Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.25

Organizacyjne skutki wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach

Dominik Zimon

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.25

Streszczenie

W ostatnich latach implementacja znormalizowanych systemów zarządzania jakością
staje się coraz bardziej popularna równieŜ w małych i średnich organizacjach. Praktyka
wskazuje jednak, Ŝe nie w kaŜdej organizacji systemy zarządzania jakością według normy
ISO 9001:2008 funkcjonują skutecznie i efektywnie. W literaturze przedmiotu pojawiają się
opinie, Ŝe wymagania normy adresowane są przede wszystkim do duŜych przedsiębiorstw
(najlepiej prowadzących działalność produkcyjną). Głównym celem artykułu jest ukazanie
organizacyjnych skutków wdroŜenia wymagań systemu zarządzania jakością według normy
ISO 9001:2008 w małych i średnich organizacjach.
Wybór grupy docelowej podyktowany był znaczącą rolą, jaką odgrywają małe i średnie
organizacje w rozwoju krajowej gospodarki oraz zauwaŜalnym wzrostem wdroŜeń systemu
zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 przez mniejsze przedsiębiorstwa.
Proces badawczy przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia 2011 r., głównym
narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Ankiety przesłano drogą internetową
do przedstawicieli kierownictwa 144 małych i średnich organizacji (wypełnione formularze
otrzymano od ok. 15% przedsiębiorstw). Do ostatecznej analizy zakwalifikowano 20
prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankietowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań wzbogaconych o analizę wyników dostępnych
w literaturze stwierdzono, Ŝe implementacja znormalizowanego systemu zarządzania
jakością według normy ISO 9001:2008 w małych i średnich organizacjach pozytywnie
wpływa na usprawnienie procesu obsługi klienta, współpracę z dostawcami, organizację
pracy oraz przyjęcie klarownych, przejrzystych celów w obszarze jakości.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 [1] Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością w polskich

organizacjach, „Problemy Jakości” 2006/3, s. 6.

[2] Kowalczyk J., Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa

2005, s. 36.

[3] Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa 2008,

s. 256.

[4] Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 81.

[5] Skotnicka-Zasadzień B., Witala A., Certyfikacja systemu zarządzania jakością

w małych firmach, „Problemy Jakości” 2007/4, s. 44.

[6] Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy

oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 106.

[7] Urban W., Dlaczego przedsiębiorstwa stosują system jakości? Wyniki badań,

„Problemy Jakości” 2003/10, s. 46.

 [8] Urbaniak M., Uwarunkowania związane z wdraŜaniem systemów jakości przez

przedsiębiorstwa działające w Polsce, „Problemy Zarządzania” 2012/2, s. 41.

[9] Wojtowicz K., Organizacyjne skutki potwierdzenia zgodności systemów zarządzania

jakością z normą ISO 9000, „Problemy Jakości” 2003/10, s. 46.

[10] Zimon D., System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 a specyfika

małych i średnich organizacji, [w:] Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, red.

T. Sikora, M. Giemza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Kraków 2012, s. 371.

[11] Zimon D., Trudności małych i średnich przedsiębiorstw na etapie wdraŜania

znormalizowanego systemu zarządzania jakością, „Zarządzanie Jakością” 2011/3.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Organizacyjne skutki wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach

AUTORZY:
Dominik Zimon

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
ISO 9001, implementacja, system, jakość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/49

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności