Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.67

ROZPORZĄDZENIE JAKO AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW

Katarzyna PURC-KUROWICKA

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.67

Streszczenie

W przedmiotowy artykule podjęto próbę naukowego zbadania zagadnień dotyczących
rozporządzeń jako aktów normatywnych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
Poddano tu analizie najważniejsze cechy rozporządzenia jako aktu normatywnego
stanowiącego kluczowe źródło prawa oraz przedstawiono funkcje rozporządzenia jako
prawnej formy działania Prezesa Rady Ministrów. W tym zakresie wykazano, iż
rozporządzenie jest tą formą działania, którą Prezes Rady Ministrów może regulować nie
tylko indywidualne sprawy, ale i większą, dokładnie nieokreśloną liczbę równorzędnych
przypadków. Jednocześnie podkreślono, iż rozporządzenia wydawane przez Prezesa Rady
Ministrów mogą konkretyzować ustawę, ale nie mogą jej uzupełniać, albowiem
podstawowym celem regulacji odnoszącej się do rozporządzeń jest nie tyle ściśle służebna
względem ustawy rola rozporządzenia, ile wymuszenie kompletności i szczegółowości
regulacji ustawowej. W artykule ukazano również katalog podmiotów uprawnionych do
stanowienia aktów normatywnych w postaci rozporządzeń i odniesiono się do zasadniczej
roli organów naczelnych administracji publicznej w stanowieniu aktów normatywnych w
postaci rozporządzeń. Opisano także elementy konstrukcji prawnej rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, a przede wszystkim skupiono się na upoważnieniu ustawowym do
wydania rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów, wskazując, iż może być wydawane
w tych samych sprawach, w których stanowi się ustawy, gdyż wspólna jest materia
społeczna, jaka ma być regulowana ustawą i rozporządzeniem. Istotnym problemem
teoretyczno-prawnym poruszonym w artykule jest również relacja, jaka zachodzi między
wykonawczym charakterem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów a funkcją spełnianą
przez wytyczne dotyczące jego treści.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa 2009.
[2] Bałaban A., Reguły ustrojowe w zakresie form aktów prawnych Rady Ministrów,
[w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków
2002.
[3] Bałaban A., Źródła prawa w polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd
Sejmowy” 1997/5.
[4] Banaszak B., Egzekutywa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege fundamentali
ferenda, „Przegląd Sejmowy” 2006/3.
[5] Bąkowski T., Prawotwórstwo organów administracji publicznej świetle prawa
do dobrej administracji (wybrane zagadnienia), [w:] Prawo do dobrej
administracji: materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania
Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
[6] Biernat S., Źródła prawa Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]
Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr.
hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red.
Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak,
Przemyśl 2000.
[7] Bolesta S., Prawno-administracyjne zagadnienia porządku publicznego,
Warszawa 1997.
[8] Chmaj M., Prawo administracyjne, Warszawa 2007.
[9] Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd
Sejmowy” 2000/3.
[10]Działocha K., Rozporządzenia jako akt wykonawczy do ustawy w orzecznictwie
Trybunał Konstytucyjnego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana
Ziembińskiego, Lublin 1990.
[11]Działocha K., Skwara B., Gwarancje wykonawczego charakteru rozporządzeń,
„Państwo i Prawo” 2007/10.
[12]Grabowski J., Lichorowicz A., Projekty rozporządzeń w świetle opinii Rady
Legislacyjnej, [w:] Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki
zmian. Raport, Warszawa 2005.
[13] Jaworska-Dębska B., Kilka uwag o patologii w działalności prawotwórczej
administracji publicznej, [w:] Patologie w administracji publicznej, red. P.J.
Suwaj, D.R. Kijowski, Warszawa 2009.
[14]Karpiuk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy administracji
publicznej, [w:] Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w
administracji publicznej, red. K. Sikora, M. Domagała, E. Jasiuk, Radom 2010.
[15]Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
[16]Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.
[17]Sarnecki P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2005.
[18]Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007/1.
[19]Sobczyk P., Kontrola zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne
organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
i ustawami, [w:] Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa
2009.
[20]Szepietowska B., W sprawie przesłanek konstytucyjności i legalności
rozporządzenia, „Przegląd Sejmowy” 1997/2.
[21]Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
[22]Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej,
Warszawa 2004.
[23]Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej
działalności administracji publicznej, red. T. Bąkowski, Wrocław 2010.
[24]Żabicka-Kłopotek M., „Wytyczne” jako element upoważnienia do wydania
rozporządzenia (na tle artykułu 92 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2006/3.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZPORZĄDZENIE JAKO AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW

AUTORZY:
Katarzyna PURC-KUROWICKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
rozporządzenie, akt normatywny, Prezes Rady Ministrów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/154

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.67

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.67

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności