Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.245, DOI: 10.7862/rb.2017.245

GEOMETRIA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO KATEGORII D

Arkadiusz KAMPCZYK
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.245

Streszczenie

Przejazdy kolejowe stanowią specyficzny element infrastruktury kolejowej. Obcią-żenie ruchu jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi zwiększa prawdopodobieństwo powstania wypadku. Bezpieczeństwo na przejaz-dach kolejowo-drogowych zależy od stanu jego geometrii, od zachowań uczestni-ków ruchu drogowego, prawidłowego wykonywania zadań przez zarządców infra-struktury kolejowej oraz drogowej. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące pomiarów geometrii przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D z uwzględnie-niem pomiarów autorskich. W pomiarach użyto przykładnicy magnetyczno-pomiarowej (ang. magnetic-measuring square – MMS) z:

-  tarczą pomiarową,

-  nasadką dalmierczą wyposażoną w dalmierz laserowy,

-  minipryzmatem GMP111,

-  metrem zwijanym,

oraz tachymetrem TC407 Leica nr 697413.

Pomiary geometrii zostały wsparte pracami diagnostycznymi dotyczącymi prze-jazdów. Regulacje prawne wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, wprowadzają obligatoryjność sporządzania dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia zwaną metryką przejazdu kolejowo-drogowego/przejścia. Metryka ta wymaga uzyskania wpisów danych będących wynikami prac geodezyjnych i prac diagnostycznych. Tematyka przejazdów kolejowo-drogowych została  negatywnie oceniona w Raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczącym bezpieczeństwa ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych (KIN.410.003.00.2016/Nr ewid. 200/2016/P/16/029/KIN). Najpoważniejsze nieprawidłowości dotyczą metryk przejazdowych. W celu prawidłowego wykonania pomiarów geometrycznych przejazdów, wymagane jest posiadanie dodatkowych specjalistycznych przyrządów pomiarowych. W pracy przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski. Artykuł został wykonany w ramach badań statutowych AGH nr  11.11.150.005.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789).

[2] Kampczyk A.: Pomiar geometrycznych warunków widoczności przejazdu kolejowo- drogowego, Przegląd Komunikacyjny, nr 8, 2017, s. 2-7.

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

[4]  Raport NIK dotyczący bezpieczeństwa ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych (KIN.410.003.00.2016/Nr ewid. 200/2016/P/16/029/KIN), https://www.nik.gov.pl/plik/id,12954,vp,15363.pdf {dostęp 16.06.2017 r.}.

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144).

[6] Sancewicz S.: Nawierzchnia kolejowa, Wydawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opracowanie Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

[7] Cieślakowski S., Rudzki P.: Analiza i ocena bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, Autobusy, nr 6, 2016, s. 117-124.

[8] Młyńczak J., Celiński I.: Monitoring zachowania kierowców na przejazdach kolejowych w zakresie transportu towarów niebezpiecznych i wrażliwych, Autobusy, nr 6, 2016, s. 320-327.

[9] Tey Li-Sian, Ferreira L., Wallace A.: Measuring driver responses at railway level crossings, Accident Analysis & Prevention, vol. 43, issue 6, 2011, pp. 2134-2141.

[10] Salmane H., Khoudour L., Ruichek Y., Improving safety of level crossings by detecting hazard situations using video based processing, in Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation (ICIRT '13), pp. 179-184, IEEE, Beijing, China, September 2013.

[11] Wullems Ch., Hughes P., Nikandros G.: Modelling risk at low-exposure railway level crossings: supporting an argument for low-cost level crossing warning devices with lower levels of safety integrity, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, vol.227, issue 5, pp. 560-569, 2013.

[12] Sever D.: New approach to determining visibility length on passive protected level railroad crossings, Promet-Traffic&Transportation, vol. 24, no.6, 2012, pp. 479-486

http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/1203/1027 {dostęp 14.08.2017 r.}.

[13] Pravilnik o nivojskih prehodih. Na podlagi desetega odstavka 51. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15) izdaja minister za infrastrukturo. Zasady przejazdów kolejowych. Zgodnie z art. 51 akapit dziesiąty ustawy o bezpieczeństwie transportu kolejowego (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 56/13 – oficjalny tekst ujednolicony, 91/13, 82/15 i 84/15) Minister Infrastruktury

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11887 {dostęp 05.01.2018 r.}.

[14] Gikas V.: Railway Geodesy: The Benefit of Using a Multi-discipline Approach for the Assessment of Track Alignments During Construction, https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/cairo/papers/ts_22/ts22_04_gikas.pdf {dostęp 12.08.2017 r.}.

[15] Kampczyk A.: Przykładnica magnetyczno-pomiarowa i jej zastosowanie. Zgłoszenie patentowe: P. 420214.

[16] Kampczyk A.: Pomiar strzałek montażowych toru zwrotnego w rozjeździe, Przegląd Geodezyjny, nr 5, 2017, s. 4-9.

[17] Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), Warszawa, 2005 z póź. zm. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 1223/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.).

[18] http://mapa.plk-sa.pl/ {dostęp 30.06.2017 r.}.

Podsumowanie

TYTUŁ:
GEOMETRIA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO KATEGORII D

AUTORZY:
Arkadiusz KAMPCZYK

AFILIACJE AUTORÓW:
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.245

SŁOWA KLUCZOWE:
przejazd, trójkąt widzialności, metryka przejazdu, pomiar przejazdu, przejście, przejazd kolejowo-drogowy, przykładnica magnetyczno-pomiarowa, MMS, geometria przejazdu kolejowo-drogowego

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/988

DOI:
10.7862/rb.2017.245

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.245

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności