Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.70

ROLA GIEŁD ENERGII W PROCESIE BUDOWANIA JEDNOLITEGO UNIJNEGO RYNKU DNIA BIEŻĄCEGO I RYNKU DNIA NASTĘPNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Robert ZAJDLER

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.70

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza pozycji giełd energii na rynku energii elektrycznej Unii
Europejskiej, która wynika z projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego
wytyczne dotyczące alokowania zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami. Ten
kodeks sieci określa reżim prawny funkcjonowania giełd energii na połączonym Rynku
Dnia Bieżącego (RDB) i Rynku Dnia Następnego (RDN) w obrocie pomiędzy strefami
cenowymi Unii Europejskiej. Kodeks wskazuje zarówno proponowany model obrotu
hurtowego na tych giełdach, jak i ramy instytucjonalne ich funkcjonowania.
Historycznie giełdy energii tworzone były jako element systemu liberalizacji krajowych
rynków energii. Ich celem było zbudowanie ram instytucjonalnych zapewniających
transparentne warunki transakcji, wyznaczających wiarygodną cenę referencyjną energii
elektrycznej oraz udostępniających w niedyskryminujący i przejrzysty sposób informacje
rynkowe. Obecnie stanowią one platformy obrotu, często o dużym poziomie płynności,
które działają w dwóch obszarach: rynku krajowego i wymiany transgranicznej. Docelowo
mają one służyć budowie wewnętrznego rynku energii UE, silnie opartego na
zintegrowanym wewnętrznie rynku hurtowym.
Celem tego artykułu jest wskazanie proponowanych w nowym kodeksie sieci rozwiązań
w zakresie funkcjonowania giełd energii na RDB i RDN w obrocie między strefami
cenowymi Unii Europejskiej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] A Walaszek-Pyzioł, Kilka refleksji na temat europejskich kodeksów sieci (grid
codes) [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze
energetycznym, Warszawa 2013, s. 171-179.
[2] ACER, The influence of existing bidding zones on electricity markets,
Consultation document, PC_2013_E_04 31, July 2013.
[3] Communication from the Commission, Delivering the internal electricity
market and making the most of public intervention, Brussels, 5.11.2013,
C(2013) 7243 final.
[4] Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009
r., dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i
uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (DzU UE L 221 z 14.08.2009, s. 55).
[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r.,
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca
dyrektywę 2003/55/WE (DzU UE L 211 z 14.08.2009, s. 94–136).
[6] ENTSO-E Bidding Zone Task Force 21.05.2014, Analytical Framework for
Bidding Zone Configurations.
[7] ENTSO-E Market Integration Working Group, Terms of Reference for the
early implementation of the NC CACM concerning a Bidding Zone Review in
CWE (Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands), Denmark-
West, CEE (Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovenia,
Slovakia, Switzerland; and Italy), October 2012.
[8] ENTSO-E, Bidding Zones Review, 1st stakeholder advisory group, Brussels, 27
June 2014.
[9] European Energy Regulation, A Bridge to 2025, Public Consultation Paper,
PC_2014_O_01, 29 April 2014.
[10] Rada Europejska, Konkluzje Rady Europejskiej z 4 lutego 2011 r.
[11] Rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca
2009 r., ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(DzU UE L 211, 14.08.2009, s. 1).
[12] Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca
2009 r., w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (DzU UE L 211, 14.08.2009, s.
36–54).

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROLA GIEŁD ENERGII W PROCESIE BUDOWANIA JEDNOLITEGO UNIJNEGO RYNKU DNIA BIEŻĄCEGO I RYNKU DNIA NASTĘPNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

AUTORZY:
Robert ZAJDLER

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydzial Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
giełda energii, NEMO, liberalizacja, rynek energii elektrycznej Unii
Europejskiej, kodeks sieci, CACM, rynek hurtowy.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/144

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.70

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.70

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności