Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.43, DOI: 10.7862/rb.2014.43

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

Agnieszka BRZEZIŃSKA, Marek ZAWILSKI, Dawid BANDZIERZ, Grażyna SAKSON

DOI: 10.7862/rb.2014.43

Streszczenie

Wyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań przelew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z porą dnia,
w której następuje wzmożony dopływ ścieków do kanalizacji, stopniem zanieczyszczenia terenu zlewni oraz ilością zalegających w sieci osadów. Dzięki wykonanym analizom laboratoryjnym, wzbogaconym wynikami pochodzącymi z pomiarów on-line, określono wielkość ładunku zanieczyszczeń badanych wskaźników (ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, zawiesiny mineralne, N-NH4, Pog) w zależności od zjawiska opadowego powodującego aktywację przelewu. Wyniki badań posłużyły również do określenia występowania efektu pierwszej fali zanieczyszczeń w ściekach emitowanych przez przelew J1 do odbiornika. Stwierdzono, że w trakcie roku 2012 objętego badaniami na 11 przeanalizowanych zjawisk, aż
w 8 przypadkach efekt ten został zauważony, zarówno dla wszystkich badanych wskaźników, jak i tylko dla niektórych zależnie od opadu. Mimo podejmowanych działań prawnych oraz inwestycji służących ograniczeniu emisji ładunku zanieczyszczeń do odbiorników stan polskich rzek nadal nie należy jeszcze do dobrych. W związku z tym konieczna jest ciągła kontrola emisji zanieczyszczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod jej pomiaru oraz wykorzystania otrzymywanych wyników do opracowywania danych do programów komputerowych umożliwiających realną ocenę tej emisji z systemu kanalizacji ogólnospławnej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

Ashley, R., Crabtree, B., Fraser, A., Hvitved-Jacobsen T.: European research into sewer sediments and associated pollutants and processes, Journal of Hydraulic Engineering-ASCE 129, 4, 2003, 267-275

[2]    Bartkowska I.: Prognozowanie zanieczyszczeń spływów opadowych ze zlewni zurbanizowanych, Rozprawa doktorska, Politechnika Białostocka, 1994.

[3]  Deletić, A.: The first flush load of urban surface runoff, Wat. Res., 32, 8, 1998, 2462-2470.

[4]    Duncan H.: Australian Runoff Quality. A draft copy, http://www.arr.newcastle.edu.au/neweARQ, ed. National Committee on Water Engineering Engineers, Australia, 2004.

[5]    Gromaire-Mertz M.,C., Gonzalez G.,A., Chebbo G.: Characterization of urban runoff pollution in Paris, Wat. Sci. Tech., 34, 6, 1999, 1773-1780.

[6]    Gupta K., Saul. A.J.: Specific relationships for the first flush load in combined sewer flows,  Wat. Res., 30, 5, 1996a, 1244-1252.

[7]  Hall K.J., McCallum D. W., Lee K., Macdonald R, Characterization and aquatic impacts of combined sewer overflows in Greater Vancouver. British Columbia., Water Science and Technology, 38, 10, 1998, 9-14.

[8]    Kafi M.,, Gasperi J., Moilleron R., Gromairec M.C., Chebbo G.: Spatial variability of the characteristics of combined wet weather pollutant loads in Paris, Water Research, 42 (3), 2008, 539-549.

[9]    Krejci, V., Dauber, L., Novak, B., Gujer, W.: Contribution of different sources to pollutant loads in combined sewers. In: Proceedings of the 4th International Conference on Urban Storm Drainage, Lausanne, Swizerland, 34-39, 1987.

[10] Li L., Shan B, Yin C.: Stormwater runoff pollution from an urban catchment with rainy climate in China, Front. Environ. Sci. Eng. 6 (5), 2012, 672-677.

[11] Rossi, L., Krejci, V., Rauch, W., Kreikenbaum, S., Fankhauser, R.,Gujer, W.: Stochastic modelling of total suspended solids (TSS) in urban areas during rain events. Water Research, 39, 17, 2005, 4188-4196

[12] Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2006 r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).

[13] Saget, A., Chebbo, G., Bertrand-Krajewski, J. L.: The first flush in sewer systems, Wat. Sci. Tech., 33, 9, 1996, 101–108.

[14] Sansalone, J.J., Buchberger, S.G.: Partitioning and first flush of metals in urban roadway storm water., J. Envir. Engrg., 123, 2, 1997, 134-143.

[15] Skipworth P., Tait S., Saul A.: The first foul flash in combined sewers: an investigation of the causes, Urban Water,  2, 2000, 317-352.

[16] Zawilski M.: Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 792. 1997.

[17] Zawilski M., Brzezińska A.: Characteristics of rainfalls necessary for design and upgrading of urban drainage systems. Proc of the Int. Conf. on Urban Drainage Modelling, UDM’04, Dresden, 643-650, 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

AUTORZY:
Agnieszka BRZEZIŃSKA (1)
Marek ZAWILSKI (2)
Dawid BANDZIERZ (3)
Grażyna SAKSON (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Łódzka
(2) Politechnika Łódzka
(3) Politechnika Łódzka
(4) Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.43

SŁOWA KLUCZOWE:
kanalizacja ogólnospławna, przelewy burzowe, emisja zanieczyszczeń, pierwsza fala zanieczyszczeń

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/122

DOI:
10.7862/rb.2014.43

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.43

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności