Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.63

PRACA NIEREJESTROWANA JAKO SKUTEK ZJAWISKA BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODYCH OSÓB W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Monika PASTERNAK-MALICKA

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.63

Streszczenie

Transformacja ustrojowa i gospodarcza w Polsce wywołała zasadnicze przeobrażenia
rynku pracy. Zjawisko jawnego bezrobocia, nieznane w Polsce przed 1990 r., zaczęło
ujawniać się na wielką skalę wraz z uruchomieniem w gospodarce mechanizmów
rynkowych. Kulminacyjny poziom bezrobocia odnotowano w latach 2002–2005, kiedy w
niektórych miesiącach stopa bezrobocia przekraczała 19–20%. Równocześnie niebezpieczną
cechą nie tylko polskiego rynku pracy jest duży odsetek młodych osób pozostających bez
pracy.
Konsekwencje bezrobocia najczęściej rozpatruje się na płaszczyźnie ekonomicznej,
prawnej oraz politycznej. Nie należy jednak zapominać o stronie zdrowotnej,
psychologicznej i obyczajowej w odniesieniu do pojedynczych osób pozostających bez
pracy i ich rodzin. Często skutkiem braku legalnej pracy staje się wybór nielegalnego
zatrudnienia jako jedynej dostępnej alternatywy. Jednym z regionów znacząco dotkniętych
problemem braku pracy jest województwo podkarpackie.
W publikacji zaprezentowano istotę i skalę nielegalnej pracy w Polsce i województwie
podkarpackim. Opisano skutki społeczne i ekonomiczne bezrobocia, a także poziom
bezrobocia według struktury wiekowej na Podkarpaciu. Celem publikacji jest próba oceny,
czy nielegalna praca jest skutkiem narastającego w ostatnich latach

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, Wojewódzki Urząd
pracy w Rzeszowie, Rzeszów 2012.
[2] Barro R.J., Economic Growth in a Cross Selection of Countries, „Quarterly Journal
of Economics”, May 1991.
[3] Bąk E., Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, C.H. Beck, Warszawa 2009.
[4] Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M., Przyczyny pracy nierejestrowanej
w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, IPiSS, COBOS, CASE,
MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2008.
[5] Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, PAN,
Warszawa 1993.
[6] Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2002.
[7] Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu w Unii Europejskiej i w
Polsce, SCHOLAR, Warszawa 2004.
[8] Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w
marcu 2014 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Nr 3, Rzeszów 2014.
[9] Kubiak E., Nakonieczna-Kisiel H., Makroekonomiczne podstawy polityki
gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1999.
[10] Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
[11] M. Cieślukowski, Ekonomiczne skutki i metody ograniczania bezrobocia, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1998/3–4.
[12] M. Pasternak-Malicka, Przesłanki ruchów migracyjnych Polaków z obszaru
województwa podkarpackiego w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego
kryzysem subprime, „Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2013/305.
[13] M. Pasternak-Malicka, Przyczyny i skutki migracji zagranicznych młodych Polaków,
[w:] Współczesne problemy ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego” 2013/787.
[14] Mindur M., Kontrowersje i sporne kwestie dotyczące bezrobocia w Polsce, „Studia i
prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2007/84.
[15] Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia
społecznego, red. E. Trafiałek, PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
[16] Okun A. M., Ceny i ilości. Analiza makroekonomiczna, PWN, Warszawa 1991.
[17] Pasternak-Malicka M., Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki
bezrobocia, [w:] Praca Polaków, red. B. Kłos, A. Grycuka, Biuro Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu, Studia BAS, 4(36), Warszawa 2013.
[18] Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005–2008, Aneks
4: Szara strefa w rachunkach narodowych, Warszawa 2010.
[19] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Sawicka,
Cedetu, Warszawa 2009.
[20] Schneider F., Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates
for 145 Countries, Johannes Kepler University of Linz, Austria, 24 July 2007.
[21] Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN,
Warszawa 2002.
[22] Stecko J., Prywacyjna koncepcja zła w interpretacji Leszka Kołakowskiego,
„Humanities and Social Sciences” 20/1 (2013).
[23] Stecko J., W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła – filozofia Mariana
Zdziechowskiego, „Humanities and Social Sciences” 20/3 (2013).
[24] Torgler B., Schneider F., Shadow Economy, Tax Morale, Governance and
Institutional Quality: A panel Analysis, IZA Discussion Paper Series 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRACA NIEREJESTROWANA JAKO SKUTEK ZJAWISKA BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODYCH OSÓB W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

AUTORZY:
Monika PASTERNAK-MALICKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Finansów
i Bankowości

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek pracy, praca nierejestrowana, bezrobocie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/150

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.63

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.63

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności