Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.64

WPŁYW LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA RYNEK PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Marian WOŹNIAK

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.64

Streszczenie

Przedsiębiorczość jako sztuka poszukiwania nowych rozwiązań i tworzenia nowych wartości,
jako rodzaj aktywności człowieka odgrywa istotne znaczenie w wielu obszarach Ŝycia gospodarczego.
Jej rozwój w duŜym stopniu jest zaleŜny od uwarunkowań lokalnych, osobowościowych,
prawnych, ekonomicznych czy społeczno-kulturowych. Uwarunkowania lokalne, do których
moŜna zaliczyć lokalne zasoby naturalne, zasoby czynników produkcji, specyfikę rynku
zbytu czy tradycję, religię, specyfikę rodziny i strukturę społeczną środowiska, są często bardzo
istotnym, bezpośrednim wyznacznikiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Oprócz tych czynników
nie moŜna zapominać o tym, Ŝe to jednak człowiek (jego postawy, wiedza, skłonność podjęcia
ryzyka, ambicje i aspiracje Ŝyciowe) jest głównym inspiratorem przedsiębiorczości Celem
artykułu jest przedstawienie uwarunkowań lokalnych wpływających na rozwój przedsiębiorczości,
a zarazem lokalnego rynku pracy na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego.
W artykule przedstawiono wyniki analiz dokonanych na podstawie danych Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie oraz badań ankietowych autora, zrealizowanych w 2011 r. wśród 1130 mieszkańców
gmin wiejskich. Dla bardziej precyzyjnego odzwierciedlenia występujących zaleŜności
dotyczących analizy stanu przedsiębiorczości, stopy bezrobocia w gminach wiejskich województwa
podkarpackiego gminy podzielono na trzy grupy według ich połoŜenia: gminy w sąsiedztwie
miasta, z dala od miasta oraz gminy o charakterze turystycznym. Podczas oceny stanu wiejskiego
rynku pracy respondenci zostali podzieleni na pięć grup wiekowych, w przedziałach 15–18, 19–
25, 26–35, 36–50 oraz powyŜej 50 lat.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Adamczyk K., Wieś, jako miejsce Ŝycia, pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na przykładzie
Fundacji w Attle, Niemcy, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 12, Komisja
Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2009.
[2] Bieniok H., Współczesne problemy i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości,
www.GlobalEconomy.pl.
[3] Bratnicki M., Gabryś B.J., O przedsiębiorczości raz jeszcze: w kierunku spojrzenia na wychwytywanie
szans przez pryzmat interakcji komunikacyjnych, [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa,
red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Przemyśl 2002.
[4] Czudec A., Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu, [w:] MoŜliwości i
bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2009.
[5] Frenkel I., Ludność wiejska, [w:] Raport o stanie wsi, Polska wieś 2012, red. J. Wilkin, I.
Nurzyńska, SCHOLAR, Warszawa 2012.
[6] Obszary wiejskie w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Olsztyn 2011.
[7] Szanse i zagroŜenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym,
Raport podsumowujący, Agrotec, Warszawa 2012.
[8] Wspólna Polityka Rolna a polska wieś, 27 sierpnia – 2 września 2012 r.,
www.zielonysztandar.com.pl.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA RYNEK PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

AUTORZY:
Marian WOŹNIAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek pracy, przedsiębiorczość, obszary wiejskie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/93

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.64

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.64

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności