Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.8

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI A PROBLEM CYBERTERRORYZMU

Izabela OLEKSIEWICZ
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.8

Streszczenie

Globalna sieć zyskuje coraz większy zasięg, świat wirtualny rozrasta się coraz szybciej i staje się podobny do realnego świata. W związku z tym wiele zjawisk przenosi się ze świata rzeczywistego do sieci. Ta sytuacja odnosi się także do przestępczości czy terroryzmu. Współcześnie zmieniają one swoje oblicza, wykorzystując zdobycze społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym towarem w sieci jest informacja. Rozpowszechnianie informacji za jej pomocą następuje błyskawicznie. Sieć stanowi zatem idealne miejsce współczesnej wymiany informacji między różnorodnymi grupami i środowiskami.

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak istotny obszar aktywności państwa stanowi we współczesnym świece cyberbezpieczeństwo, które odnosi się do nowej sfery aktywności człowieka, jaką jest cyberprzestrzeń, i nie daje się ujmować w tradycyjne ramy. O ile zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa stanowi niezwykle istotny obszar aktywności państwa i jego organów, to działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa są zróżnicowane i zależą od specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa. Pojawienie się problemu cyberbezpieczeństwa i jego ochrony jest więc wynikiem coraz szerszego pojmowania klasycznego bezpieczeństwa człowieka. Autorka stara się w swoim artykule zwrócić uwagę na fakt, że we współczesnym świecie bezpieczeństwo odnoszone jest nie tylko do sfery militarnej i politycznej. Bezpieczeństwo rozpatruje się zarówno w kontekście zjawisk o charakterze globalnym, europejskim, państwowym, jak i w kontekście problemów poszczególnych obywateli.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Adamski A., Cyberterroryzm, [w:] Terroryzm, red. V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2002
 2. Alexy R., Teorie der Grundrechre, Baden–Baden 1985.
 3. Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993.
 4. Bergsen A. J., Lizardo O.A., Terrorism and World-System Theory, [w:] Transnational Terrorism in the World System Perspective, red. Stemplowski R., Warszawa 2002.
 5. Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003.
 6. Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. Sulowski S., Brzeziński M., Warszawa 2009.
 7. Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1978.
 8. Cogen M., The West Europe and the Islam. The Centre for the Study of European Politics and Society, http://hsf.bgu.ac.il/europe. (dostęp:  24.07. 2009 r.)
 9. Denning D., Cyberterrorism, „Global Dialogue” 2000, s. 57.
 10. Denning D., Is Cyber Terror Next?, www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror-GD.doc ( dostęp:  14.05.2009).
 11. Fukuyama F., Koniec człowieka, Kraków 2004.
 12. Fukuyama F., Koniec historii, przekł. M. Bieroń [i in.], Poznań 1996.
 13. Fukuyama F., Ostatni człowiek, Poznań 1997.
 14. Gałkowski J.W., Jan Paweł II o godności człowieka, [w:] Zagadnienie godności człowieka, red. Czerkawski J., Lublin 1994.
 15. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. Jankowska A., Warszawa 2006,
 16. Janczar J., Świdzikowski G., Bezpieczeństwo informacji w wojskowym systemie telekomunikacyjnym, Warszawa 2004
 17. Janowska A., Cyberterroryzm – rzeczywistość czy fikcja?, [w:] Społeczeństwo informacyjnewizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003.
 18. Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1987.
 19. Jenkins B.M., The new age of terrorism, [w:] The McGraw- Hill Homeland Security Handbook, red. D. G. Kamien, New York 2006.
 20. Kaku M., Hiperprzestrzeń. Wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar, Warszawa 2003..
 21. Kinasiewicz M., Identyfikacja zjawiska infoterroryzmu, „Zeszyty Naukowe WSIZiA” 2008/1.
 22. Kinasiewicz M., Zagrożenia dla systemów informacyjnych, „Zeszyty Naukowe WSIZiA” 2008/1.
 23. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
 24. Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2006.
 25. Littlejohn Shinder D., Tittel E., Cyberprzestępczość. Jak walczyć z łamaniem prawa w Sieci, Gliwice 2004.
 26. Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
 27. Maj P., Cyberterroryzm w stosunkach międzynarodowych, „Studenckie Zeszyty Naukowe, Wydział Politologii UMCS” 2001/1.
 28. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966 roku oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku.
 29. Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.
 30. Oleksiewicz I., Cyberterroryzm jako przykład łamania prawa godności człowieka, [w:] Cyberterroryzm – wyzwania XXI wieku, red. Jemioło T., Kisielnicki J., Rajchel K., Warszawa 2009.
 31. Oleksiewicz I., Ochrona praw człowieka jako naczelna zasada demokratycznego państwa, [w:] Człowiek między prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, red. G. Dammacco, B.Sitek, O.Cabaj, Olsztyn–Bari 2008, s. 359–369.
 32. Osiatyński W., Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, www.hfhrpol.waw.pl.
 33. Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, Lublin 2000.
 34. Piechowiak M., Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficzno prawne, [w:] O prawach człowieka w podwójną rocznicę paktów, Księga pamiątkowa w hołdzie profesor Annie Michalskiej, red. Jasudowicz T., C. Mik, Toruń 1996.
 35. Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. Wiśniewski L., Warszawa 1997.
 36. Polinceusz M., Pomykała M., Ochrona cyberbezpieczeństwa w Polsce. Kierunki zmian legislacyjnych na przestrzeni ostatnich lat, [w:], Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. Bogdalski P., Nowakowski Z., Płusa T., Rajchel J., Rajchel K., Warszawa 2013.
 37. Pollitt M., Cyberterrorism – Fact or Fancy?, www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/pollitt.html (dostęp: 14.05.2009).
 38. Pomykała M., Cyberterroryzm, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, red. Olak A., Oleksiewicz I., S. Wieczorek, Rzeszów 2008.
 39. Popper K.R., Nędza historycyzmu, Warszawa 1999.
 40. Prawa człowieka i systemy ich ochrony, red. Banaszak B. , Wrocław 1995.
 41. Redelbach A., Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000.
 42. Sanchez-Cuenca I., The dynamics of nationslists terrorism: ETA and IRA, „Terrorism and Political Violence” 19/3 (2007).
 43. Siwicki M., Materiały szkoleniowe, „Prokuratura i Prawo” 2012/7–8.
 44. [44]Skowera D., Akademia cyber-policyjna policja i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań przestępczości internetów, „Zeszyty Naukowe ISP UJ” 2006/2.
 45. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP, Kraków 2002.
 46. Sokolewicz W., O socjalistycznej koncepcji podstawowych praw i obowiązków obywateli, „Studia prawnicze” 1978/2.
 47. Terrorism and Human Rights http://www.unhchr.ch/terrorism/index.html (odczyt z dnia 17.08.2010 r.)
 48. Wiśniewski L., Prawo a wolność człowieka – pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. Wiśniewski L., Warszawa 1997.
 49. Zakrzewski W., Zakres przedmiotowy i formy działalności prawotwórczej, Warszawa 1979.
 50. Sprawa Clauhal v. Wielka Brytania, 15 listopada 1966.
 51. Sprawa Aksoy v. Turcja 18 grudnia 1966.
 52. Sprawa Irlandia v. Wielka Brytania, 18 stycznia 1978.
 53. Sprawa Soering v. Wielka Brytania, 7 lipca 1989.
 54. Sprawa Tomasi v. Francja, 27 sierpnia 1992.
 55. Wyrok SA w Białymstoku z 5 listopada 2004 roku, I ACa 550/04,OSAB 2005 nr 1 poz. 3.
 56. Wyrok SN z 16 kwietnia 2004 roku, I CK 495/03 oraz wyrok WSA w Warszawie z 15 kwietnia 2004 r., I SA 2731/03.
 57. Postanowienie TK z 9 czerwca 2004 r., sygn. Tw 33/03, OTK-B 2004 nr 4/227.
 58. Wyrok SN z 25 stycznia 2005 roku, II PK 152/04, OSNP 2005 nr 17 poz. 266.
 59. Wyrok TK z 4.05.2004 r., sygn. K 8/03, OTK-A 2004 nr 5 poz. 37.
 60. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020229,title,Zamachowiec-na-zlecenie-Czy-przyszlosc-terroryzmu-to-male-grupy-zwerbowane-na-Zachodzie,wid,15365996,wiadomosc.html (dostęp: 26.02.2013).

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCHRONA PRAW JEDNOSTKI A PROBLEM CYBERTERRORYZMU

AUTORZY:
Izabela OLEKSIEWICZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Dr hab. Izabela Oleksiewicz, Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, ul. Poznańska 1, 35–084 Rzeszów

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
cyberterroryzm, polityka antyterrorystyczna, prawa człowieka, ochrona praw jednostki

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/104

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.8

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-06-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności