Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
63/4/13, DOI: 10.7862/rb.2013.63

PROMOCJA GMINY JAKO STYMULANTA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Witold NIEMIEC, Honorata TRZCIŃSKA, Monika MAKOWIECKA
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.63

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę ukazania znaczenia promocji jednostek samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju lokalnego gminy. W tym celu dokonano analizy wydatków wybranej jednostki (Krynica-Zdrój) przeznaczanych na finansowanie promocji w wybranej gminie, jak również analizy ruchu turystycznego.
W opracowaniu została także poruszona kwestia bezrobocia w gminie oraz zagadnienie dochodów własnych gminy i ich przeznaczenia w analizowanym okresie (2005¸2011). Autorzy szczególną uwagę zwrócili na zależności między analizowanymi zagadnieniami, wyznaczając współczynnik korelacji Pearsona. Ponadto
w pracy zaprezentowano podejmowane przez gminę działania w realizacji Strategii Promocji Krynicy-Zdroju do 2016 roku, które wykorzystują potencjał jednostki, zaspokajając potrzeby odbiorców jej oferty i jednocześnie budując tożsamość konkurencyjną miasta.

Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że skuteczne działania marketingowe wpływają nie tylko na zmniejszenie bezrobocia czy zwiększenie „popularności” gminy (wyrażającej się w szczególności w zwiększeniu w budżecie wpływów z turystyki), lecz przede wszystkim przyczyniają się do jej rozwoju, zapewniając wyższą jakość życia mieszkańców. Kompleksowe działania promocyjne prowadzą do ukształtowania pozytywnego i konkretnego wizerunku danej jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym do jej rozwoju.

Analizowana w opracowaniu gmina Krynica-Zdrój w ostatnich latach zintensyfikowała działania promocyjne, zwiększając (z wyjątkiem 2011 roku) wydatki na marketing terytorialny, co przyczyniło się do zwiększenia dynamiki ruchu turystycznego, a tym samym do generowania dochodów w gminie. Pozwala to mieć nadzieję na dynamiczny rozwój omawianej jednostki w kolejnych latach.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1.  Promocja samorządów i firm za unijne pieniądze. PAP, 19 sierpnia 2010 roku.

2.  Sobiech Ł.: Skuteczna promocja samorządu naprawdę się opłaca. Dziennik Gazeta
     Prawna, 13 grudnia 2007 r.

3.  Stanowicka-Traczyk A.: Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast pol-
     skich. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Olsztyn 2008.

4.  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
     wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagra-
     nicznych z dnia 02.03.2010 r., Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207.

5.  Uchwała nr XVIII.115.2011 Rady miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia
     2011 r. w sprawie przyjęcia strategii promocji Krynicy-Zdroju do 2016 roku.

6.  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
     szarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, Dz.U. z 2005 r.
     Nr 167, poz. 1399.

7.  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorial-
     nego, Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62,
     poz. 627 z późn. zm.

9.  www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych (21.06.2013).

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROMOCJA GMINY JAKO STYMULANTA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUTORZY:
Witold NIEMIEC (1)
Honorata TRZCIŃSKA (2)
Monika MAKOWIECKA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
(3) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
63/4/13

SŁOWA KLUCZOWE:
promocja gminy, rozwój gminy, ruch turystyczny, bezrobocie, finanse gminy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/74

DOI:
10.7862/rb.2013.63

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.63

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-07-03

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności