Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.6

Process management of occupational safety in an enterprise exemplified by construction industry

Renata Piętowska-Laska

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.6

Abstract

The paper presents the role and importance of occupational safety and health management of employees for the company functioning. The idea of the process organization and process management of health and safety in the company was presented. It shows the current state of safety in the construction industry together with an indication of the most common abnormali-ties in the industry.

Full text (pdf)

References

[1] Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
[2] Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębior-stwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
[3] Davenport T.H., Process Innovation – Reengineering Work Through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
[4] Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
[5] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, War-szawa 2004.
[6] Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
[7] Horst W., Horst N., Zarządzanie ryzykiem ergonomicznym na stanowisku pracy, „Promotor” 2006, nr 7-8.
[8] Izydorczyk T., Pęciłło M., System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w ujęciu pro-cesowym, Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa 2005.
[9] Kopera S., Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podej-ścia procesowego do zarządzania organizacją, [w:] Instrumenty zarządzania we współcze-snym przedsiębiorstwie (zbiór referatów), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Pozna-niu, Poznań 2000.
[10] Krajowa polityka w zakresie zdrowia pracujących,
http://rop.sejm.gov.pl_1_Old_opracowania_pdf_material26 [dostęp 12 października 2012].
[11] Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, red. Kasprzak T., Difin, Warszawa 2005.
[12] Pęciłło M., Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, „Bezpieczeństwo Pracy” 2003, nr 2.
[13] Procesy i projekty logistyczne, red. Nowosielski S., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
[14] Prognoza ekspertów dotycząca nowych, pojawiających się ryzyk związanych z czynnikami fizycznymi w środowisku pracy (Export forecast on emerging physical risks related to occupa-tional safety and health), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, http://osha.eu.it [dostęp 20 marca 2007].
[15] Pysznik L., Chańska A., Stelmach K., Wypadki w budownictwie, Cz. 1, „Atest-Ochrona Pra-cy” 2011, nr 1.
[16] Pysznik L., Chańska A., Stelmach K., Wypadki w budownictwie, Cz. 2, „Atest-Ochrona Pra-cy” 2011, nr 2.
[17] Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.

About this Article

TITLE:
Process management of occupational safety in an enterprise exemplified by construction industry

AUTHORS:
Renata Piętowska-Laska

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Management Systems and Logistics, Faculty of Manage-ment, Rzeszow University of Technology

JOURNAL:
Modern Management Review
19 (3/2012)

KEY WORDS AND PHRASES:
safety and health management

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/28

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.6

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności