Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.25

MENEDŻEROWIE W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Mirosław Sołtysiak

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.25

Streszczenie

Ryzyko i związany z nim proces zarządzania ryzykiem stanowi obiekt badań przedsta-wicieli wielu dziedzin nauki. W dobie kryzysów niezwykle ważnym zagadnieniem jest łącz-ne wykorzystanie tego dorobku. Szczególnie należy położyć nacisk na połączenie ze sobą dorobek nauk ekonomicznych i nauk społecznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że aspekty psychologiczne są nierozerwalnie związane z zagadnieniami ryzyka gospodarczego. Na skuteczność procesu zarządzania ryzykiem decydujący wpływ mają cztery podstawowe elementy: informacja, strategia, organizacja procesu oraz menedżerowie, którzy nim kierują. To właśnie cechy osobowościowe menedżerów w znacznym stopniu decydują o preferencji i percepcji ryzyka. Postawa menedżerów względem ryzyka musi uwzględniać, że z jednej strony nie każde podjęcie ryzyka jest szansą dla podmiotu, którym kierują, z drugiej zaś nie każde uniknięcie ryzyka pozwoli podmiotowi odnieść sukces. Natomiast ocena ryzyka po-winna mieć zawsze charakter obiektywny. Tak więc cechy psychologiczne menedżerów uczestniczących procesie zarządzania ryzykiem mają znaczący wpływ na kierunki działal-ności podmiotu gospodarczego, a umiejętne zarządzanie przez nich ryzykiem należy zali-czyć do podstawowych czynników determinujących sukces.
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką ryzyka i procesu za-rządzania ryzykiem. Omówiono, czym jest ryzyko dla menedżerów. Przedstawiono podsta-wowe postawy oraz główne typy zachowań menedżerów względem ryzyka. Następnie scha-rakteryzowano miejsce menedżerów w procesie zarządzania ryzykiem oraz pełnione przez nich w tym procesie funkcje.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Asnar Y., Zannone N., Perceived risk assessment, http://security1.win.tue.nl/~zannone/publication/asna-zann-08-QoP.pdf.
[2] Bizon-Górecka J., Systemowe zarządzanie ryzykiem jako panaceum na ryzyko zarządzania organizacją, „Przegląd organizacji” 2002/9.
[3] Drucker P.F., Jak skutecznie zarządzać firmą, PWE, Warszawa 1993.
[4] Drucker P.F., Menedżer skuteczny, AE, Kraków 1994.
[5] Fan J.X., Xiao J.J., Cross-cultural Differences in Risk Tolerance: A Comparison Between Chinese and Americans http://ssrn.com/abstrct=939438.
[6] Grzybowski W., J. Górzyńska, K. Szatkowski, Podstawy teorii przedsiębiorczości i zarządza-nia przedsiębiorstwem, WSZiA w Zamościu, Zamość 1999.
[7] Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
[8] Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław 1997.
[9] Jędralska K., Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wydaw-nictwo AE w Katowicach, Katowice 1992.
[10] Karczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
[11] Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, K.E. Liber s.c., Warszawa 2000.
[12] Macko A., Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzykowanie. „Decyzje” 2005/4.
[13] Nosal C., Umysł menedżera, Przecinek, Wrocław 1993.
[14] Nosal C., Psychologia myślenia i działania menedżera. Rozwiązywanie problemów, podejmo-wanie decyzji, kreowanie strategii, Arkady, Kraków 2001.
[15] Pickett S.K.H., Enterprise Risk Management: A Manager’s Journey, John Wiley & Sons, Chichester 2006.
[16] Problemy współczesnej psychologii, red. A. Biela, C. Walesa, PTP, Lublin 1992.
[17] Sołtysiak M., Wprowadzenie do teorii skutecznego zarządzania ryzykiem, [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Wy-dawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
[18] Stawiarska-Lietzau M., Płeć, temperament a skłonność do ryzyka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, „Psychologia” 2007/XIV.
[19] Zachowanie się w sytuacji ryzyka, red. R. Studencki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
[20] Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
[21] Zaleśkiewicz T., Beyond Risk Seeking and Risk Aversion: Personality and the Dual Nature of Economic Risk Taking, „European Journal of Personality” 2001/15.
[22] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MENEDŻEROWIE W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

AUTORZY:
Mirosław Sołtysiak

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
menedżer, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/120

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności