Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.11

Działalność Promocyjna Gmin Województwa Podkarpackiego Adresowana do Turystów

Joanna WIAŻEWICZ

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.11

Streszczenie

Jednostki samorządu terytorialnego w coraz większym stopniu wykorzystują działania promocyjne adresowane do różnych grup w otoczeniu, w tym do turystów. Celem tych dzia-łań jest zarówno zachęcenie do skorzystania z produktów turystycznych, jak i w szerszym ujęciu – budowa wizerunku, zaistnienie w świadomości większej grupy odbiorców. Miasta i gminy mogą wykorzystywać w swojej działalności wszystkie instrumenty promocji, jed-nakże na wybór konkretnych działań ma wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim adresaci oraz budżet, którym dysponuje miasto czy gmina.
W artykule skoncentrowano się na jednej grupie odbiorców działań promocyjnych – na turystach i na promocji adresowanej do tej właśnie grupy klientów miast i gmin. Celem ar-tykułu jest omówienie instrumentów promocji, które mogą być wykorzystane przez jednost-ki samorządu terytorialnego do zachęcenia turystów do odwiedzenia danego miejsca. Przed-stawiono w nim krótką charakterystykę podstawowych instrumentów promocji: reklamy, promocji osobistej, public relations oraz promocji dodatkowej z uwzględnieniem ich specy-fiki i możliwości zastosowania w komunikacji marketingowej jednostek samorządu teryto-rialnego. Podane zostały przykłady wykorzystania tych instrumentów w promocji kierowa-nej do turystów. W części praktycznej artykułu przedstawiono wyniki badania przeprowa-dzonego w gminach województwa podkarpackiego. Badanie to miało na celu uzyskanie od-powiedzi na pytania dotyczące rodzaju i zakresu wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej przez te gminy w odniesieniu do turystów oraz celów promocji. Ponadto analizie poddano treści przygotowane dla turystów na stronach internetowych gmin. Wyniki tej analizy, jak również listę najlepszych stron internetowych przedstawiono wraz z wnio-skami w części końcowej artykułu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  

Podsumowanie

TYTUŁ:
Działalność Promocyjna Gmin Województwa Podkarpackiego Adresowana do Turystów

AUTORZY:
Joanna WIAŻEWICZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
marketing terytorialny, marketing miejsc, promocja gmin

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/47

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności