Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.130, DOI: 10.7862/rb.2014.130

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI NA TERENIE PODKARPACIA

Galina KALDA, Małgorzata WILK

DOI: 10.7862/rb.2014.130

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano rodzaje odpadów występujących na terenie Podkarpacia. Omówiono oddziaływanie odpadów na środowisko, metody zapobiegania powstawaniu odpadów oraz analizę ilości odpadów i metody zmniejszenia odpadów niebezpiecznych w środowisku Podkarpacia. Dokonano ogólnej charakterystyki odpadów przemysłowych występujących w Polsce. Największe masy odpadów przemysłowych są gromadzone na terenach województw katowickiego, krakowskiego, legnickiego i wałbrzyskiego. Dominującymi odpadami przemysłowymi
w Polsce są odpady górnicze oraz odpady pochodzące z przemysłu energetycznego. W pracy zaakcentowano także wpływ odpadów przemysłowych na środowisko. Odpady te wprowadzają do środowiska niebezpieczne substancje, które są trudno rozkładalne w przyrodzie. W glebach znajdują się coraz większe stężenia metali ciężkich i pestycydów, natomiast w wodach gruntowych i powierzchniowych nieprzerywalnie zwiększa się zawartość substancji organicznych. W gospodarowaniu odpadami istotna jest przede wszystkim redukcja ilości odpadów, tj. redukcja odpadów u źródła oraz selektywna zbiórka odpadów. Redukcję u źródła, czyli zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, można osiągnąć poprzez zmiany w surowcach wyjściowych, zmiany w produkcjach, zmiany w technologii oraz właściwe wykorzystywanie. Selektywna zbiórka odpadów ma na celu ponowne wykorzystanie odpadów lub poddanie ich procesowi unieszkodliwienia. W pracy omówiono metody zagospodarowania odpadami niebezpiecznymi i monitoring odpadów. Procesami unieszkodliwiania odpadów są przede wszystkim takie procesy, jak składowanie na składowiskach, obróbka w glebie, retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na lagunach czy poletkach osadowych), termiczne przekształcanie odpadów. W pracy dokonano także identyfikacji problemów w gospodarowaniu odpadami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baran S., Łabętowicz J.: Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretycz-
       ne i praktyczne. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2011.

[2] Bendkowski J., Wengierek M.: Logistyka odpadów. Tom I: Procesy logistyczne
       w gospodarce odpadami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

[3] Borowski G., Kuczmaszewski J.: Utylizacja drobnoziarnistych odpadów metalo-
       wych. Wydawnictwo Uczelnianie, Lublin 2005.

[4] Drzał E., Kozak: Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zagrożenia środowiska przez
       odpady. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1995.

[5] Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe
       PWN, Warszawa 2007.

[6] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

[7] Wiatr I., Marczak H., Sawa J.: Podstawy działań naprawczych w środowisku. Wy-
       dawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, Lublin 2003.

[8] Władarz M.: Gospodarka odpadami. Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Roz-
       woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.

[9] Wyciślik A., Miroń M.I.: Nowoczesne metody w analityce odpadów przemysło-
       wych. Instytut Gospodarki Odpadami, Katowice 1995.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI NA TERENIE PODKARPACIA

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Małgorzata WILK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.130

SŁOWA KLUCZOWE:
odpady, środowisko, gospodarowanie odpadami, rodzaje odpadów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/156

DOI:
10.7862/rb.2014.130

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.130

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-06-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności