Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.44

SMART SPECIALISATIONS OF REGIONS AND CREATIVE BUSINESSES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT

Beata GLINKOWSKA, Elżbieta STRZELECKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.44

Abstract

   The aim of this article is to draw attention to a strengthening tendency in the country to introduce targeted and synergistic development of macro-regions through effective use of leading potentials of provinces. Smart specialization and development of the sector of creative businesses are now key and integral pillars of regional development in the EU, which is due to the strategy Europe 2020. The paper contains an overview of selected theories on regional development. It discusses concepts such as smart specialization, regional development, and creative businesses.

The development of Macro-region of Central Poland illustrates the national and EU tendency to a deliberate and purposeful selection of those smart specializations and a potential of the creative sector which decide about its competitiveness. It is based on potentials of mainly large cities; the potential of rural areas is omitted. The Municipality of Puszcza Mariańska (Mazovian Voivodeship) is an example of a rural commune where ca. 28% of all entities build a creative sector. As the only municipality in Poland it has its own map of creative businesses. Symbolically, it represents  many other rural municipalities, whose own creative potential is not widely known and is not supported by the authorities at various levels through the creation of appropriate infrastructure, as is the case for example in Ireland (the activity of local authorities, national and international programs, proper promotion). The presented material shows that support for the development of regions, forming a given macro-region, with activities related to the innovative and creative development is necessary; however, it requires in-depth perception of its potentials

Full text (pdf)

References

 1. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 2. Brzóska J., Pyka J., Model projektowania Regionalnej Strategii Innowacji na przykładzie RSI Województwa Śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskie, Organizacja i Zarządzanie, z. 83, nr kol. 1941, 2015.
 3. Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, www.staffamu.edu.pl, (access 27.04.2016).
 4. Creative Economy Report 2010: Creative Economy – A Feasible Development Opinion, United Nations 2010.
 5. Creative Economy Report 2013 Special Edition: Widening local development pathways, United Nations/UNDP/UNESCO, 2013.
 6. Creative West – The Creative Sector in the Western, Western Development Commission, Dillon House, Ballaghaderreen, Co Roscommon, Ireland 2013.
 7. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komicji, Bruksela 3.3.2010, KOM(2010) 2020 final version
 8. Gruchman B., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, Poznań 1992.
 9. Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Łódź-Warszawa, September 2014.
 10. Korenik S., Gospodarka oparta na wiedzy i jej znaczenie dla kształtowania się e-regionu, rekomendacje dla Dolnego Śląska, [in:] Innowacyjność w strategiach regionów UE oraz Dolnego Śląska – Gospodarka oparta na wiedzy o przestrzeni Dolnego Śląska, S. Korenik, J. Kaleta (ed.), Wyd. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław 2006.
 11. Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 12. Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, [in:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B. (ed), Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 13. Korenik S., Teorie rozwoju regionalnego w świetle zmian społeczno-gospodarczych, [in:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Ekonomiczne Problemy Usług No 14, vol. 1, Zeszyty Naukowe nr 471, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 14. Mazgajska S., Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz kreatywne biznesy jako podstawa rozwoju gminy Puszcza Mariańska, Praca inżynierska przygotowana pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Strzeleckiej, Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej, Łódź, September 2015.
 15. Secomski K., Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa 1987.
 16. Strahl D. (ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 17. Strategie ponadregionalne - wymiar terytorialny polityki rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, March2015.
 18. Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, Warszawa lipiec 2015, [in:] Resolution No 107 of the Council of Ministers  of 14 July 2015 on adoption of the  „Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030” (MP of 19 August 2015 , pos. 736).
 19. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Łódź, kwiecień 2013.
 20. Strzelecki Z., Strategiczne wyzwania Polski a polityka regionalna (wybrane problemy), [in:] Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Kolczyński M., Żuber P. (ed.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 21. Szlachta J., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej, Wyd. Friedrich bert Stiftung – Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1993.
 22. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2000.
 23. Szultka S., Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, Wyd. PARP, Warszawa 2012.
 24. The European Commission's science and knowledge service, Join Research Centre [w:] http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm, (access 27.04.2016).
 25. Zienkowski L., Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość? [in:] Wiedza a wzrost gospodarczy, L. Zienkowski (ed.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

About this Article

TITLE:
SMART SPECIALISATIONS OF REGIONS AND CREATIVE BUSINESSES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT

AUTHORS:
Beata GLINKOWSKA (1)
Elżbieta STRZELECKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, University of Lodz, Faculty of Management
(2) PhD, Eng., Lodz University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
regional development, smart specializations, creative businesses

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/257

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.44

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności