe przepisy zwiększą od dziś rzetelność informacji i bezpieczeństwo kosmetyków w UE, http://www.ec.europa.eu.
 28. Od lipca 28 Komisarz UE, http://www.euractiv.pl.
 29. Organizacja EBC. Rada ogólna, http://www.ebc.europa.eu.
 30. PE zatwierdził kandydaturę chorwackiego komisarza, http://www.rp.pl.
 31. Perspektywy współpracy Chorwacji z Grupą Wyszehradzką, http://www.osw.waw.pl.
 32. Potpuni rezultati za izbor članova iż Republike Hrvatske 2013; Potpuni rezultati za izbor članova iż Republike Hrvatske 2014, http://www.izbore.hr.
 33. Prezentacja członków Trybunału Sprawiedliwości, http://www.curia.europa.eu.
 34. Results of European Parliament elections 2014, http://www.europarl.europa.eu.
 35. Rulka M., Problem niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego – przyczyny i sposoby jej zwiększania, „Przegląd Politologiczny”, 2010, nr 1.
 36. Sistem of voting, http://www.consillium.europa.eu.
 37. The Adriatic and Ionian Region, http://www.adriatic-ionian.eu.
 38. The political group in the European Parliament, http://www.europarl.europa.eu.
 39. Total allocation of Cohersion Policy 2014–2020, http://www.ec.europa.eu.
 40. Witkowska-Chrzczonowicz K. M., Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, Toruń 2008.
 41. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Chorwacji, http://www.balkanistyka.org.
 42. Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007.
 43. Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.
 44. Zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów: poprawa bezpieczeństwa wyrobów medycznych, http://www.ec.europa.eu.
 45. Żornaczuk T., Wpływ rozszerzenia o Chorwację na funkcjonowanie Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM” 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SKUTKI I NASTĘPSTWA AKCESJI REPUBLIKI CHORWACJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

AUTORZY:
Anna KOSIŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (1/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
Unia Europejska, integracja europejska, Republika Chorwacji, akcesja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/215

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.4

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności