Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.9

MACROECONOMIC CONSEQUENCES OF NEW PRUDENTIAL REGULATION IN THE BANKING SECTOR

Agata GEMZIK-SALWACH, Paweł PERZ

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.9

Abstract

This article presents the impact of new prudential regulations for banking sector and their
implications for GDP growth rate. Amongst large numbers of new financial regulations that
have been created in recent years, the impacts of Basel III and CDR IV/CRR was chosen for
analysis. This article was created for reviewing purposing. The aim of the paper is to create a
structured section of macroeconomic effects of Basel III (CRD IV/CRR). So far, the results of
researching the effects of the changes on the economy and the banking system analyzed by
different institutions - have led to different conclusions, which justifies the need to collect and
compare these results. However, it must be noted that conducting such studies is difficult due
to various assumptions that are implemented. The main objective of paper was to assess the
impact of new prudential regulations for banking sector. Furthermore, it discusses the channels
through which changes in regulations translate into economic growth and other macroeconomic
indicators. Additionally, an analysis of the macroeconomic impact of these changes in relation
to the economies of the world and domestic market was conducted. The results obtained
lead to conclusions that the consequences of new regulations will lead to slight decline in future
growth of economy. Therefore, there are questions which arise regarding the desired degree
for regulation, its scope, scale, and time period that the standards should be maintained.

Full text (pdf)

References

[1] Angelini P., Clerc L., Cúrdia V., Cambacorta L., Gerali A., Locarno A., Motto R., Roeger V., van
den Heuvel S., Vlček J., Basel III: Long-term Impact Economic Performance and Fluctuations,
“Federal Reserve Bank of New York Staff Reports” 2011/485.
[2] Basel Committee on Banking Supervision, Results of the Comprehensive Quantitative Impact
Study, Bank for International Settlements, Basel 2010.
[3] Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework for More
Resilient Banks and Banking Systems – Revised Version, Bank for International Settlements, Basel
2011.
[4] Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity
Risk Monitoring Tools, Bank for International Settlements, Basel 2013.
[5] Cosimano T.F., Hakura D.S., Bank Behavior in Response to Basel III: A Cross-country Analysis,
“IMF Working Papers” 2011, WP/11/19.
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca
dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, OJ L 176.338 (CRD IV).
[7] European Banking Federation, Principles for a Successful Future of Banking in Europe, Brussels
2010.
[8] European Commission, European Financial Stability and Integration, Brussels 2014.
[9] European Central Bank, Financial Integration in Europe, 2014.
[10] Elliott D.J., Quantifying the Effects of Lending Increased Capital Requirements, Brookings Institution
2009, www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2009/9/24%20capital%20elliott/
0924_capital_elliott.pdf (last viewed 19.09.2014).
[11] Elliott D.J., A Further Exploration of Bank Capital Requirements: Effects of Competition from
other Financial Sectors and Effects of Size of Bank or Borrower and of Loan Type, Brookings Institution
2010, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/1/29%20capital%20
elliott/0129_capital_requirements_elliott.pdf (last viewed 19.09.2014).
[12] European Commission, Economic Impact of Changes in Capital Requirements in the Euro-area
Banking Sector, “Quarterly Report on the Euro Area” 2011/1.
[13] Gafrikova V., Milic-Czerniak R., Bazylea III – zmiany kapitałowe i ich konsekwencje, „Bezpieczny
Bank” 2011/4.
[14] Gemzik-Salwach A., Skutki regulacji Bazylei III dla sektora bankowego i gospodarki, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2012/26.
[15] Hannoun H., The Basel III Capital Framework: A Decisive Breakthrough, Bank for International
Settlements, Hong Kong 2010.
[16] Institute of International Finance, The Cumulative Impact on the Global Economy of Changes in
the Financial Regulatory Framework, Washington 2011.
[17] Kalicki K., Wpływ Bazylei III/CRD4 na sytuację sektora bankowego, 2014,
http://alterum.pl/pdf/Dr_hab_Krzysztof_Kalicki.pdf (last viewed 19.09.2014).
[18] Karkowska R., Koszty ekonomiczne ryzyka systemowego na rynku finansowym, „Problemy Zarządzania” 2012/4.
[19] King M.R., Mapping Capital and Liquidity Requirements to Bank Lending Spreads, “BIS Working
Papers” 2010/324.
[20] Kochaniak K., Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III,
„Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2011/11.
[21] Kornasiewicz A., Halesiak A., Konsekwencje kryzysu w strefie euro dla polskiego i europejskiego
sektora bankowego, Głos w e-debacie zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową
2011.
[22] MAGG, Assessing the Macroeconomic Impact of the Transition to Stronger Capital and Liquidity
Requirements – Final Report, Bank for International Settlements, Basel 2010.
[23] Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., Wpływ regulacji
sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, Narodowy Bank Polski, „Materiały
i Studia” 2014/305.
[24] Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M., Post-crisis Regulatory Architecture and Central
and East European Banks, „Gospodarka Narodowa” 2013/7–8.
[25] Miklaszewska E., Duże banki w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, [in:] ed. I. Pyka,
J. Cichorska , Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
[26] Miklaszewska E., Banki na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2010.
[27] Narodowy Bank Polski, Opinia NBP w sprawie dokumentu konsultacyjnego Komisji Europejskiej
„Possible Further Changes to Capital Requirements Directive”, Warszawa 2010.
[28] Olszak M., Polityka ostrożnościowa w ujęciu makro, „Problemy Zarządzania” 2012/4.
[29] Przychodzeń J., Europejskie rynki finansowe w obliczu globalnego kryzysu, „Problemy Zarządzania” 2012/4.
[30] Rosati D.K., Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, „Bank i Kredyt”
2014/45.
[31] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 648/2012, OJ L 176.1 (CRR).
[32] Ruthenberg D., Landskroner Y., Loan Pricing under Basel II in an Imperfectly Competitive Banking
Market, “Journal Banking & Finance” 2008/12.
[33] Slovik P., Cournède B., Macroeconomic Impact of Basel III, OECD Economics Department Working Papers 2011.
[34] Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, ed. S. Kasiewicz, L. Kurkliński,
Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.
[35] Szymańska G., Wpływ rozwoju regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej na bezpieczeństwo,
aktywność i efektywność banków, „Bezpieczny Bank” 2011/4.
[36] Szymański K., Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla europejskiego i polskiego
sektora bankowego, referat wprowadzający Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową do edebaty,
2011.
[37] Wdowiński P., Makroekonomiczne skutki wyższych standardów kapitałowych: Analiza symulacyjna dla Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.

About this Article

TITLE:
MACROECONOMIC CONSEQUENCES OF NEW PRUDENTIAL REGULATION IN THE BANKING SECTOR

AUTHORS:
Agata GEMZIK-SALWACH (1)
Paweł PERZ (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) University of Information Technology and Management in Rzeszow
(2) Rzeszow University of Technology

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (1/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
banking sector, economic growth, Basle III, capital and liquidity regulations

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/161

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.9

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności