Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.25

SPECYFIKA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM – PODSTAWY

Stanisław J. RYSZ

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.25

Streszczenie

Zarządzanie kryzysowe jest w Polsce częścią zarządzania bezpieczeństwem narodowym.
Stanowi działania przypisane do administracji publicznej, które mają za zadanie zapobiegać
sytuacjom kryzysowym, przygotować się do przejmowania nad nimi kontroli
w drodze zaplanowanych działań, reagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
usuwać ich skutki oraz odtwarzać zasoby i infrastrukturę krytyczną. Struktura administracji
publicznej na poziomie wojewódzkim jest zorganizowana w sposób niemający odzwierciedlenia
w żadnym innym obszarze sprawowania władzy publicznej w Polsce. Z jednej
strony jest to najwyższy poziom władzy samorządu (władza stanowiąca - sejmik województwa
oraz wykonawcza – marszałek i zarząd województwa), a z drugiej stanowi najdalej
wysunięty, najniższy poziom władzy rządowej (wojewoda). Powoduje to specyficzne definiowanie
zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ich rozdział na podmioty,
które mają te zadania realizować. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie
województwa spoczywa na organie administracji rządowej – wojewodzie, który to organ nie
posiada żadnych własnych zasobów operacyjnych, za których sprawą mógłby prowadzić
działania zapobiegawcze, zabezpieczające, ratownicze i odtwórcze. To sprawia, że proces
zarządzania kryzysowego wymaga od uczestniczących w nim podmiotów bieżącej i aktywnej
współpracy. Niniejszym artykułem autor chce zapoczątkować cykl rozważań poświęconych
wybranym aspektom zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim, takim jak
podstawy prawne, organizacja podmiotów, dokumenty planistyczne oraz przykłady inicjatyw
i działań podejmowanych w odniesieniu do różnych faz procesu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.
[2] Krauz A., Olak A., Realizowane procedury podczas powodzi przez Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego, [w:] Limański A., Milic-Czerniak R., Konkurencyjność podmiotów
gospodarczych w warunkach niepewności, WSzZMiJO w Katowicach, Katowice 2011.
[3] Krauz A., Olak A., Crisis situations the Munucipal Team Management Approach Crisis –
overview of the problem, „Science & military” 1/7, Armed Forces Academy of General Milan
Rastislav Stefanik, Slovak Republic, Liptovsky Mikulas 2012.
[4] Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2012, 461 ze zm.).
[5] Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95),
[6] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81, poz. 351
ze zm.).
[7] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91, poz. 578 ze zm.)
[8] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 nr 91, poz. 576 ze
zm.).
[9] Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2012 nr 908 ze zm.).
[10] Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013, 1166 ze zm.).
[11] Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191,
poz. 1410 ze zm.).
[12] Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
2009 nr 31, poz. 206 ze zm.).
[13] Ustawa z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi (Dz.U. 2011 nr 234, poz. 1385).
[14] Raczkowski K., Sułkowski Ł., Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, Difin,
Warszawa 2014.
[15] Rysz S.J., Kierowanie działaniami w zależności od fazy zarządzania kryzysowego, [w]
Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, red. K. Jaremczuk, WSPiA, Rzeszów–
Przemyśl 2013.
[16] Rysz S.J., Specyfika zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu gminy, artykuł
złożony do Wydawnictwa Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
w Rzeszowie.
[17] Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego, cz. 1: Zarządzanie
kryzysowe w administracji publicznej, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego,
Kraków 2010.
[18] www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (dostęp: 3.05.2013).
[19] www.nik.gov.pl/plik/id,3953,vp,5028.pdf (dostęp: 7.09.2015).

Podsumowanie

TYTUŁ:
SPECYFIKA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM – PODSTAWY

AUTORZY:
Stanisław J. RYSZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie kryzysowe, reagowanie, odbudowa, zapobieganie, przygotowanie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/177

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności