Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.9

Przychody podatkowe osiągane przez osoby fizyczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – analiza wybranych aspektów

Bożena Sowa

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.9

Streszczenie

Polski system fiskalny obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych (w zależności od osobowości prawnej przedsiębiorstwa) Wśród wszystkich obowiązkowych podatków, podatek dochodowy od osób fizycznych jest najbardziej popularny i jest regulowany przez ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejszy artykuł ma na celu analizę kwestii przychodów osiąganych z działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwrócono na analizę źródeł przychodów, które są wymienione w ustawie o podatku dochodowym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bajerska A., Na wszelki wypadek zapisz karę, www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma (dostęp: kwiecień 2011)
 2. Barowicz M., Jak prowadzić działalność gospodarczą? Aspekty prawne, CH Beck, Warszawa 2008
 3. Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT komentarz 2009, Lex, Warszawa 2009
 4. Bień A., Bień W., Słownik finansów, wyd. II uzupełnione, Difin, Warszawa 2010
 5. Borszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010
 6. Dmoch W., Szymura T., Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych, „Monitor Podatkowy” 2005/9
 7. Famulska T., VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011
 8. Felis P., Jamrozy M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2010
 9. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002
 10. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004
 11. Interpretacja prawa podatkowego, wydana przez I Urząd Skarbowy w Kielcach (nr OG/005/70/PDI/4115–18a/2005)
 12. Konieczny T., Kara umowna zamiast odszkodowania, „Gazeta Podatkowa” 2008/47
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 14. Kosakowski E., Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w 2009 roku, SKwP, Warszawa 2009
 15. Kulicki J., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
 16. Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 17. Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Oficyna a Wolters Kluwers business, Warszawa 2007
 18. Pismo Izby Skarbowej w Gdańsku z 8 sierpnia 2004 r., BI/005-0131/04
 19. Pismo Ministra Finansów MB8/232/2007 z 27 kwietnia 2007 r.
 20. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S Owsiak, PWE, Warszawa 2008
 21. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2009, red. J. Marciniuk, CH Beck, Warszawa 2009
 22. Pukała R., Ubezpieczenie jako narzędzie ograniczenia ryzyka działalności przedsiębiorstwa, [w:] Эффективное управление предприятием и регионом, Сборник научных статей, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно 2011
 23. Rozporządzenie ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych (DzU nr 219, poz. 1836, ze zm.)
 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475, ze zm.)
 25. Stahl M., Jaworska-Dębska B., Encyklopedia samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje, część II, Difin, Warszawa 2011
 26. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.)
 27. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. DzU z 2012 r., poz. 361, ze zm.)
 28. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. DzU z 2012 r., poz. 592)
 29. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223, ze zm.).
 30. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2012 r., poz. 749)
 31. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 1998 r., nr 144, poz. 930, ze zm.)
 32. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 169, poz. 1384)
 33. Ustawa z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (tj. DzU z 2009 r., nr 175, poz. 1361, ze zm.)
 34. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054)

Podsumowanie

TYTUŁ:
Przychody podatkowe osiągane przez osoby fizyczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – analiza wybranych aspektów

AUTORZY:
Bożena Sowa

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Ekonomii, Zakład Finansów, Uniwersytet Rzeszowski.

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
podatek dochodowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/27

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.9

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności