Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.50

STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM A ZMIANY NA RYNKU TOWAROWYM

Tomasz MISIAK

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.50

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu analizie poddano zaleŜność między rynkiem towarowym a
strukturą bezrobocia w województwie podkarpackim. Głównym celem opracowania jest próba
określenia kierunku i siły wpływu zmian koniunkturalnych na rynku towarowym na strukturę
bezrobotnych w analizowanym regionie. Strukturę bezrobotnych analizowano ze względu na:
płeć, poziom wykształcenia, wiek oraz miejsce zamieszkania. Weryfikację wniosków wynikających
z teoretycznej analizy wpływu zmian rynku towarowego na strukturę bezrobocia zaś
dokonano na podstawie danych panelowych dla 25 powiatów województwa podkarpackiego w
latach 2003–2011. Ponadto przedstawiono równieŜ prosty model teoretyczny, w którym przyrosty
stóp bezrobocia rejestrowanego (w niniejszym artykule zastąpiono stopami wzrostu liczby
bezrobotnych) w kolejnych latach uzaleŜnione są od zarówno przeszłych wartości owych
stóp, jak i stóp wzrostu wielkości produkcji na poziomie powiatów. Model estymowano, wykorzystując
procedurę uzmienniania stałej (fixed effect), gdyŜ okazuje się, Ŝe struktura bezrobotnych
na poziomie powiatów województwa podkarpackiego wykazuje się wysokim poziomem
heterogeniczności przestrzennej, oraz stosując zerojedynkowe zmienne przełącznikowe.
Wprowadzenie zmiennych przełącznikowych zaś wynika stąd, Ŝe odgrywają one rolę zmiennej
korygującej oddziaływanie bezrobocia z poprzedniego okresu na zmianę bieŜącej stopy
wzrostu bezrobotnych i zaleŜą od tego, czy poziom bezrobocia rósł lub malał.
W opracowaniu w punkcie drugim dokonano opisowej analizy struktury bezrobotnych
w województwie podkarpackim w podziale na: płeć, poziom wykształcenia, wiek oraz miejsce
zamieszkania. W punkcie trzecim przedstawiono prosty model teoretyczny zaleŜności pomiędzy
bezrobociem a rynkiem towarowym. Punkt czwarty zawiera wyniki estymacji równań
wynikających z analiz teoretycznych. Opracowanie kończy podsumowanie oraz waŜniejsze
wnioski wynikające z rozwaŜań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bartosik K., Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, „Studia
Ekonomiczne” LXX/3 (2011).
[2] CzyŜewski A.B., Wzrost gospodarczy a popyt na pracę, „Bank i Kredyt” 2002/11−12.
[3] Kwiatkowski E., Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradziej,
„Ekonomista” 2011/1.
[4] Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce
w latach 1993–2001, „Ekonomista” 2002/3.
[5] Kwiatkowski E., Gajewski P., Tokarski T., Determinanty popytu na pracę w teorii ekonomii,
[w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Podstawowa metodologia, „Studia
i Materiały RCSS” 2003/XI.
[6] Misiak T., Tokarski T., Wzrost PKB a zmiany zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej,
„Folia Oeconomica” 2011/248.
[7] Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills,
New York 1991.
[8] Rogut A., Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
[9] Socha J., Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, „Gospodarka
Narodowa” 2006/5−6.
[10] Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2000.
[11] Tokarski T., Gajewski P., ZaleŜność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach
OECD, „Wiadomości Statystyczne” 2002/8.
[12] Ziomek A., Produkt krajowy a bezrobocie, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań
2006.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM A ZMIANY NA RYNKU TOWAROWYM

AUTORZY:
Tomasz MISIAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
bezrobocie, struktura bezrobocia, województwo podkarpackie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/80

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.50

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.50

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności