Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.26

ORGANIZACYJNE I PROCEDURALNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jacek STROJNY

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.26

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja i opis wybranych elementów systemowego rozwiąza-nia polegającego na wprowadzeniu metody zarządzania projektami w jednostkach samorzą-du terytorialnego. Omówiono istotę samej metody, zwracając uwagę na możliwości jej wy-korzystania w tego typu instytucjach. Odniesiono się także do wymiaru organizacyjnego orientacji projektowej. Analizie poddano zarówno wąski zakres reorganizacji, polegający na usprawnieniu przebiegu projektów, jak i wariant zmiany radykalnej, odnoszący się do wielu obszarów działalności jednostki. Następnie omówiono sposób organizacji pracy ukierunko-wany na obsługę projektów oraz konieczne zmiany w procedurach postępowania dotyczą-cych tego typu przedsięwzięć.
Schemat rozwiązania opisany w artykule osadzony jest w literaturze przedmiotu, a w szczególności bazuje na publikacjach przygotowanych w ramach najważniejszych metodyk zarządzania projektami – IPMA, PMI i PRINCE2. Przedstawione w nich założenia dotyczą-ce wykorzystania omawianej metody należy przełożyć na specyfikę organizacji samorządu terytorialnego, tworząc założenia implementacyjne. Wspomniane w tytule wymiary – orga-nizacyjny i proceduralny – to podstawowe elementy orientacji projektowej, które wytyczają jej zakres. Są to jednocześnie obszary trudne do zmiany w instytucjach publicznych, głów-nie ze względu na ograniczenia natury prawnej, a niekiedy także mentalnej. Jednocześnie warunki funkcjonowania współczesnych JST wymuszają poszukiwanie innowacji o charak-terze organizacyjnym, które zwiększą efektywność pracy i racjonalność wydawania środ-ków publicznych. Przedstawiony w artykule schemat zmiany wpisuje się w wymagania ryn-ku kapitału mobilnego, zmiany prawne wynikające z wdrożenia kontroli zarządczej oraz trendy dotyczące implementacji budżetowania zadaniowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, Warszawa 2001.
[2] Lewis J.P, Podstawy zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2005.
[3] Lock D., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2009.
[4] PMBok Guide 4th Edition, Project Management Institute, USA 2008.
[5] Podręcznik Oslo, OECD/European Communites, Warszawa 2008.
[6] Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, red. B. Dałkowski, L. Staśko, M. Zalewski, Stowarzy-szenie Project Management Polska, Gdańsk 2009.
[7] Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
[8] PRINCE2TM – Skuteczne zarządzania projektami, TSO, GB 2010.
[9] Skorupka D., Kuchta D., Górski M., Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wyższa Szkoła Ofi-cerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 9.
[10] Strojny J., Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ORGANIZACYJNE I PROCEDURALNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUTORZY:
Jacek STROJNY

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie projektami, orientacja projektowa, samorząd terytorialny, JST

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/121

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.26

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.26

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności